Aktualne przetargi - ogłoszone

 Ogłoszenie nr 569269-N-2019 z dnia 2019-07-04 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zadanie przewidziane do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie…
ZAŁĄCZNIKI: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2019 ROKU ZAKTUALIZOWANY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2019 ROKU 21-01-2019 ZAKTUALIZOWANY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2019 ROKU 10-07- 2019 ZAKTUALIZOWANY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2019 ROKU 12-07-2019  

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019