Archiwum przetargów
środa, 16 listopad 2016 12:26

Przebudowa ulicy Przyjemnej na odcinku 400m od ulicy Lotosu

      Przebudowa ulicy Przyjemnej na odcinku 400m od ulicy Lotosu                   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -                           Roboty budowlane                  
     
Zamieszczanie ogłoszenia:              obowiązkowe                  
     
Ogłoszenie dotyczy:              zamówienia publicznego                  
     
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze       środków Unii Europejskiej
     
                nie                    
Nazwa projektu lub programu
     
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej       oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych       organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje        społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie       marginalizowanych
     
                nie                    
            Należy podać minimalny procentowy wskaźnik       zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których       mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych       przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)                  
     
SEKCJA I:       ZAMAWIAJĄCY
     
Postępowanie przeprowadza centralny       zamawiający
     
                nie                    
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający       powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
     
                nie                    
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający       powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest       przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
     
                nie                    
            Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy       wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,       krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do       kontaktów:            
Postępowanie jest przeprowadzane       wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej      
     
                nie                    
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi       z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie       krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje       dodatkowe:
     
     
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd       Dróg i Transportu w Częstochowie, krajowy numer identyfikacyjny                    150309847, ul.              Popiełuszki               4/6,                    42-217               Częstochowa, woj.               śląskie,       państwo              Polska, tel.              (34)3664337, e-mail                    , faks              (34)3664337.                                   Adres strony internetowej (URL): www.mzd.czest.pl
     
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
     
                I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE       ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):                    
                Podział obowiązków między       zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym                      w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z       zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z       zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w       jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali       zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających       indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz       pozostałych zamawiających):                
     
                I.4) KOMUNIKACJA:                     Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów       z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)      
                  nie                      
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie       specyfikacja istotnych warunków zamówienia      
                  tak                       www.mzd.czest.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest       ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem      
                  nie                      
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w       postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie      
                  nie                                       adres                
     
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub       wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:                         nie                 Wymagane jest przesłanie ofert       lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny       sposób:                   tak                                           Inny sposób:                   Osobiście lub za pośrednictwem       operatora pocztowego. Oferta musi być sporządzona w języku polskim                       Adres:                 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU w       CZĘSTOCHOWIE, ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 CZĘSTOCHOWA, pok.       43
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i       urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne      
                  nie                                       Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp       do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)                      
     
                    SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA            
     
     
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez       zamawiającego: Przebudowa ulicy Przyjemnej na odcinku 400m od ulicy       Lotosu Numer referencyjny: MZDiT.ZP.341-498/2016 Przed       wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog       techniczny
     
                        nie                
II.2) Rodzaj zamówienia:                       roboty budowlane               II.3) Informacja o możliwości       składania ofert częściowych               Zamówienie podzielone       jest na części:              
     
                  Nie                      
                II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia                     (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub       robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w       przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na       innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:               Zakres       robót obejmuje między innymi: 1. Ułożenie nawierzchni bitumicznej;  2.       Uzupełnienie poboczy;  3. Regulacja uzbrojenia. Zamawiający wymaga       udzielenia minimum 60 miesięcznej, a maksimum 120 miesięcznej gwarancji i       rękojmi na przedmiot zamówienia. W zakresie  zastosowania   art. 29. ust       3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, w       sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  - Kodeksu       pracy, osób  wykonujących następujące czynności: operator równiarki,       operator rozściełacza masy bitumicznej, operator walca.
II.5)       Główny kod CPV: 45233220-7
                II.6) Całkowita       wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości       zamówienia):                                           Wartość bez       VAT:                             Waluta:              
     
(w przypadku umów ramowych lub       dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w       całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu       zakupów)
                II.7)                Czy       przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6       i 7  lub w art. 134 ust. 6 pkt 3  ustawy Pzp:                                     nie               II.8) Okres, w którym realizowane będzie       zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na       który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:      
                    data zakończenia:       16/12/2016
II.9) Informacje dodatkowe:
     
