Aktualne przetargi - ogłoszone

Przebudowa ulicy Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej

czwartek, 20 wrzesień 2018 12:18
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 20-09-2018 r.

Przebudowę ul. Korkowej

środa, 19 wrzesień 2018 13:05
Ogłoszenie nr 619041-N-2018  z dnia 2018-09-19 r.                                      Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa ul. Korkowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących…
Ogłoszenie nr 618732-N-2018  z dnia 2018-09-18 r.                                 Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Naprawa przystanku końcowego linii autobusu nr 10 i 24 - BO            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Roboty budowlane                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą…
Budowa chodnika przy ul. Łódzkiej od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej - BO             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Roboty budowlane           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy  chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich  wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały  zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących  członkami grup społecznie marginalizowanych              Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.…
Strona 1 z 3

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018