Informacja o dzierżawie kanałów technologicznych
piątek, 10 kwiecień 2015 14:17

Informacja o dzierżawie kanałów technologicznych 1/2015

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie zgodnie z art.39 ust.7a i 7b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.) informuje o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych na terenie miasta Częstochowy.

 1. Informacje ogólne:
  1. Udostępnianie kanałów technologicznych dokonywane jest, zgodnie z art.19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych przez Zarządcę Dróg, jakim jest Prezydent Miasta Częstochowy, na zasadach określonych art. 39 ust. 7 oraz 7a-7f ww. ustawy.
  2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy nr 1614/13 z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę kanałów technologicznych umiejscowionych w pasie drogowym dróg publicznych powierza wykonanie zarządzenia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie.
  3. Treść Zarządzenia Prezydenta dostępna jest pod adresem internetowym: http://mzd.czest.pl/images/kanaly/zarzadzenie_stawki_dzierzawy.pdf
  4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy nr 1614/13 zawiera ogólne zasady udostępniania kanałów technologicznych umiejscowionych na obszarze Gminy Częstochowa.
  5. Załącznik do zarządzenia zawiera stawki opłat dzierżawy ponoszonej przez dzierżawcę po zawarciu umowy dzierżawy.
  6. Szczegółowe warunki formalno-techniczne oraz procedura dzierżawy zawarte są we wzorach umów dostępnych pod adresem internetowym: http://mzd.czest.pl/kanaly-technologiczne/podstawy-prawne-dzierżawy
  7. Postępowanie składania ofert o udostępnianie kanałów technologicznych nie jest postępowaniem, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Wymagania formalne:
  1. Oferty o udostępnienie kanałów technologicznych Gminy Częstochowa składać mogą: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, o których mowa w art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z 2012 r., z późn. zm.),  podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne,  jednostki samorządu terytorialnego,  pozostali użytkownicy.
  2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu wniosku o udostępnienie kanału technologicznego – formularz w załączniku nr 1. Formularz wniosku o udostępnienie jest jednocześnie akceptacją przez oferenta wzorów umów, o których mowa w pkt. 1 ust. f.
  3. Oferty powinny być podpisane przez osoby właściwe do reprezentacji lub osoby upoważnione (wymagane stosowne pełnomocnictwo).
 3. Podstawowe dane o kanałach:
   Dane o lokalizacji kanałów zawarte są pod adresem internetowym:
       http://www.ktech.uke.gov.pl/files/2464011/Czestochowa_MZDiT_KW_MO_2015_03_17.pdf
 4. Termin i miejsce składania ofert:
   Oferty należy złożyć do dnia 08.05.2015 r. w Miejskim Zarządzie Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. Ks. J. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa – kancelaria, pok. 11.
 5. Kryteria wyboru ofert w przypadku złożenia ofert przekraczających wolne zasoby:
   Zarządca drogi dokona wyboru podmiotów, którym udostępni kanał technologiczny, stosując następujące zasady wyboru:
   1. pierwszeństwo dla podmiotów umieszczających w kanale technologicznym linie światłowodowe przeznaczone na potrzeby dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych,
   2. pierwszeństwo dla podmiotów umieszczających w kanale technologicznym linie światłowodowe zawiązane z realizacją celów na rzecz użyteczności publicznej,
   3. pierwszeństwo dla podmiotów oferujących rozwiązania technologiczne umożliwiające rozwiązanie problemu braku wolnych zasobów w kanale technologicznym.
 6. Warunki rozstrzygnięcia i zawarcia umowy:
  1. Z oferentami których oferty uwzględniono zostanie zawarta umowa o udostępnienie kanału w terminie 21 dni od daty złożenia ofert, określonej w pkt.4,
  2. W przypadku nieuwzględnienia wszystkich ofert, oferenci których oferty nie zostały uwzględnione zostaną powiadomieni pisemnie o tym fakcie.

 

ZAŁĄCZNIKI:

pdfWNIOSEK

docWNIOSEK

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018