Aktualne przetargi - ogłoszone

Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%,…
ZAŁĄCZNIKI: WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE OPUBLIKOWANE w DUUE 2017 S027-047585 2017-02-08
ZAŁĄCZNIKI: WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE OPUBLIKOWANE w DUUE 2017 S024-040995 2017-02-03
ZAŁĄCZNKI: PLAN POSTEPOWAŃ o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w 2017 ROKU - 2017-01-13
Strona 1 z 2

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017