Archiwum przetargów
poniedziałek, 10 czerwiec 2013 15:48

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania realizowanego pod nazwą: Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej

Częstochowa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania realizowanego pod nazwą: Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Al. Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna).
Numer ogłoszenia: 222284 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania realizowanego pod nazwą: Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Al. Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania realizowanego pod nazwą: Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Al. Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) zawierającej: - projekt budowlany część drogowa, - projekt odwodnienia ( zgodnie z załączonymi warunkami), - projekt kanalizacji telekomunikacyjnej ( zgodnie z załączonymi warunkami), - projekt sygnalizacji świetlnej (zgodnie z załączonymi warunkami), - projekt rozbiórki kolidujących budynków, - projekty przebudowy istniejących przepustów, - projekt budowlany ekranów akustycznych w przypadku konieczności ich zastosowania bądź innych rozwiązań projektowych niezbędnych do zastosowania w celu spełnienia dopuszczalnych norm hałasu, - badania geotechniczne podłoża gruntowego wykonane zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) winny one określać w szczególności: = wskaźnik nośności CBR = moduły odkształcenia: pierwotny (E1) i wtórny (E2) = ocenę przydatności gruntu podłoża dla inwestycji drogowej = rozstaw otworów badawczych co 100,00m = inwentaryzację i projekt zieleni - projekt organizacji ruchu (należy uwzględnić oznakowanie ulic tabliczkami z ich nazwami. Tabliczki i słupki muszą być zgodne z obowiązującym wzorem Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej. - projekty budowlane koniecznej przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego - przedmiary robót - kosztorysy inwestorskie - szczegółowe specyfikacje techniczne. dodatkowo należy: - przygotować materiały do uzyskania decyzji zrid, w tym mapy z projektami podziałów (ok. 200 działek) po 5 szt. każdego podziału zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 z 2003 r. z późn. zm.), - opracować operaty wodnoprawne i uzyskać stosowne pozwolenia, - uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko wykonawca dokumentacji budowlanej ujmie to w ofercie).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000.00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100 PLN).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • WYKAZ USŁUG - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, główne usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę o wartości minimum: 100.000,00 PLN brutto polegającą na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zamawiający dopuszcza wykazanie wykonania usługi w maksymalnie trzech zadaniach tj. osobno na budowę lub przebudowę drogi, osobno na odwodnienie drogi i osobno na oświetlenie drogi o łącznej wartości wykonanych usług minimum: 100.000,00 PLN brutto. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Sprawdzanie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA - USŁUGA i DOSTAWA - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które bedą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: - 1 - osoba - konstrukcyjno-budowlanej: drogowej, telekomunikacyjnej; - 1 - osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - 1 - osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - 1 - osoba - uprawnienia geodezyjne w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości. Uwaga: Osoby wykonujące usługę powinny posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Sprawdzanie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Przez usługę główną uważane będzie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących zaprojektowania budowy lub przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem o wartości minimum: 100.000,00 PLN brutto. Zamawiający dopuszcza wykazanie wykonania usługi w maksymalnie trzech zadaniach tj. osobno na budowę lub przebudowę drogi, osobno na odwodnienie drogi i osobno na oświetlenie drogi o łącznej wartości wykonanych usług minimum: 100.000,00 PLN brutto.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy-Pzp, należy przedłożyć: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW - ART.22 UST.1 USTAWY-PZP - Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 1. Inne wymagane dokumenty: 1. OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH - Oświadczenie należy wypełnić, podpisać przez osobę uprawnioną i w oryginale załączyć do oferty. W przypadku wykonania zamówienia własnymi siłami należy na oświadczeniu umieścić stosowny zapis. Załącznik nr 7. 2. DRUK OFERTA - USŁUGI - Druk oferta należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną. Załącznik nr 6. 3. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - Załącznik nr 8. Do wykorzystania w razie wglądu do dokumentacji przetargowej (nie należy załączać do oferty). 4. WZÓR UMOWY - Stanowi załącznik do siwz (nie należy załączać do oferty) 5. PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY/OSÓB PODPISUJĄCEJ OFERTĘ - Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują one w odpisie z właściwego rejestru - przedstawiciel Wykonawcy. 6. PEŁNOMOCNICTWO z art.23 ust.2 Pzp. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art.23 ust.2 Prawa Zamówień Publicznych. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie wynagrodzenia, terminu realizacji lub przyjętych rozwiązań technicznych w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej; 2) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od stron umowy, np. przedłużenie procedur związanych z podziałem działek geodezyjnych lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 3) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług; 4) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej kontynuację i zakończenie prac projektowych; 5) przedłużenia procedury przetargowej wynikającej między innymi z postępowania odwoławczego; 6) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 7) zmniejszenia lub ograniczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy, czy też pozyskanie dodatkowych środków finansowych pozwalających na szybszą jej realizację; 8) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; 9) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym; 10) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających; 11) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub policji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.czest.pl/PRZETARGI.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU w CZĘSTOCHOWIE, ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 CZĘSTOCHOWA pok. 36.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2013 godzina 09:30, miejsce: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU w CZĘSTOCHOWIE, ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 CZĘSTOCHOWA pok. 43.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie przewidziane do współfinansowania przez Unię Europejską w perspektywie finansowej 2014-2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Finansowych i Zamówień Publicznych

MZDiT w CZĘSTOCHOWIE

EMILIA TRZEPIZUR

 

ZAŁĄCZNIKI:

zipSIWZ + ZAŁĄCZNIKI

zipODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ, ZMIANA TERMINÓW, OGŁOSZENIA O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA

pdfINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

pdfOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019