Zajęcie pasa drogowego - roboty

W przypadku występowania z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym należy:

 1. Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, który powinien zawierać:
  • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę inwestora
  • cel zajęcia pasa drogowego
  • lokalizację zajęcia pasa drogowego
  • powierzchnię zajęcia pasa drogowego
  • termin zajęcia pasa drogowego
  • dane generalnego wykonawcy oraz osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace ( kierownik budowy )
  • podpis inwestora lub pełnomocnika
 2. Do wniosku należy dołączyć *:
  • projekt budowlany do wglądu
  • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 oraz profil podłużny we fragmencie dotyczącym zajmowanego pasa drogowego
  • decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie ( na podstawie art. 29 Prawa budowlanego ) zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej
  • decyzję lokalizacyjną wydaną przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót lub informacja o sposobie zabezpieczenia robót jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu
  • w przypadku prowadzenia prac etapami należy przedłożyć szczegółowy harmonogram robót
  • pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa ( jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik ) wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto Urzędu Miasta Częstochowy w ING Banku Śląskim nr 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367
  • * Ilość załączników różna w zależności od rodzaju oraz charakteru wykonywanych prac
 3. Opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego:
  • jezdnia do 50% szerokości:
   • 8,00 zł - drogi krajowe
   • 8,00 zł - drogi wojewódzkie
   • 6,00 zł - drogi powiatowe
   • 4,00 zł - drogi gminne
  • jezdnia powyżej 50% szerokości do całkowitego zamknięcia:
   • 10,00 zł - drogi krajowe
   • 10,00 zł - drogi wojewódzkie
   • 8,00 zł - drogi powiatowe
   • 6,00 zł - drogi gminne
  • chodnik, plac, ciągi pieszojezdne, zatoka, ścieżka rowerowa, pobocze-zieleniec, pasy dzielące, pozostałe elementy pasa drogowego:
   • 4,00 zł - drogi krajowe
   • 4,00 zł - drogi wojewódzkie
   • 3,00 zł - drogi powiatowe
   • 2,00 zł - drogi gminne
 4. Opłaty pozostałe:
  • 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, ze zm.)
  • Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy: Bank Śląski S.A. 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367
 5. Termin i sposób załatwienia:
  • wniosek powinien być złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego
 6. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 poz. 260 )
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)
  • Uchwała Rady Miasta Częstochowy nr 109/IX/2011 z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 182 z dnia 19 sierpnia 2011 r. – poz. 3414) zmieniona Uchwałą Rady Miasta Częstochowy nr 482//XXVI/2012 z dnia 26 września 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16 listopada 2012 r. – poz. 4841)
  • Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013 poz. 267 )
 7. Tryb odwoławczy:
  • od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
  • odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
 8. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
  • w Kancelarii MZDiT w Częstochowie - pok.11
  • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. ks. J. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa

Więcej informacji można uzyskać w pok. 13 oraz pod numerem tel. 34 366 43 05 wew. 155

 

ZAŁĄCZNIKI:

docWNIOSEK

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017