Aktualne przetargi - ogłoszone
poniedziałek, 22 czerwiec 2020 15:25

Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie”

 
 


Ogłoszenie nr 553287-N-2020 z dnia 2020-06-22 r.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zamawiający powierzył pomocnicze działania zakupowe polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Spółce Łukasik i Kropka Kancelaria Prawna Sp. K. (ul. Jesionowa 22 lok. 8.2, 40-158 Katowice). Pełnomocnictwo do działania w imieniu Zamawiającego zostało udzielone radcy prawnemu Tomaszowi Łukasik, radcy prawnemu Marcinowi Kropce i radcy prawnemu Edycie Uramowskiej.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, krajowy numer identyfikacyjny 15030984700000, ul. Legionów  52 , 42-202  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95 , , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., , faks 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95 .
Adres strony internetowej (URL): www.mzd.czest.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mzd.czest.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzd.czest.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, posłańcem lub za pósrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Łukasik i Kropka Kancelaria Prawna Sp. K. ul. Jesionowa 22/8.2, 40-158 Katowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie”, które realizowane jest na podstawie umowy nr 276/2018 z dnia 27 września 2018 r. przez Konsorcjum firm w składzie DROG - BUD Sp. z o.o., Firesta – Fiser, rekonstrukce, stavby a.s. i Nowak – Mosty Sp. z o.o. (dalej: Kontrakt). Zamawiający informuje, że Kontrakt jest w trakcie realizacji. Obecnie realizacja Kontraktu jest na etapie prac projektowych. Wspólny Słownik Zamówień: 71540000-5 - Usługi zarządzania budową, 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego Wykonawca będzie odpowiedzialny między innymi za: 1. Zarządzanie Kontraktem w imieniu Zamawiającego w całym okresie jego realizacji. 2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi Kontraktu w Kontrakcie, jak również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, pełnienie funkcji koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego w znaczeniu art. 27 ustawy Prawo Budowlane nad robotami w zakresie: - Obiektów inżynieryjnych; - Konstrukcji nawierzchni jezdni, ciągów rowerowych i pieszych; - Budowy odwodnienia drogi; - Budowy oświetlenia drogi; - Budowy ekranów dźwiękochłonnych i dźwiękochronnych; - Robót rozbiórkowych; - Przebudowy kolidujących urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej; - Zagospodarowania zielenią; - Innych robót związanych z realizacją Kontraktu. 3. Pełnienie funkcji weryfikatora dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę Robót Budowlanych dla zakresu: - Obiektów inżynieryjnych; - Konstrukcji nawierzchni jezdni, ciągów rowerowych i pieszych; - Budowy odwodnienia drogi; - Budowy oświetlenia drogi; - Budowy ekranów dźwiękochłonnych i dźwiękochronnych; - Robót rozbiórkowych; - Przebudowy kolidujących urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej; - Zagospodarowania zielenią; - Innych robót związanych z realizacją Kontraktu. 4. Współpraca z Zamawiającym w zakresie rozliczania i monitoringu projektu wobec Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014 - 2020). Miejsce realizacji zamówienia: Częstochowa. Szczegółowy zakres czynności objętych zamówieniem podano w dokumencie zatytułowanym „Zakres Usług”, który stanowi załącznik do wzoru umowy i jest dołączony do SIWZ. 2. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP, w SIWZ Zamawiający określił wymogi związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (z uwzględnieniem postanowień SIWZ dotyczących kluczowych części zamówienia), w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy następujących osób: a) osoba pełniąca funkcję Inżyniera Kontraktu; b) osoba pełniąca funkcję Głównego Inspektora Nadzoru Robót Mostowych; c) osoba pełniąca funkcję Głównego Inspektora Nadzoru Robót Drogowych; d) osoba pełniąca funkcję specjalisty do spraw rozliczeń finansowych; e) osoba pełniąca funkcję technologa/inżyniera materiałowego; f) osoba pełniąca funkcję administratora; g) osoba pełniąca funkcję specjalisty do spraw kontaktów z mieszkańcami i społecznością oraz public relations; h) osoba pełniąca funkcję specjalisty do spraw umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami; i) osoba pełniąca funkcję specjalisty do spraw współpracy z gestorami sieci; j) osoby zajmujące się obsługą biura w zakresie prac