Decyzja lokalizacyjna

W przypadku występowania z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy:

 1. Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, który powinien zawierać:
  • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę inwestora
  • lokalizację zajęcia pasa drogowego
  • cel zajęcia ( rodzaj inwestycji )
  • parametry urządzenia/obiektu oraz sposób umieszczenia w pasie drogowym
  • planowany termin zajęcia pasa drogowego
  • dane inwestora
  • podpis inwestora lub pełnomocnika
 2. Do wniosku należy dołączyć *:
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 / 1:500*, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów rzutu poziomego obiektu budowlanego/urządzenia* lokalizowanego w pasie drogowym oraz naniesionymi granicami działek
  • pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej
  • opinię Miejskiego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Częstochowie
  • decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego).*
  • * Ilość załączników różna w zależności od rodzaju oraz charakteru wykonywanych prac
 3. Opłaty:
  • 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. A w związku z częścią IV załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, ze zm.)
  • 5 zł - za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (w przypadku złożenia odpisu/wypisu/ lub kopii pełnomocnictwa należy okazać jego oryginał celem poświadczenia za zgodność) zgodnie z częścią II załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, ze zm.).
  • Wpłat można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy: Bank Śląski S.A. 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367
 4. Termin i sposób załatwienia:
  • wniosek powinien być złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego
 5. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 poz. 260 )
 6. Tryb odwoławczy:
  • od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
  • odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
 7. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
  • w Kancelarii MZDiT w Częstochowie - pok.11
  • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. ks. J. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa

Więcej informacji można uzyskać w pok. 13 oraz pod numerem tel. 34 366 43 05 wew. 155

 

ZAŁĄCZNIKI:

docWNIOSEK

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017