                    SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I       TECHNICZNYM            
     
     
                III.1) WARUNKI UDZIAŁU W       POSTĘPOWANIU              
     
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia       do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z       odrębnych przepisów                 Określenie warunków:                      Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie                       Informacje dodatkowe                 III.1.2)  Sytuacja       finansowa lub ekonomiczna                  Określenie warunków:                      Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie                      Informacje dodatkowe                 III.1.3)       Zdolność techniczna lub zawodowa                 Określenie       warunków:                O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać       się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej        lub zawodowej.  I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,       którzy skierują do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające       uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń w       specjalnościach:      - 1 - osoba - inżynieryjnej drogowej Uwaga:  Osoby       kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane bez       ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst       jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra       Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych       funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.       1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały       wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  Zgodnie z art.       12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,       określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których       odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w       przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22       grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w       państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). II.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają       warunki dotyczące zdolności technicznej  lub zawodowej               i w       okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a       jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,       zrealizowali (zakończyli) przynajmniej dwa zadania w zakresie budowy lub       przebudowy drogi.                 Zamawiający wymaga od wykonawców       wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w       postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji       zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu       tych osób:                                  tak                                       Informacje dodatkowe:                Zamawiający wymaga od       wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w       postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji       zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu       tych osób: tak  Informacje dodatkowe: Zamawiający, zgodnie z art. 24a       ustawy-Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny       ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona       jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki       udziału w postępowaniu
                III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA                    
     
III.2.1) Podstawy wykluczenia       określone w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający       przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy       Pzp                  tak                                           Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:                                         (podstawa wykluczenia określona w art. 24       ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)                                   (podstawa       wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)                                         (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt       3 ustawy Pzp)                                   (podstawa wykluczenia       określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)                                         (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)                      
                III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ       SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA       ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA       KRYTERIA SELEKCJI              
     
                  Oświadczenie o       niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                                         tak                                         Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji                                         nie                
                      III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W       POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,       O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:              
     
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,       wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w       wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia       oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w       art. 25 ust. 1 ustawy-Pzp. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany       jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu       potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w       postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie       określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania       za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego       na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej       niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o       dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) zaświadczenia właściwego       naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z       opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed       upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w       postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł       porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych       należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności       uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty       zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego       organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej       Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia       Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie       zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,       wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania       ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego       dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym       organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub       grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,       odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w       całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego       rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności       gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub       ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie       art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania       wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji       administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na       ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego       wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych       należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie       wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenia       wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego       zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) oświadczenia wykonawcy o       niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w       ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.       U. z 2016 r. poz. 716); h) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo       braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku       przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z       oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z       innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium       Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt       7.7.2): 1) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w       przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez       właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma       siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,       której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24       ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 2) lit. b) – f) – składa dokument lub dokumenty       wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce       zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem       podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że       zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności       wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał       przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty       zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego       organu, b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.       Dokumenty, o których mowa w pkt 7.9.1) i pkt 2) lit. b, powinny być       wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania       ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o       którym mowa w pkt 7.9.2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż       3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca       ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,       której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt       7.9.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie       wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego       reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,       złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo       organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na       siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej       osoby. Przepis pkt 7.9.2) stosuje się. Wykonawca mający siedzibę na       terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej       miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której       dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w §       7 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz       ust. 5 pkt 6 ustawy-Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma       osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,       zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym       przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem       samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce       zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się. W       przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,       zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w       którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce       zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych       informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca nie jest obowiązany do       złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o       których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający       posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je       uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w       szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego       2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania       publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352)
                      III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ       WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA       OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP                    
     
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA       WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Na wezwanie zamawiającego       Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub       dokumentów: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków       udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie       ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres       prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich       rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których       roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te       roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o       tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i       prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje       bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty       budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywny       charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne       dokumenty – załącznik nr 4; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę       do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za       świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,       wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,       doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia       publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz       informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3.        III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
                      III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W       POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,       O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP              
     
