Aktualne przetargi - ogłoszone

   Ogłoszenie nr 591811-N-2019  z dnia 2019-08-30 r.                                Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Rozbudowa ulicy Artyleryjskiej i ul. Kościelnej  w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Roboty budowlane                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,…
ZAŁĄCZNIKI: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2019 ROKU ZAKTUALIZOWANY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2019 ROKU 21-01-2019 ZAKTUALIZOWANY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2019 ROKU 10-07- 2019 ZAKTUALIZOWANY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2019 ROKU 12-07-2019  

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019