Archiwum przetargów

ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP NR 556278-N-2017 Z DNIA 2017-07-24 SIWZ+ ZAŁĄCZNIKI 24-07-2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 09-08-2017 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 14-08-2017 r. DYREKTOR MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr MARIUSZ SIKORA
Ogłoszenie nr 554291-N-2017 z dnia 2017-07-19 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa ulicy Kamińskiego w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w…
Ogłoszenie nr 551457-N-2017 z dnia 2017-07-14 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu pod nazwą: Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zadanie będzie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność…
ZAŁĄCZNIKI: OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2017 S 119-240098 - 2017-06-24 26-06-2017 SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 26-06-2017 OPUBLIKOWANEG OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA 27-06-2017 MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW + ZAŁĄCZNIK (SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ODNOŚNIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ PERSONELU WYKONAWCY) ODPOWIEDZI na ZAPYTANIA, MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW + ZAŁĄCZNIK (WYKAZ USŁUG) OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE o SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW 20-07-2017 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 21-07-2017 r. OPUBLIKOWANEGO OGŁOSZENIA o SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA 25-07-2017 r. POWIADOMIENIE O ZMIANACH SIWZ +ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ 27-07-2017 r. OPUBLIKOWANEGO W DUUE SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 2017-07-29 31-07-2017 r. INFORMACJA Z…
Strona 1 z 75

Informacje o MZDiT

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017