 
                III.7) INNE       DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)                    
W celu potwierdzenia braku podstaw do       wykluczenia Wykonwcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23       ustawy-Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie       internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje       zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do       tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23       ustawy-Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić       dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia       konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  Inne wymagane       dokumenty: 1. DRUK OFERTA - Druk oferta należy wypełnić i podpisać przez       osoby (osobę)  uprawnioną. Załącznik nr 5. 2. PEŁNOMOCNICTWO DLA       OSOBY/OSÓB PODPISUJĄCEJ OFERTĘ - Pełnomocnictwo dla osoby/osób       podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują one w odpisie z właściwego       rejestru - przedstawiciel Wykonawcy. Pełnomocnictwo  powinny być podpisane       przez osobę (osoby) uprawnione i złożone wraz z ofertą w dniu składania       ofert. 3. PEŁNOMOCNICTWO z art.23 ust.2 Pzp. - Wykonawcy ubiegający się       wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do       reprezentowania ich zgodnie z art.23 ust.2 Prawa Zamówień Publicznych.       Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub       kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez notariusza i złożone       wraz z ofertą w dniu składania ofert. 4. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE PROTOKOŁU       ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU - Załącznik nr 6. Do wykorzystania w razie       wglądu do dokumentacji przetargowej (nie należy załączać do oferty). 5.       KOSZTORYSY OFERTOWE - Należy przedłożyć kosztorysy ofertowe w formie       uproszczonej wraz z odrębnym wykazem czynników cenotwórczych (R, Kp, Z, M,       S) wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, które powinny być       podpisane przez osobę (osoby) uprawnione i złożone wraz z ofertą w dniu       składania ofert. 6. ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW - Należy wypełnić, podpisać       przez osoby (osobę) uprawnioną i w oryginale złożone wraz z ofertą w dniu       składania ofert. Załącznik nr 7. 7. GRUPA KAPITAŁOWA - Oświadczenie       wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy       kapitałowej. Załącznik nr 8. 8. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW TRZECICH DO ODDANIA       DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW - Pisemne zobowiązanie podmiotów, na       zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do       dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.       Załącznik nr 9.
     
                    SEKCJA IV: PROCEDURA            
     
     
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb       udzielenia zamówienia:                 przetarg nieograniczony                     IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:      
                  tak,                                           Informacja na temat wadium                         Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 PLN       (słownie:  cztery tysiące 00/100 PLN)
IV.1.3) Przewiduje się       udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:      
                  nie                      
                IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci       katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów       elektronicznych:                    
                  nie                                       Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów       elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:                                         nie                                       Informacje dodatkowe:                
                      IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:                    
                  nie                                       Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej                                         nie                                 Złożenie       oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty       zasadniczej:                                   nie                      
                IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców,       którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu                                     (przetarg ograniczony, negocjacje z       ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)                          
                Liczba wykonawców                         Przewidywana minimalna liczba wykonawców                        Maksymalna liczba wykonawców                         Kryteria selekcji wykonawców:                
                      IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu       zakupów:                    
                Umowa ramowa będzie       zawarta:                
                Czy przewiduje się       ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:                                         nie                                 Informacje dodatkowe:                      
                Zamówienie obejmuje ustanowienie       dynamicznego systemu zakupów:                                   nie                                       Informacje dodatkowe:                      
                W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu       zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:                                         nie                                       Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji       potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego       systemu zakupów:                                   nie                      
IV.1.8) Aukcja elektroniczna                       Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg       nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)                       nie               Należy wskazać elementy, których       wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się       ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu       zamówienia:                 nie                                                   Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom       w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie  termin ich       udostępnienia:                                           Informacje       dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:                                    Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i       jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne       wysokości postąpień):                Informacje dotyczące       wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji       technicznych w zakresie połączeń:               Wymagania dotyczące       rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:                                    Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i       czasie ich trwania:                     
                  Aukcja wieloetapowa                                                                                              
etap nr czas trwania etapu
   
                Czy wykonawcy, którzy       nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:                                        nie                                       Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:                      
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria       oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
     
                                                                                                 
Kryteria Znaczenie
CENA 60
TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI W MIESIĄCACH 40
IV.2.3) Zastosowanie       procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg       nieograniczony)                               tak                     IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo       innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z       ogłoszeniem               Minimalne wymagania, które muszą spełniać       wszystkie oferty:              
              Przewidziane jest       zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych       bez przeprowadzenia negocjacji                              nie                                   Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu       ograniczenia liczby ofert:                              nie                                   Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w       tym liczbę etapów):              
              Informacje       dodatkowe              
IV.3.2) Informacje na temat dialogu       konkurencyjnego               Opis potrzeb i wymagań zamawiającego       lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:              
                    Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas       dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do       składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:                    
              Wstępny harmonogram postępowania:                    
              Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby       rozwiązań:                               nie                                   Należy podać informacje na temat etapów dialogu:                    
              Informacje dodatkowe:                    
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego                     Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne       wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:                    
              Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu       liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów       oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:                                     nie                             Informacje       dodatkowe:              
IV.4) Licytacja elektroniczna                      Adres strony internetowej, na której będzie       prowadzona licytacja elektroniczna:              
     
 
              Adres strony       internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w       licytacji elektronicznej:              
     
 
              Wymagania dotyczące       rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym       wymagania techniczne urządzeń informatycznych:              
     
 
              Sposób postępowania w       toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości       postąpień:              
     
 
Informacje o liczbie etapów       licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:                     
                  Licytacja wieloetapowa                                                                                              
etap nr czas trwania etapu
   
