Aktualne przetargi - ogłoszone

Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa ul. Łódzkiej od ul.  Okulickiego do ronda z przedłużeniem ul. Szajnowicza-Iwanowa w  Częstochowie             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej                           Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych                                        Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,…
Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Projekt przebudowy ul.  Narcyzowej w Częstochowie             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -              Usługi           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej                           Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych                                        Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w  art. 22 ust. 2…
Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa ul. Brata Alberta  na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego wraz z budową odcinka ul.  Lawendowej i ul. Hiacyntowej w Częstochowie.             OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU -             Usługi           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej                           Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych                                        Należy podać minimalny procentowy…
ZAŁĄCZNIKI: WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE OPUBLIKOWANE w DUUE 2017 S027-047585 2017-02-08
Strona 1 z 2

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017