Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
czwartek, 06 czerwiec 2013 09:06

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

W przypadku występowania z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny (przemarsze, rajdy, biegi itp.) należy:

 1. Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi (placu, alei) w sposób szczególny, który powinien zawierać:
  • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy
  • rodzaj i nazwę imprezy
  • informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończeniu imprezy
  • informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy
  • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw
  • podpis organizatora lub jego przedstawiciela
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia, potwierdzony ich podpisem.
  • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw
  • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt. 3 Prawa o ruchu drogowym
  • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw
  • pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.
 3. Opłaty:
  • 48 zł - za wydanie zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na podstawie przepisów o ruchu drogowym zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, ze zm.)
  • 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, ze zm.)
  • Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy: Bank Śląski S.A. 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367
 4. Termin i sposób załatwienia:
  • wniosek powinien być złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy
  • zezwolenie lub odmowę zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
 5. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, ze zm.)
 6. Tryb odwoławczy:
  • od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
  • odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
 7. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
  • w Kancelarii MZDiT w Częstochowie - pok.11
  • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. ks. J. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa

Więcej informacji można uzyskać w pok. 28 oraz pod numerem tel. 34 366 43 05 wew. 144

 

ZAŁĄCZNIKI:

docWNIOSEK

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017