Archiwum przetargów
środa, 16 listopad 2016 12:08

Przebudowie ulicy Górnej na odcinku od ulicy Szczytowej do ulicy Górskiej

Przebudowa ulicy Górnej na odcinku od ulicy Szczytowej do ulicy Górskiej
            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -                           Roboty budowlane            
Zamieszczanie ogłoszenia:               obowiązkowe            
Ogłoszenie dotyczy:               zamówienia publicznego            
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
                nie              
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
                nie              
            Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)            
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
                nie              
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
                nie              
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
                nie              
            Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:            
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
                nie              
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, krajowy numer identyfikacyjny               150309847, ul.               Popiełuszki                4/6,               42-217                Częstochowa, woj.               śląskie, państwo               Polska, tel.               (34)3664337, e-mail               , faks               (34)3664337.              
              Adres strony internetowej (URL): www.mzd.czest.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:                 Administracja samorządowa              
                I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):              
                Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym                 w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):                
                I.4) KOMUNIKACJA:               Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
                  nie                
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
                  tak                 www.mzd.czest.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
                  nie                
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
                  nie                
                adres                
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
                  nie                 Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
                  tak                  
                  Inny sposób:                   Osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Oferta musi być sporządzona w języku polskim
                Adres:                 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU w CZĘSTOCHOWIE, ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 CZĘSTOCHOWA, pok. 43
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
                  nie                
                Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)                
              SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA            
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Górnej na odcinku od ulicy Szczytowej do ulicy Górskiej Numer referencyjny: MZDiT.ZP.341-499/2016 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
                  nie                
II.2) Rodzaj zamówienia:                 roboty budowlane               II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
              Zamówienie podzielone jest na części:              
                  Nie                
                II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia               (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:               Zakres robót obejmuje między innymi: 1. Ułożenie nawierzchni bitumicznej; 2. Uzupełnienie poboczy; 3. Regulacja uzbrojenia.
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej, a maksimum 120 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
W zakresie  zastosowania   art. 29. ust 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  - Kodeksu pracy, osób  wykonujących następujące czynności: operator równiarki, operator rozściełacza masy bitumicznej, operator walca, układanie bruku.
II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
                II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):                            
              Wartość bez VAT:              
              Waluta:              
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
                II.7)                 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  lub w art. 134 ust. 6 pkt 3  ustawy Pzp:                               nie               II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
                    data zakończenia: 16/12/2016
II.9) Informacje dodatkowe:
              SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM            
                III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU              
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
                Określenie warunków:                 Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie
                Informacje dodatkowe                 III.1.2)  Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
                Określenie warunków:                 Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie
                Informacje dodatkowe                 III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
                Określenie warunków:                 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalnościach:     - 1 - osoba - inżynieryjnej drogowej Uwaga: Osoby kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej  lub zawodowej i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) przynajmniej dwa zadania w zakresie budowy lub przebudowy drogi.
                Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:                                   tak                
                Informacje dodatkowe:                 Zamawiający, zgodnie z art. 24a ustawy-Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
                III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA              
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp                   nie                
                  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)                
                  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)                
                  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)                
                  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)                
                  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)                
                III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI              
                  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                
                  tak                                   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji                
                  nie                
                III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:              
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy-Pzp. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); h) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.7.2): 1) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 2) lit. b) – f) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.9.1) i pkt 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 7.9.2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.9.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.9.2) stosuje się. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy-Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352)
                III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP              
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywny charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – załącznik nr 4; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
                III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP              
 