administracyjno-biurowych, przy czym przez prace administracyjno – biurowe rozumie się w szczególności czynności polegające na prowadzeniu spisu korespondencji, powielaniu dokumentów i załączników do pism, obsłudze telefonicznej, wysyłaniu i odbieraniu korespondencji w formie elektronicznej i tradycyjnej; k) osoby zajmujące się obsługą biura w zakresie prac porządkowych. Osoby wskazane powyżej w lit. a) – e) powinny być zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej na okres realizacji przedmiotu zamówienia. Pozostałe osoby powinny być zatrudnione co najmniej na okres realizacji przedmiotu zamówienia, w wymiarze czasu pracy pozwalającym na wywiązanie się przez Wykonawcę z jego obowiązków wynikających z umowy, z uwzględnieniem postanowień pkt. 4.1. „Zakresu Usług”). Kwestie związane z kontrolą spełnienia ww. wymogów i sankcje w przypadku ich niespełnienia zostały określone w SIWZ. 3. Wykonawca rozpocznie świadczenie usług z dniem zawarcia Umowy. Świadczenie usług będzie się odbywało: a) co do czynności związanych z nadzorem nad pracami projektowymi objętymi Kontraktem - w fazie realizacji prac projektowych objętych Kontraktem, to jest w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 10 października 2020 r. lub w okresie faktycznego wykonywania tych czynności w fazie realizacji robót budowlanych objętych Kontraktem i ich rozliczenia, o której mowa w lit. b) poniżej, b) co do czynności związanych z nadzorem nad robotami budowlanymi objętymi Kontraktem i ich rozliczenia - w fazie realizacji robót budowlanych objętych Kontraktem i ich rozliczenia, to jest w okresie od dnia 11 października 2020 r. do dnia 31 października 2022 r., c) w okresie gwarancji i rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę Robót Budowlanych na podstawie Kontraktu trwającym 72 miesiące począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych objętych Kontraktem.

II.5) Główny kod CPV: 71540000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71520000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1. dysponują lub będą dysponować osobami wymienionymi poniżej i skierują te osoby do realizacji zamówienia publicznego: I. PERSONEL KLUCZOWY a) Inżynier Kontraktu Liczba osób: 1 Minimalne wymagania: • Inżynier Kontraktu powinien posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku Inżyniera Kontraktu, Zastępcy Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Inżyniera Rezydenta, w tym co najmniej na dwóch zadaniach polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej kategorii minimum G, doprowadzonych co najmniej do wystawienia świadectwa przejęcia/protokołu odbioru; • Inżynier Kontraktu powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do prowadzenia nadzoru nad robotami drogowymi lub mostowymi. b) Główny Inspektor Nadzoru Robót Drogowych Liczba osób: 1 Minimalne wymagania: • Inspektor powinien posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robotami drogowymi, w tym co najmniej na dwóch zadaniach polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej kategorii minimum G, doprowadzonych co najmniej do wystawienia świadectwa przejęcia/protokołu odbioru w tym na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej kategorii minimum G o wartości minimum 20 mln zł brutto, doprowadzonym co najmniej do wystawienia świadectwa przejęcia/protokołu odbioru; • Inspektor powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c) Główny Inspektor Nadzoru Robót Mostowych Liczba osób: 1 Minimalne wymagania: • Inspektor powinien posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robotami mostowymi, w tym co najmniej 2-letnie na obiektach mostowych dla obciążeń klasy A oraz na co najmniej 1 zadaniu o wartości minimum 30 mln zł brutto, które to zadanie dotyczyło budowy, przebudowy lub remontu przynajmniej jednego obiektu mostowego o minimalnej długości jednego przęsła wynoszącej 20 metrów oraz całkowitej długości obiektu w świetle min. 100 metrów, doprowadzonym co najmniej do wystawienia świadectwa przejęcia/protokołu odbioru; • Inspektor powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. d) Specjalista Do Spraw Rozliczeń Finansowych Liczba osób: 1 Minimalne wymagania: Specjalista powinien posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń finansowych inwestycji budowlanych, w tym na co najmniej 2 zadaniach polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego o wartości minimum 100 mln zł każde zadanie, doprowadzonych co najmniej do wystawienia świadectwa przejęcia/protokołu odbioru. e) Technolog/Inżynier Materiałowy