Aktualne przetargi - ogłoszone

Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej

poniedziałek, 16 kwiecień 2018 14:57
    Ogłoszenie nr 545336-N-2018 z dnia 2018-04-16 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w…
    Ogłoszenie nr 545014-N-2018 z dnia 2018-04-13 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przedłużenie ul. Bór do ul. Jagiellońskiej w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej…
Ogłoszenie nr 543212-N-2018 z dnia 2018-04-11 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Śląską oraz z ul. Nowowiejskiego w Częstochowie wg procedury "zaprojektuj i zbuduj" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy…
OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-03-30 - 2018 S 063-139000 p.o.  DYREKTORA MZDiT W CZĘSTOCHOWIEmgr inż. Piotr Kurkowski ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 30-03-2018r. ORGANIZACJA RUCHU 30-03-2018r. STWiORB DROGOWA DLA TRZECH WĘZŁÓW 30-03-2018r. ZAPIS ELEKTRONICZNY CENTRUM 30-03-2018r. ZAPIS ELEKTRONICZNY RAKÓW 30-03-2018r. ZAPISY ELEKTRONICZNE STRADOM 30-03-2018r. PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ 30-03-2018r. SYSTEM OBSŁUGI PARKINGU 30-03-2018r. ODWIERTY GEOTECHNICZNE 30-03-2018r. STWiORB ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA DLA TRZECH WĘZŁÓW 30-03-2018r. WYTYCZNE DO PRZETARGU. TELETRASMISJA WĘZŁY PRZESIADKOWE 30-03-2018r.  
Strona 2 z 3

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018