Aktualne przetargi - ogłoszone

    Ogłoszenie nr 554903-N-2020 z dnia 2020-07-02 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadana: Przebudowa skrzyżowania Alei Armii Krajowej z ul. Dekabrystów w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia…
    Ogłoszenie nr 553287-N-2020 z dnia 2020-06-22 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i…

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

wtorek, 04 luty 2020 08:46
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM + REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO + ZGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI: PLAN POSTĘPOWAŃ o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w 2020 ROKU 20-01-2020 ZAKTUALIZOWANY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2020 ROKU 29-01-2020 ZAKTUALIZOWANY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2020 ROKU 03-02-2020 ZAKTUALIZOWANY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2020 ROKU 02-04-2020

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020