Liczba osób – 1 Minimalne wymagania: Osoba powinna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu funkcji technologa lub inżyniera materiałowego przy inwestycjach budowlanych, w tym co najmniej na dwóch zadaniach polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej kategorii minimum G, doprowadzonych co najmniej do wystawienia świadectwa przejęcia/protokołu odbioru. II. POZOSTAŁY PERSONEL a) Zastępca Inżyniera Kontraktu Liczba osób: 1 Minimalne wymagania: Zastępca Inżyniera Kontraktu powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do prowadzenia nadzoru nad robotami drogowymi lub mostowymi. b) Inspektor Nadzoru Robót Drogowych (zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Robót Drogowych) Liczba osób – 1 Minimalne wymagania: Inspektor powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c) Inspektor Nadzoru Robót Mostowych (zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Robót Mostowych) Liczba osób – 1 Minimalne wymagania: Inspektor powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. d) Inspektor Nadzoru Robót Instalacyjnych (sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne) Liczba osób – 1 Minimalne wymagania: Inspektor powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. e) Inspektor Nadzoru Robót Instalacyjnych (sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne) Liczba osób – 1 Minimalne wymagania: Inspektor powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. f) Inspektor Nadzoru Branży Teletechnicznej Liczba osób – 1 Minimalne wymagania: Inspektor powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. g) Inspektor Nadzoru Robót z Branży Kolejowej Liczba osób – 1 Minimalne wymagania: Inspektor powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. h) Inspektor Nadzoru Robót Konstrukcyjno – budowlanych Liczba osób – 1 Minimalne wymagania: Inspektor powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. i) Inspektor Nadzoru z Zakresu Transportu Publicznego Liczba osób – 1 Minimalne wymagania: Inspektor powinien posiadać wiedzę techniczną i organizacyjną dotyczącą transportu publicznego oraz co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy związanej z organizacją transportu publicznego. j) Weryfikator dokumentacji projektowej Liczba osób – 1 Minimalne wymagania: Weryfikator powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej lub mostowej bez ograniczeń. W przypadku, gdy weryfikator posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej powinien dodatkowo posiadać doświadczenie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla drogi publicznej o długości co najmniej 2,5 km minimum klasy G, natomiast jeżeli weryfikator posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej powinien dodatkowo posiadać doświadczenie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla mostu klasy A o rozpiętości co najmniej 20 m. k) Geolog z uprawnieniami Liczba osób – 1 Minimalne wymagania: Osoba powinna posiadać uprawnienia w kategorii VII – inwestycje. l) osoba pełniąca funkcję administratora Liczba osób – 1 m) specjalista do spraw nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska Liczba osób – 1 Minimalne wymagania: Osoba powinna posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska przy realizacji inwestycji polegających na budowie obiektu budowlanego. n) specjalista inżynierii ruchu Liczba osób – 1 Minimalne wymagania: Osoba powinna mieć ukończone studia w zakresie inżynierii ruchu oraz doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 zadań w dziedzinie inżynierii ruchu. o) osoba pełniąca funkcję specjalisty do spraw kontaktów z mieszkańcami i społecznością oraz public relations Liczba osób – 1 p) osoba pełniąca funkcję specjalisty do spraw umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami Liczba osób – 1 q) specjalista do spraw współpracy z gestorami sieci Liczba osób – 1 Minimalne wymagania: Osoba powinna mieć co najmniej 3 lata doświadczenia przy realizacji zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej. r) specjalista do spraw sprawozdawczości finansowo – projektowej Liczba osób – 1 s) specjalista do spraw BHP Liczba osób – 1 t) archeolog Liczba osób – 1 Minimalne wymagania: Osoba powinna mieć co najmniej 3 lata doświadczenia przy realizacji zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego. u) osoba mająca uprawnienia geodezyjne Liczba osób – 1 Minimalne wymagania: Osoba powinna mieć uprawnienia geodezyjne w dziedzinie geodezji i kartografii w pełnym zakresie oraz świadectwo kwalifikacji uprawniające do