                Wykonawcy, którzy nie       złożyli nowych postąpień, zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu:                                        nie                
                    Termin otwarcia licytacji elektronicznej:              
     
 
              Termin i warunki       zamknięcia licytacji elektronicznej:              
     
 
              Istotne dla stron       postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w       sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór       umowy:              
     
 
              Wymagania       dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:               
     
 
              Informacje       dodatkowe:              
     
 
IV.5) ZMIANA       UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w       stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru       wykonawcy:                tak                                       Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:                       W zakresie zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy-Pzp       przewiduje się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie: 1)       należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:  a) wprowadzenia zmian       przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług;   b)       konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w       dokumentacji projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi       od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie;  c)       konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych;  d) wprowadzenia       zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i       postępem technicznym;  e) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian       zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między       innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, wniosków       radnych lub policji;   przy tym wynagrodzenie może zostać zmienione z       odpowiednim zastosowaniem postanowień § 4 ust. 11 umowy. 2) terminu       realizacji umowy w przypadku:  a) wystąpienia siły wyższej;  b)       wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które       uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami techniczno -       budowlanymi wymienionymi w STWiORB lub innymi przyjętymi normami;  c)       wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie       Zamawiającego, np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu       budowy, konieczność zmiany tymczasowej organizacji ruchu, zaistniałych w       trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają       prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;  d) konieczności       przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji       projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów       sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie;  e) nie wydania       przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej       kontynuację i zakończenie robót budowlanych;  f) konieczności wykonania       robót zamiennych lub dodatkowych;  g) wprowadzenia przez Zamawiającego       zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między       innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, wniosków       radnych lub policji;  przy tym, termin może zostać przedłużony nie więcej       niż o czas trwania okoliczności uzasadniających jego zmianę. 3) przyjętych       rozwiązań projektowych lub technicznych w przypadku: a) zmian przepisów       prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; b) konieczności przebudowy       uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w       związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub       nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; c) konieczności wykonania       robót zamiennych lub dodatkowych; d) wprowadzenia zmian w realizacji       inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym; e)       wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i       efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji       społecznych, wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub policji;   przy       tym, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przygotować, we własnym       zakresie, wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do wprowadzenia       przyjętych rozwiązań IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE      
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze       poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie       informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania       ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:                     Data: 01/12/2016, godzina: 09:30,                                   Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę       udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,       negocjacje z ogłoszeniem):                               nie                                   Wskazać powody:              
                    Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o       dopuszczenie do udziału w postępowaniu               >                    IV.6.3) Termin związania ofertą:                  okres w       dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)                     IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie       zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii       Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej       przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu       (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części       zamówienia:                nie               IV.6.5) Przewiduje       się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki       służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,       które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub       części zamówienia, nie zostały mu przyznane                nie                     IV.6.6) Informacje dodatkowe: PODWYKONAWSTWO: 1.       Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek       osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.       Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2. W       przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom,       Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w DRUKU OFERTA części       zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania       przez Wykonawcę firm podwykonawców. 3. Pozostałe wymagania dotyczące       podwykonawstwa zostały określone we wzorze umowy. 4. Jeżeli zmiana albo       rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca       powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy-Pzp, w       celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa       w art. 22 ust. 1 ustawy-Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać       zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie       spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby       Wykonawca powołuje się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.       POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW: 1. Wykonawca może w celu       potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych       sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na       zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub       ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego       łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na       zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,       że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych       podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do       oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji       zamówienia. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne       podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub       ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków       udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu       podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz, o       których mowa w pkt 6.2. siwz ustawy-Pzp 4. W odniesieniu do warunków       dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,       Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te       zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.       Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub       finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie       potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu       lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający       zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a)       zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się       do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże       zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,       o których mowa w pkt 8.1. siwz 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby       innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw       wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich       zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych       podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.2. siwz. 7. Na wezwanie       zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych       podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy-Pzp, zobowiązany jest       do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych       w pkt 7.7.2) a) – h) siwz. 8. Wykonawca, który zamierza powierzyć       wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o       udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie       części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz       o ile jest to wiadome, podać firmy       podwykonawców.

 

 ZASTĘPCA DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE
mgr inż. PIOTR KURKOWSKI

 

ZAŁĄCZNIKI:

zipSIWZ + ZAŁĄCZNIKI 16-11-2016 r.

docINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 01-12-2016 r.

docOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 05-12-2016 r.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018