                III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)              
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonwcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy-Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy-Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Inne wymagane dokumenty: 1. DRUK OFERTA - Druk oferta należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną. Załącznik nr 5. 2. PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY/OSÓB PODPISUJĄCEJ OFERTĘ - Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują one w odpisie z właściwego rejestru - przedstawiciel Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione i złożone wraz z ofertą w dniu składania ofert. 3. PEŁNOMOCNICTWO z art.23 ust.2 Pzp. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art.23 ust.2 Prawa Zamówień Publicznych. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i złożone wraz z ofertą w dniu składania ofert. 4. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE PROTOKOŁU ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU - Załącznik nr 6. Do wykorzystania w razie wglądu do dokumentacji przetargowej (nie należy załączać do oferty). 5. KOSZTORYSY OFERTOWE - Należy przedłożyć kosztorysy ofertowe w formie uproszczonej wraz z odrębnym wykazem czynników cenotwórczych (R, Kp, Z, M, S) wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, które powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione i złożone wraz z ofertą w dniu składania ofert. 6. ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW - Należy wypełnić, podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną i w oryginale złożone wraz z ofertą w dniu składania ofert. Załącznik nr 7. 7. GRUPA KAPITAŁOWA - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik nr 8. 8. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW TRZECICH DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW - Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Załącznik nr 9.
              SEKCJA IV: PROCEDURA            
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:                 przetarg nieograniczony               IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
                  tak,                  
                  Informacja na temat wadium                   Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100 PLN)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
                  nie                
                IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:              
                  nie                
                Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:                
                  nie                
                Informacje dodatkowe:                
                IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:              
                  nie                
                Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej                
                  nie                
                Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:                
                  nie                
                IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu                               (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)              
                Liczba wykonawców  
                Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
                Maksymalna liczba wykonawców  
                Kryteria selekcji wykonawców:                
                IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:              
                Umowa ramowa będzie zawarta:                
                Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:                
                  nie                
                Informacje dodatkowe:                
                Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:                
                  nie                
                Informacje dodatkowe:                
                W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:                
                  nie                
                Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:                
                  nie                
IV.1.8) Aukcja elektroniczna                 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)                 nie               Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
                nie              
                              Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie  termin ich udostępnienia:                            
              Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:              
              Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):              
              Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:              
              Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:              

              Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:              

                  Aukcja wieloetapowa                  
etap nr czas trwania etapu
   
                Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:                                   nie                
                Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:                

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
CENA 60
TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI W MIESIĄCACH 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)              
                tak               IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
              Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:              
              Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji                               nie              
              Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:                               nie              
              Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):              
              Informacje dodatkowe              
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
              Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:              
              Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:              
              Wstępny harmonogram postępowania:              
              Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:                               nie              
              Należy podać informacje na temat etapów dialogu:              

              Informacje dodatkowe:              
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
              Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:              
              Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:              
                nie              
              Informacje dodatkowe:              
IV.4) Licytacja elektroniczna 
              Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:              

 

              Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:              

 

              Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:              

 

              Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:              

 

              Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:              

                  Licytacja wieloetapowa                  
etap nr czas trwania etapu
   
                Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu:                                   nie                

              Termin otwarcia licytacji elektronicznej:              

 

              Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:              

 

              Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:              

 

              Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:              

 

              Informacje dodatkowe:              

 

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:                 tak
               
                Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:                 W zakresie zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy-Pzp przewiduje się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie: 1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku: a) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług; b) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; c) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych; d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym; e) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub policji; przy tym wynagrodzenie może zostać zmienione z odpowiednim zastosowaniem postanowień § 4 ust. 11 umowy. 2) terminu realizacji umowy w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej; b) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami techniczno - budowlanymi wymienionymi w STWiORB lub innymi przyjętymi normami; c) wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, konieczność zmiany tymczasowej organizacji ruchu, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; d) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; e) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej kontynuację i zakończenie robót budowlanych; f) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych; g) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub policji; przy tym, termin może zostać przedłużony nie więcej niż o czas trwania okoliczności uzasadniających jego zmianę. 3) przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych w przypadku: a) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; b) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; c) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych; d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym; e) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub policji; przy tym, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przygotować, we własnym zakresie, wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do wprowadzenia przyjętych rozwiązań
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
              Data: 01/12/2016, godzina: 10:30,              
              Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):              
                nie              
              Wskazać powody:              
              Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu               >               polski IV.6.3) Termin związania ofertą:                 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)               IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:                 nie               IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane                 nie               IV.6.6) Informacje dodatkowe: PODWYKONAWSTWO: 1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w DRUKU OFERTA części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 3. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze umowy. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy-Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy-Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołuje się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz, o których mowa w pkt 6.2. siwz ustawy-Pzp 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 8.1. siwz 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.2. siwz. 7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy-Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.7.2) a) – h) siwz. 8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

 

 ZASTĘPCA DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE
mgr inż. PIOTR KURKOWSKI

 

ZAŁĄCZNIKI:

zipSIWZ + ZAŁĄCZNIKI 16-11-2016 r.

docINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 01.12.2016 r.

docOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 05-10-2016 r.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018