Aktualne przetargi - ogłoszone

 Ogłoszenie nr 601263-N-2018 z dnia 2018-08-07 r.  Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika drogowego ulic Wirażowej i Żyznej w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do…
 Ogłoszenie nr 601127-N-2018 z dnia 2018-08-07 r.  Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa parkingu dla 48 miejsc postojowych samochodów osobowych, budowę placu zabaw dla dzieci, w tym placu rowerowego i parku linowego wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi, w ramach zagospodarowania terenu działki 25/2 i części działki 23/13 obręb 150, położonego w Częstochowie w rejonie ulicy Staszica OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,…
OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-07-23 - 2018 S 139-317180 p.o. Z-ca DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIEmgr inż. MIROSŁAW KUCIA-PIEKARSKI   ZAŁĄCZNIKI:  SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 23-07-2018 DOKUMENTACJA SDIP 23-07-2018r. OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA 14-08-2018 p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI POWIADOMIENIA O ZMIANACH TERMINÓW 14-08-2018
ZAŁĄCZNIKI: OPUBLIKOWANE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU w DUUE 2018-07-18 - 2018 S 136-310172 p.o. Z-ca DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. MIROSŁAW KUCIA-PIEKARSKI SIWZ-ZALACZNIKI 2018-07-18.zip DOKUMENTACJA 2018-07-18.zip OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-07-20- 2018 S 138-314457  ZASTĘPCA DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIEmgr EMILIA TRZEPIZUR ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 31-07-2018r. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WYSŁANE do DUUE 2018-08-16 p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 16-08-2018r.
Strona 1 z 2

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018