Archiwum przetargów
środa, 23 listopad 2016 14:38

Utrzymane bieżące dróg w granicach miasta Częstochowa w rejonie I, II, III w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Utrzymanie bieżące dróg w granicach miasta Częstochowa w rejonie I, II, III w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -                           Roboty budowlane            

Zamieszczanie ogłoszenia:              obowiązkowe            
Ogłoszenie dotyczy:              zamówienia publicznego            
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
                nie              
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
                nie              
            Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)            
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
                nie              
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
                nie              
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
                nie              
            Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:            
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
                nie              
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, krajowy numer identyfikacyjny              150309847, ul.              Popiełuszki               4/6,              42-217               Częstochowa, woj.               śląskie, państwo              Polska, tel.              (34)3664337, e-mail              , faks              (34)3664337.                             Adres strony internetowej (URL): www.mzd.czest.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
                I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):              
                Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym                w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):                
                I.4) KOMUNIKACJA:               Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
                  nie                
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
                  tak                 www.mzd.czest.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
                  nie                
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
                  nie                                 adres                
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:                   nie                 Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:                   tak                                     Inny sposób:                   Osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Oferta musi być sporządzona w języku polskim                 Adres:                 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU w CZĘSTOCHOWIE, ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 CZĘSTOCHOWA, pok. 43
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
                  nie                                 Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)                
              SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA            
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie bieżące dróg w granicach miasta Częstochowa w rejonie I, II, III w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Numer referencyjny: MZDiT.ZP.341-334/2016 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
                  nie                
II.2) Rodzaj zamówienia:                 roboty budowlane               II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych               Zamówienie podzielone jest na części:              
                  Tak                   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:                     wszystkich części                  
                II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia               (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:               Część 1: Utrzymanie bieżące dróg w granicach miasta Częstochowa w rejonie I w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.   Opis: Zakres prac w czasie realizacji umowy będzie obejmował między innymi:  - remonty nawierzchni bitumicznej; - remonty innych rodzajów nawierzchni ulepszonych;  - remonty nawierzchni gruntowych;  - remonty nawierzchni chodników;  - remonty krawężników;  - remonty obrzeży;  - oczyszczanie rowów przydrożnych;  - regulacja uzbrojenia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  Część 2: Utrzymanie bieżące dróg w granicach miasta Częstochowa w rejonie  II w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.   Opis: Zakres prac w czasie realizacji umowy będzie obejmował między innymi:  - remonty nawierzchni bitumicznej; - remonty innych rodzajów nawierzchni ulepszonych;  - remonty nawierzchni gruntowych;  - remonty nawierzchni chodników;  - remonty krawężników;  - remonty obrzeży;  - oczyszczanie rowów przydrożnych;  - regulacja uzbrojenia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  Część 3: Utrzymanie bieżące dróg w granicach miasta Częstochowa w rejonie  III w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.   Opis: Zakres prac w czasie realizacji umowy będzie obejmował między innymi:  - remonty nawierzchni bitumicznej; - remonty innych rodzajów nawierzchni ulepszonych;  - remonty nawierzchni gruntowych;  - remonty nawierzchni chodników;  - remonty krawężników;  - remonty obrzeży;  - oczyszczanie rowów przydrożnych;  - regulacja uzbrojenia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych W zakresie  zastosowania   art. 29. ust 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  - Kodeksu pracy, osób  wykonujących następujące czynności: operator rozściełacza masy bitumicznej, operator walca, operator równiarki, 5 (pięciu) pracowników wykonujących remonty chodników i nawierzchni.
II.5) Główny kod CPV: 45233142-6 Dodatkowe kody CPV:45233141-9                 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):                                           Wartość bez VAT:                             Waluta:              
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
                II.7)                Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  lub w art. 134 ust. 6 pkt 3  ustawy Pzp:                               tak                                 Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:                Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy-Pzp - polegających na powtórzeniu podobnych asortymentów robót zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zakres robót ustala się w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostaną one udzielone: wykonanie robót w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu polegających na powtórzeniu podobnych asortymentów robót oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia polegających na: remoncie nawierzchni bitumicznej; remoncie innych rodzajów nawierzchni ulepszonych; remoncie nawierzchni gruntowych; remoncie nawierzchni chodników; remoncie krawężników; remoncie obrzeży; oczyszczaniu rowów przydrożnych; regulacji uzbrojenia II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
                    data zakończenia: 31/12/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
              SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM            
                III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU              
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów                 Określenie warunków:                Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie                 Informacje dodatkowe                 III.1.2)  Sytuacja finansowa lub ekonomiczna                  Określenie warunków:                Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie                 Informacje dodatkowe                 III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa                 Określenie warunków:                O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalnościach:     - 1 - osoba - inżynieryjnej drogowej   Uwaga:    Osoby kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek zdolności technicznej lub zawodowej - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) zadania o łącznej wartości minimum:  - 4.000.000,00 PLN brutto - dla rejonu I; - 2.500.000,00 PLN brutto - dla rejonu II; - 2.000.000,00 PLN brutto - dla rejonu III; w zakresie bieżącego utrzymania dróg publicznych na terenie miast na prawach powiatu lub dróg krajowych III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek zdolności technicznej lub zawodowej – dysponują jedną rozkładarką mas bitumicznych, zestawem dwóch walców drogowych (jeden na kołach stalowych i jeden na kołach ogumionych), jedną równiarką samojezdną oraz bazą sprzętową lub magazynem placowym o powierzchni nie mniej niż 1000m2, zlokalizowanych  w promieniach 15km od siedziby Zamawiającego, gdzie w okresie trwania umowy będzie można magazynować frez pochodzący z rozbiórki nawierzchni asfaltowych stanowiący własność Zamawiającego.                   Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:                                  tak                                 Informacje dodatkowe:                Zamawiający, zgodnie z art. 24a ustawy-Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
                III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA              
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp                  nie                                   (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)                                   (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)                                   (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)                                   (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)                                   (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)                
                III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI              
                  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                                   tak                                   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji                                   nie                
                III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:              
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy-Pzp. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy-Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: 1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy-Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy-Pzp. 5. Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 6. Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 7. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy-Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji .  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy-Pzp. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14  i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć: 1. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Załącznik nr 6.
                III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP              
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 1. WYKAZ OSÓB - Na potwierdzenie spełnienia warunku do oferty należy załączyć wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami podpisany przez osobę/y uprawnioną/e sporządzony na podstawie załącznika nr 3 do siwz. 2. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i  wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji  o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Załącznik nr 4. 3. WYKAZ WYPOSAŻENIA ZAKŁADU lub URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz potwierdzający spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2.1 III. siwz. Załącznik nr 12. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
                III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP              
 
