Inwestycje w trakcie realizacji
poniedziałek, 30 październik 2017 11:57

Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie

logo

Informacje ogólne:

W dniu 28 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Projekt jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 – Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska,

Typ projektu: 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa Jednostka realizująca projekt: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

Przedmiot projektu:

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych w dzielnicy Kiedrzyn, a co za tym idzie zapobieganie zalewaniu okolicznych terenów. Inwestycja ma na celu wzmocnienie odporności miasta Częstochowy na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie ilości retencjonowanej wody przy wykorzystaniu metod naturalnych obniżenia ryzyka powodziowego.

Inwestycja obejmuje budowę rurowego kolektora deszczowego, otwartego kolektora deszczowego – rowu, zbiornika retencyjnego chłonno – odparowującego i drogi technologicznej.
Wartość całkowita wg podpisanej umowy o dofinansowanie: 25 445 886,79 zł
Koszty kwalifikowane: 24 912 564,23 zł
Koszty niekwalifikowane: 533 322,56 zł
Dofinansowanie: 21 175 679,59 zł

 

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018