Archiwum przetargów

 Ogłoszenie nr 527279-N-2020 z dnia 2020-03-27 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa odwodnienia w ulicy por. Hieronima Dudwała w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do…
    Ogłoszenie nr 517048-N-2020 z dnia 2020-02-27 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa chodnika przy ulicy Stanisława Worcella- BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,…
 Ogłoszenie nr 515900-N-2020 z dnia 2020-02-25 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa ul. Józefa Mehoffera w Częstochowie na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Daniela Chodowieckiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny…
 Ogłoszenie nr 515081-N-2020 z dnia 2020-02-21 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zarurowanie rowu otwartego pomiędzy ul. Królewską i Aleją Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik…
Strona 1 z 118

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020