Archiwum przetargów

Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej

poniedziałek, 16 kwiecień 2018 14:57
    Ogłoszenie nr 545336-N-2018 z dnia 2018-04-16 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w…
    Ogłoszenie nr 544372-N-2018 z dnia 2018-04-12 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Utrzymanie czystości infrastruktury przystankowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w…
    Ogłoszenie nr 539825-N-2018 z dnia 2018-04-04 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowę chodnika w ul. Olsztyńskiej od ul. Hutników do Ronda im. M. Czernego - strona południowa - BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać…
      Ogłoszenie nr 539341-N-2018 z dnia 2018-04-03 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1. Budowa ulicy Suchej; 2. Rozbudowa ul. Srebrnej w Częstochowie od oczyszczalni ścieków do ul. Morenowej wraz ze skrzyżowaniem; 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sudeckiej; 4. Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ulicy Starzyńskiego (okolice Szkoły Podstawowej). OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1. Budowa ulicy Suchej; 2.…
Strona 1 z 86

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018