Zajęcie pasa drogowego - działalność handlowa

W przypadku występowania z wnioskiem o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia działalności handlowej, lokalizacji ogródka letniego lub innej działalności należy:

 1. Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, który powinien zawierać:
  • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania wnioskodawcy
  • cel zajęcia pasa drogowego
  • lokalizację zajęcia pasa drogowego
  • powierzchnię zajęcia pasa drogowego
  • termin zajęcia pasa drogowego
  • podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika
 2. Do wniosku należy dołączyć *:
  • mapę sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 - 2 egzemplarze z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji
  • aranżację zwymiarowaną ogródka letniego uwzględniająca ogrodzenie, wejście, rozmieszczenie stolików, krzeseł, zieleni, oświetlenia, wzory proponowanych elementów wyposażenia (fotografie) lub katalogowe propozycje ogrodzenia, oświetlenia, gablot informacyjnych, stolików, krzeseł, ław, parasoli, markiz, itd. (dotyczy ogródka letniego)
  • pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa ( jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik ) wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto Urzędu Miasta Częstochowy w ING Banku Śląskim nr 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367
  • * Ilość załączników różna w zależności od rodzaju oraz charakteru prowadzonej działalności
 3. Opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego - stawka dzienna:
  • obiekt handlowy, usługowy, inne:
   • 1,60 zł - drogi krajowe
   • 1,20 zł - drogi wojewódzkie
   • 0,80 zł - drogi powiatowe
   • 0,40 zł - drogi gminne
  • stoisko handlowe lub usługowe przestawne oraz ogródki letnie:
   • 2,50 zł - drogi krajowe
   • 2,00 zł - drogi wojewódzkie
   • 1,50 zł - drogi powiatowe
   • 1,00 zł - drogi gminne
  • stoiska okolicznościowe i promocyjne:
   • 5,00 zł - drogi krajowe
   • 5,00 zł - drogi wojewódzkie
   • 4,00 zł - drogi powiatowe
   • 3,00 zł - drogi gminne
 4. Opłaty pozostałe:
  • 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, ze zm.)
  • Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy: Bank Śląski S.A. 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367
 5. Termin i sposób załatwienia:
  • wniosek powinien być złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego
 6. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 poz. 260 )
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)
  • Uchwała Rady Miasta Częstochowy nr 109/IX/2011 z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 182 z dnia 19 sierpnia 2011 r. – poz. 3414) zmieniona Uchwałą Rady Miasta Częstochowy nr 482//XXVI/2012 z dnia 26 września 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16 listopada 2012 r. – poz. 4841)
  • Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013 poz. 267 )
 7. Tryb odwoławczy:
  • od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
  • odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
 8. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
  • w Kancelarii MZDiT w Częstochowie - pok.11
  • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. ks. J. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa

Więcej informacji można uzyskać w pok. 13 oraz pod numerem tel. 34 366 43 05 wew. 155

 

ZAŁĄCZNIKI:

docWNIOSEK

pdfInformacja dla osób, które zamierzają składać wnioski na zajęcie pasa drogowego na cele handlowe w rejonie cmentarzy w Częstochowie w okresie Wszystkich Świętych 2016 roku

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017