Aktualne przetargi - ogłoszone

 Ogłoszenie nr 576012-N-2018 z dnia 2018-06-20 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa chodnika w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Jasnogórskiej do ul. Racławickiej. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do…

Chodnik wzdłuż ulicy Wielkoborskiej - BO

wtorek, 19 czerwiec 2018 15:01
  Ogłoszenie nr 575256-N-2018  z dnia 2018-06-19 r.                                            Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Chodnik wzdłuż ulicy Wielkoborskiej - BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,…
          Ogłoszenie nr 575536-N-2018  z dnia 2018-06-19 r.                                            Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Dostawa, wdrożenie i instalacja macierzy dyskowej  do budynku MZDIT przy ul. Legionów 52 w Częstochowie            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Dostawy                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,…
  Ogłoszenie nr 575545-N-2018  z dnia 2018-06-19 r.      Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Dostawa, wdrożenie i instalację urządzeń wielofunkcyjnych do budynku MZDIT przy  ul. Legionów 52 w Częstochowie             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Dostawy           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych             …
Strona 1 z 3

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018