Aktualne przetargi - ogłoszone

      Ogłoszenie nr 601000-N-2017  z dnia 2017-10-12 r.                                              Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Instalacja liczników czasu w sygnalizacji świetlnej wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnych  w Częstochowie            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,…
Przebudowa ul. św. Jana w Częstochowie wraz  z odwodnieniem i oświetleniem obejmująca działkę  o nr ewid. 64/6 obr. 105.             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Roboty budowlane           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy  chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich  wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały  zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących  członkami grup społecznie marginalizowanych              Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej…
ZAŁĄCZNIKI: WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE OPUBLIKOWANE w DUUE 2017 S024-040995 2017-02-03
ZAŁĄCZNKI: PLAN POSTEPOWAŃ o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w 2017 ROKU - 2017-01-13

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017