obsługi dronów, a także doświadczenie przy wykonywaniu co najmniej jednego zadania polegającego na obsłudze geodezyjnej inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej, przy którym wykorzystywany był dron. v) osoba odpowiedzialna za wykonywanie badań laboratoryjnych Liczba osób – 1 w) osoba odpowiedzialna za stworzenie i aktualizację strony www Liczba osób – 1 Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji wymienionych powyżej. Uwaga: Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej to uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 2. w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej (łącznie): a) jedną usługę polegającą na sprawowaniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy, przebudowy lub remontu drogi publicznej klasy minimum G wraz z mostem lub wiaduktem, której wartość wynosi co najmniej 100 mln zł brutto, b) jedną usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy, przebudowy lub remontu drogi publicznej wraz z wykonywaniem badań sprawdzających oraz weryfikacją badań i pomiarów generalnego wykonawcy. Roboty budowlane, których dotyczyły usługi, o których mowa w lit. a) i b) powinny być doprowadzone co najmniej do wystawienia świadectwa przejęcia/protokołu odbioru. Wykonawca może wykazywać się realizacją usług w zakresie już wykonanym. W sytuacji, gdy całe świadczenie nie zostało zrealizowane, wartość usług potwierdzających jego należyte wykonanie powinna dotyczyć zakresu już zrealizowanego. Mając na uwadze art. 23 ust. 5 Ustawy PZP Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, warunek, o którym mowa w niniejszym punkcie, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. Do przeliczania na złote polskie wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przyjmuje średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy PZP wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 6. Oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 3 do SIWZ). W wykazie osób Wykonawca powinien podać informacje o wszystkich osobach wymienionych w pkt. 6.1. ppkt. 1 SIWZ (osoby, którymi wykonawca powinien dysponować) w taki sposób, aby możliwa była ocena, czy osoby te spełniają warunki opisane w SIWZ. 2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniających wymogi określone w pkt. 6.1 ppkt. 2 SIWZ (doświadczenie wykonawcy), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ) Przedmiotowy dokument będzie stanowił również podstawę do oceny kryterium selekcji, o którym mowa w pkt 7.3 ppkt. 1) SIWZ (ilość zrealizowanych nadzorów nad robotami budowlanymi). W celu uzyskania punktów w tym kryterium Wykonawca powinien zamieścić w wykazie usług informacje na temat usług opisanych w tym kryterium, a także dołączyć dowody potwierdzające, że zostały one wykonane należycie. Usługi wskazane w wykazie usług w celu uzyskania punktów w przedmiotowym kryterium selekcji nie mogą stanowić tych samych usług, które zostały wskazane w celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a Ustawy PZP zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP (załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, również w odniesieniu do tych podmiotów. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ). Zobowiązanie powinno zostać podpisane przez osoby (osobę) uprawnioną i złożone w oryginale. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 9.3 SIWZ (dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu) również w odniesieniu do podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP. Ponadto w przypadku podmiotów zagranicznych, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r., Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez siebie i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem dołączonym do SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art.23 ust.2 Ustawy PZP. Pełnomocnictwo powinno być załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli osoby te nie figurują w odpisie z właściwego rejestru powinno być załączone do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25.000,00 zł. Informacje na temat sposobu wniesienia wadium zostały określone w SIWZ

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  5
Kryteria selekcji wykonawców:
