Aktualne przetargi - ogłoszone

Przebudowie ul. Spadek

poniedziałek, 11 czerwiec 2018 12:35
    Ogłoszenie nr 570858-N-2018 z dnia 2018-06-11 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa ulicy Spadek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w…

Przebudowa ul. Tulipanowej

poniedziałek, 11 czerwiec 2018 12:18
    Ogłoszenie nr 570868-N-2018 z dnia 2018-06-11 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa ul. Tulipanowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w…
OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-04-20 - 2018 S 077-171851  ZASTĘPCA DYREKTORA MZDiT W CZĘSTOCHOWIEmgr EMILIA TRZEPIZUR SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 17-04-2018r. Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 23-05-2018r. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE do DUUE - 2018-05-23 p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI POWIADOMIENIE O ZMIANACH TERMINÓW 2018-05-23 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE do DUUE - 2018-06-21 p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA mgr inż. Mirosław Kucia-Piekarski POWIADOMIENIE O ZMIANACH SIWZ - DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH - 2018-06-21 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE_O_DIALOGU_TECHNICZNYM.doc Regulamin_Dialogu.docx
Strona 2 z 3

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018