Aktualne przetargi - ogłoszone

06/12/2017                S234            - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta      Polska-Częstochowa: Roboty w zakresie naprawy dróg 2017/S 234-485450 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ul. Popiełuszki 4/6 Częstochowa 42-217 Polska Osoba do kontaktów: Wojciech Babczyński, Edward Hibner, Jacek Górski, Andrzej Markiewicz Tel.: +48 343664337/121 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kod NUTS: PL224 Adresy internetowe: Główny adres: www.mzd.czest.pl I.2)Wspólne zamówienie I.3)Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mzd.czest.pl Więcej informacji można uzyskać pod…

Przebudowie ul. Bardowskiego - I etap.

poniedziałek, 04 grudzień 2017 15:04
Przebudowa  ul. Bardowskiego - I etap             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -              Roboty  budowlane           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych               Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w  art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy…
ZAŁĄCZNIKI: WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE OPUBLIKOWANE w DUUE 2017 S024-040995 2017-02-03
ZAŁĄCZNKI: PLAN POSTEPOWAŃ o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w 2017 ROKU - 2017-01-13

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017