Aktualne przetargi - ogłoszone

 Ogłoszenie nr 647910-N-2018 z dnia 2018-11-14 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Szajnowicza - Iwanowa do ulicy Łódzkiej w istniejącym pasie drogowym wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących…
 Ogłoszenie nr 645553-N-2018 z dnia 2018-11-07 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa ulicy Ikara w Częstochowie (od ul. Rocha do ul. Radomskiej) wraz z przebudową kanału deszczowego, chodnika i kanału technologicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać…
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE_O_DIALOGU_TECHNICZNYM.doc Regulamin_Dialogu.docx
ZAŁĄCZNIKI: PLAN_POSTEPOWAN_o_UDZIELENIE_ZAMoWIENIA_PUBLICZNEGO_w_2018_ROKU_-_19-01-2018.pdf

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018