W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców wyłonionych na podstawie następujących kryteriów selekcji: 1) ilość zrealizowanych nadzorów nad obiektami budowlanymi, 2) ilość lat prowadzenia przez Wykonawcę działalności gospodarczej w zakresie nadzorów nad realizacjami inwestycji budowlanych. Ad 1) Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt za zrealizowanie jednego zadania polegającego na sprawowaniu nadzoru nad budową, przebudową lub remontem obiektu budowlanego. Punkty będą przyznawane jedynie w przypadku takich zadań, w których roboty budowlane zostały doprowadzone co najmniej do wystawienia świadectwa przejęcia/protokołu odbioru w okresie od 1 stycznia 2010 r. do terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Spełnienie tego kryterium Zamawiający będzie oceniał na podstawie informacji zawartych przez Wykonawcę w „Wykazie Usług”. Ad 2) Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt za każdy pełny rok prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiotem jest zarządzanie budową lub nadzór nad robotami budowlanymi. Spełnienie tego kryterium Zamawiający będzie oceniał na podstawie wpisu informacji o przedmiocie działalności gospodarczej prowadzonej przez Wykonawcę w CEIDG lub KRS oraz oświadczenia Wykonawcy. Punkty za ww. kryteria zostaną zsumowane. Zamawiający, po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe liczbę punktów w podanych kryteriach selekcji. W przypadku gdy 2 lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów kwalifikujących Wykonawcę na 5. miejsce, o przyznaniu miejsca na liście zaproszonych do składania ofert będzie decydować liczba punktów przyznanych w kryterium nr 1.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 40,00
sposób zapewnienia badań laboratoryjnych 35,00
doświadczenie Inżyniera Kontraktu, Technologa/Inżyniera Materiałowego i osoby odpowiedzialnej za badania laboratoryjne 25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy będą wprowadzane na warunkach określonych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ. Klauzula zmiany Umowy będzie miała następujące brzmienie: 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z postanowieniami art. 144 Ustawy. 2. W zakresie zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy przewiduje się możliwość zmiany postanowień Umowy odnośnie: 1) zmiany terminu realizacji Umowy lub zmian długości trwania poszczególnych faz świadczenia usługi w przypadku: a) wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, zaistniałych w trakcie realizacji Umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy; b) zmiany terminu realizacji Kontraktu lub okresu, na jaki została udzielona rękojmia i gwarancja należytego wykonania robót budowlanych objętych Kontraktem, lub zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji Kontraktu; c) rozwiązania Kontraktu; d) przedłużenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; e) przedłużenia procedur związanych z prowadzonymi w związku z Projektem postępowaniami administracyjnymi, sądowymi lub innymi postępowaniami prowadzonymi przed organami władzy publicznej; f) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 2) zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia i/lub sposobu jego zapłaty w przypadku: a) wprowadzenia zmian w zakresie stawek podatku od towarów i usług; b) wprowadzenia zmian w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) wprowadzenia zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; d) zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac objętych Kontraktem lub zmiany technologii wykonywania tych prac; e) zmiany terminu realizacji Kontraktu lub okresu, na jaki została udzielona rękojmia i gwarancja należytego wykonania robót budowlanych objętych Kontraktem, lub zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji Kontraktu; f) przedłużenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zmiana umowy w oparciu o tę podstawę nie może prowadzić do zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy); 3) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku: a) zmiany przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; b) zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac objętych Kontraktem lub zmiany technologii wykonywania tych prac. 3. Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone w ust. 2 niniejszego paragrafu będą pozostawały w związku przyczynowym z terminem wykonania Umowy, długością trwania poszczególnych faz świadczenia usługi, sposobem wykonania Umowy lub wysokością albo sposobem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy i z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. 