Aktualne przetargi - ogłoszone

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W BZP 574874-N-2017 w DNIU 2017-08-22 ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Finansowych i Zamówień Publicznych MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr EMILIA TRZEPIZUR ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 22-08-2017 r.
Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa ul. Zawodziańskiej od  ul. Mącznej do ul. Mstowskiej w Częstochowie             OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU -             Usługi           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych               Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa…
Przebudowa  obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT             OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU -             Roboty  budowlane           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych               Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w  art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,…
OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DUUE 2017-153-317181 W DNIU 2017-08-11 DYREKTOR MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr MARIUSZ SIKORASIWZ + ZAŁACZNIKI 11-08-2017 r. SIWZ-ZALACZNIKI-2017-08-09.zip  OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W DUUE 2017 S154-320212 2017-08-12
Strona 1 z 2

Informacje o MZDiT

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017