                III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)              
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonwcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy-Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy-Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  Inne wymagane dokumenty: 1. DRUK OFERTA - Druk oferta należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę)  uprawnioną. Załącznik nr 7. 2. CENY JEDNOSTKOWE ASORTYMENTÓW ROBÓT - Należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę)  uprawnioną oraz złożyć wraz z ofertą w dniu składania ofert. Załącznik nr 9. 3. PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY/OSÓB PODPISUJĄCEJ OFERTĘ - Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują one odpisie z właściwego rejestru - przedstawiciel Wykonawcy. 4. PEŁNOMOCNICTWO z art.23 ust.2 Pzp. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art.23 ust.2 Prawa Zamówień Publicznych. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. KALKULACJE WG CEN JEDNOSTKOWYCH - Należy sporządzić i podpisać przez osoby (osobę)  uprawnioną oraz złożyć wraz z ofertą wraz z czynnikami cenotwórczymi: (Rg., M, S, Kp., Z) w dniu składania ofert. 6. OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE KLAUZUL SPOŁECZNYCH - Załącznik nr 11. Podpisane przez osoby (osobę)  uprawnioną oświadczenie składane w dniu składania ofert w oryginale. 
              SEKCJA IV: PROCEDURA            
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
                  tak,                                     Informacja na temat wadium                   Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla zadania częściowego 1 - 60.000,00 PLN (słownie:  sześćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN); dla zadania częściowego 2 - 50.000,00 PLN (słownie:  pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN); dla zadania częściowego 3 - 40.000,00 PLN (słownie:  czterdzieści  tysięcy 00/100 PLN).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
                  nie                
                IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:              
                  nie                                 Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:                                   nie                                 Informacje dodatkowe:                
                IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:              
                  nie                                 Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej                                   nie                                 Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:                                   nie                
                IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu                               (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)              
                Liczba wykonawców                   Przewidywana minimalna liczba wykonawców                  Maksymalna liczba wykonawców                   Kryteria selekcji wykonawców:                
                IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:              
                Umowa ramowa będzie zawarta:                
                Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:                                   nie                                 Informacje dodatkowe:                
                Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:                                   nie                                 Informacje dodatkowe:                
                W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:                                   nie                                 Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:                                   nie                
IV.1.8) Aukcja elektroniczna                 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)                 nie               Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:                 nie                                             Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie  termin ich udostępnienia:                                           Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:                              Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):                Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:               Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:                              Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:               
                  Aukcja wieloetapowa                  
etap nr czas trwania etapu
   
                Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:                                  nie                                 Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:                
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA JEDNOSTKOWA - pozycje od 1 do 59  z  załącznika nr 9 SIWZ 60
TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI oraz GWARANCJI JAKOŚCI w MIESIĄCACH na WYKONANIE: CHODNIKA Z KOSTKI, Z PŁYTEK; WYKONANIE DYWANIKA z ASFALTOBETONU; USTAWIENIE: KRAWĘŻNIKA, OBRZEŻA 20
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY ROBÓT UTRZYMANIOWYCH  – UDOKUMENTOWANE UMOWĄ NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG w LATACH 20
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)                               tak               IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem               Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:              
              Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji                              nie                             Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:                              nie                             Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):              
              Informacje dodatkowe              
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego               Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:              
              Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:              
              Wstępny harmonogram postępowania:              
              Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:                               nie                             Należy podać informacje na temat etapów dialogu:              
              Informacje dodatkowe:              
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego               Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:              
              Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:                               nie                             Informacje dodatkowe:              
IV.4) Licytacja elektroniczna                Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:              
 
              Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:              
 
              Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:              
 
              Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:              
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:               
                  Licytacja wieloetapowa                  
etap nr czas trwania etapu
   
                Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu:                                  nie                
              Termin otwarcia licytacji elektronicznej:              
 
              Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:              
 
              Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:              
 
              Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:               
 
              Informacje dodatkowe:              
 
IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:                tak                                 Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:                 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z postanowieniami art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. W zakresie zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie:   1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:    a) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług;    b) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym;    c) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub policji;         przy tym wynagrodzenie może zostać zmienione z odpowiednim zastosowaniem postanowień § 2 ust. 10 umowy.   2) terminu realizacji umowy w przypadku:    a) wystąpienia siły wyższej;    b) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami techniczno - budowlanymi wymienionymi w STWiORB lub innymi przyjętymi normami;     c) wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, konieczność zmiany tymczasowej organizacji ruchu, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe                       i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;     d) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej kontynuację i zakończenie robót budowlanych;     e) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub policji;         przy tym, termin może zostać przedłużony nie więcej niż o czas trwania okoliczności uzasadniających jego zmianę.   3) przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych w przypadku:     a) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;     b) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub                  w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków  w stosownym czasie;     c) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym;     d) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub policji; przy tym, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przygotować, we własnym zakresie, wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do wprowadzenia przyjętych rozwiązań. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:               Data: 08/12/2016, godzina: 09:30,                             Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):                               nie                             Wskazać powody:              
              Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu               >              IV.6.3) Termin związania ofertą:                  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)               IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:                nie               IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane                nie               IV.6.6) Informacje dodatkowe: Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia – klauzula społeczna Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudnione były co najmniej 1 osoby bezrobotnej na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) lub na  postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w  analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do: - zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym punkcie specyfikacji - w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, - przedłożenia zamawiającemu zgłoszeń ofert pracy przedstawionych powiatowemu urzędowi pracy, odpisu skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do  pracodawcy oraz umów o pracę - w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę (z winy bezrobotnego), wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym.  Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie zamawiającego, wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób. W przypadku nie zatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający moment zakończenia umowy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia - za każdego niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego, chyba że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a  nie zatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nie  leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY-PZP. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie,                     o którym mowa w pkt 8.1.2 dotyczące tych podmiotów. 5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy-Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 8.4.2 SIWZ. 6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu   do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1.2 SIWZ, dla każdego z tych Podwykonawców. 4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1.1 SIWZ, potwierdzający brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 6. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wypełnione oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
                ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH              
Część nr: 1                                   Nazwa: Utrzymanie bieżące dróg w granicach miasta Częstochowa w rejonie I w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
                    1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac w czasie realizacji umowy będzie obejmował między innymi:  - remonty nawierzchni bitumicznej; - remonty innych rodzajów nawierzchni ulepszonych;  - remonty nawierzchni gruntowych;  - remonty nawierzchni chodników;  - remonty krawężników;  - remonty obrzeży;  - oczyszczanie rowów przydrożnych;  - regulacja uzbrojenia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6, 45233141-9 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):                   Wartość bez VAT:                                     Waluta:                  
4) Czas trwania lub termin wykonania:                       data zakończenia: 31/12/2017 5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
CENA JEDNOSTKOWA 60
TERMIN 20
DOŚWIADCZENIE 20
                      6) INFORMACJE DODATKOWE:                     DOT. PKT 5) Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 1 – CENA JEDNOSTKOWA - pozycje od 1 do 59  z  załącznika nr 9 SIWZ -  60%; 2 - TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI oraz GWARANCJI JAKOŚCI w MIESIĄCACH na WYKONANIE: CHODNIKA Z KOSTKI, Z PŁYTEK; WYKONANIE DYWANIKA z ASFALTOBETONU; USTAWIENIE: KRAWĘŻNIKA, OBRZEŻA – 20%; 3 – DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY ROBÓT UTRZYMANIOWYCH UDOKUMENTOWANE UMOWĄ NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG w LATACH - 20%
Część nr: 2                                   Nazwa: Utrzymanie bieżące dróg w granicach miasta Częstochowa w rejonie II w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
                    1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac w czasie realizacji umowy będzie obejmował między innymi:  - remonty nawierzchni bitumicznej; - remonty innych rodzajów nawierzchni ulepszonych;  - remonty nawierzchni gruntowych;  - remonty nawierzchni chodników;  - remonty krawężników;  - remonty obrzeży;  - oczyszczanie rowów przydrożnych;  - regulacja uzbrojenia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6, 45233141-9 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):                   Wartość bez VAT:                                     Waluta:                  
4) Czas trwania lub termin wykonania:                       data zakończenia: 31/12/2017 5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
CENA JEDNOSTKOWA 60
TERMIN 20
DOŚWIADCZENIE 20
                      6) INFORMACJE DODATKOWE:                     DOT. PKT 5) Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 1 – CENA JEDNOSTKOWA - pozycje od 1 do 59  z  załącznika nr 9 SIWZ -  60%; 2 - TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI oraz GWARANCJI JAKOŚCI w MIESIĄCACH na WYKONANIE: CHODNIKA Z KOSTKI, Z PŁYTEK; WYKONANIE DYWANIKA z ASFALTOBETONU; USTAWIENIE: KRAWĘŻNIKA, OBRZEŻA – 20%; 3 – DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY ROBÓT UTRZYMANIOWYCH UDOKUMENTOWANE UMOWĄ NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG w LATACH - 20%
Część nr: 3                                   Nazwa: Utrzymanie bieżące dróg w granicach miasta Częstochowa w rejonie III w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
                    1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac w czasie realizacji umowy będzie obejmował między innymi:  - remonty nawierzchni bitumicznej; - remonty innych rodzajów nawierzchni ulepszonych;  - remonty nawierzchni gruntowych;  - remonty nawierzchni chodników;  - remonty krawężników;  - remonty obrzeży;  - oczyszczanie rowów przydrożnych;  - regulacja uzbrojenia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6, 45233141-9 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):                   Wartość bez VAT:                                     Waluta:                  
4) Czas trwania lub termin wykonania:                       data zakończenia: 31/12/2017 5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
CENA JEDNOSTKOWA 40
TERMIN 20
DOŚWIADCZENIE 20
                      6) INFORMACJE DODATKOWE:                     DOT. PKT 5) Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 1 – CENA JEDNOSTKOWA - pozycje od 1 do 59  z  załącznika nr 9 SIWZ -  60%; 2 - TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI oraz GWARANCJI JAKOŚCI w MIESIĄCACH na WYKONANIE: CHODNIKA Z KOSTKI, Z PŁYTEK; WYKONANIE DYWANIKA z ASFALTOBETONU; USTAWIENIE: KRAWĘŻNIKA, OBRZEŻA – 20%; 3 – DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY ROBÓT UTRZYMANIOWYCH UDOKUMENTOWANE UMOWĄ NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG w LATACH - 20%
 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE
mgr EMILIA TRZEPIZUR

 

ZAŁĄCZNIKI:

zipSIWZ + ZAŁĄCZNIKI 23-11-2016 r.

zipOGŁOSZENIA O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA 23-11-2016 r.

docINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT 08-12-1016 r.

docOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA -23-12-2016 r.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018