4. Wprowadzenie zmiany terminu realizacji Umowy lub zmian długości trwania poszczególnych faz świadczenia usługi, będzie się odbywało na następujących zasadach: a) zmiany mogą dotyczyć jednej, kilku lub wszystkich faz, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy, w zależności od tego której z faz dotyczą okoliczności uzasadniające zmianę; b) termin realizacji Umowy może zostać przedłużony nie więcej niż o czas trwania okoliczności uzasadniających jego zmianę; c) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. b) niniejszego paragrafu nowy termin realizacji Umowy zostanie dostosowany do terminu realizacji Kontraktu lub okresu, na jaki została udzielona rękojmia i gwarancja przez Wykonawcę Robót Budowlanych na podstawie Kontraktu albo do aktualnego brzmienia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji Kontraktu, w taki sposób aby zapewnić nieprzerwane świadczenie usługi będącej przedmiotem Umowy przez cały okres realizacji Kontraktu; d) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. c) niniejszego paragrafu nowy termin realizacji Umowy zostanie dostosowany do terminu, w którym zostanie rozwiązany Kontrakt. 5. Wprowadzenie zmian Umowy, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a) – c) niniejszego paragrafu jest możliwe, o ile zmiany przepisów prawa będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim w całości leży po stronie Wykonawcy. Zmiany te będą wprowadzane na następujących zasadach: a) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy realizowanej, po dniu wejścia w życie zmian przepisów prawa, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) – c) niniejszego paragrafu. b) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) niniejszego paragrafu, wartość wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. c) W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) niniejszego paragrafu, Wykonawca, jest zobowiązany przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie te zmiany mają wpływ na koszty wykonania Umowy. 6. Wprowadzenie zmiany Umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 lit. e) niniejszego paragrafu możliwe jest wyłącznie w przypadku jednoczesnego wprowadzenia zmiany Umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1) lit) b) Umowy. Miesięczne wynagrodzenie należne Wykonawcy w okresie, o który został przedłużony termin realizacji Umowy w fazie robót budowlanych i ich rozliczenia będzie równe wynagrodzeniu Wykonawcy określonemu zgodnie z § 5 ust. 4 lit. b) Umowy. 7. Wprowadzenie zmiany Umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 lit. d) Umowy możliwe jest jedynie w przypadku, gdy okoliczności wymienione w tej literze będą miały wpływ na zakres obowiązków Wykonawcy lub sposób ich wykonywania (np. poprzez konieczność zapewnienia nadzoru nad nową technologią realizacji robót budowlanych objętych Projektem) i musi być adekwatna do nowego zakresu obowiązków Wykonawcy lub sposobu ich wykonywania. 8. W przypadku zmiany Umowy na podstawie ust. 3 pkt 3 Umowy, sposób wykonywania przedmiotu Umowy powinien zostać dostosowany do zmienionych przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie albo powinien zostać dostosowany do zmian wprowadzonych do Projektu i w takim przypadku może polegać na zmianie zakresu obowiązków Wykonawcy lub zmianie sposobu ich wykonywania. 9. Wprowadzenie zmiany do Umowy może być inicjowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego. Jeżeli wniosek w tym zakresie składa Wykonawca, jest on zobowiązany do wskazanie sposobu, w jaki w jego ocenie powinna zostać zmieniona Umowa. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, w szczególności powinien on zawierać wskazanie podstawy prawnej. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim uwzględnia wniosek, albo informację o nieuwzględnieniu wniosku. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień i dokumentów celem rozpatrzenia wniosku. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego do Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty termin na przedstawienie stanowiska Zamawiającego ulega odpowiedniemu przedłużeniu. W przypadku braku poinformowania Wykonawcy o sposobie rozpatrzenia jego wniosku w ww. terminie, uznaje się że Zamawiający nie uwzględnił wniosku Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-01, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta i wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinny być sporządzone w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty należy składać w siedzibie pełnomocników Zamawiającego, tj. pod adresem Łukasik i Kropka Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa ul. Jesionowa 22/8.2, 40-158 Katowice.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020