Archiwum przetargów
wtorek, 19 wrzesień 2017 09:41

Budowa dwóch zatok autobusowych wraz z infrastrukturą przystankową przy ul. św. Rocha

Budowa  dwóch zatok autobusowych wraz z infrastrukturą przystankową przy ul. św.  Rocha             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi          

Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe          
Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego          
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej             
Nie            
Nazwa projektu lub programu                       
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych              
Nie            
            Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w  art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez  zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)                        
SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY          
Postępowanie przeprowadza centralny  zamawiający             
Nie            
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający  powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania             
Nie                           
Informacje na temat podmiotu któremu  zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:                          Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających            
Nie            
            Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających,  którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,  krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do  kontaktów:            
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z  zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej             
Nie            
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z  zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające  zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:                          Informacje dodatkowe:                         
I. 1) NAZWA I ADRES:                Miejski Zarząd Dróg i  Transportu w Częstochowie, krajowy numer identyfikacyjny                150309847, ul.                Popiełuszki                4/6                             ,               42-217                Częstochowa, woj.                śląskie, państwo                Polska, tel.                (34)3664337,  e-mail               Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks                (34)3664337.                              Adres strony internetowej (URL): http://www.mzd.czest.pl                                  Adres profilu nabywcy:                                                 Adres strony internetowej pod którym można uzyskać  dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne                                      
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:                Administracja  samorządowa                                          
                I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE  ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):                             
                Podział obowiązków między  zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym                w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z  innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest  odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za  przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie  będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie  zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):                                
                I.4) KOMUNIKACJA:                               Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do  dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)              
Tak                 http://www.mzd.czest.pl                 
Adres strony internetowej, na której  zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia               
Tak                 http://www.mzd.czest.pl                 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest  ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem               
Nie                               
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu należy przesyłać:               Elektronicznie              
Nie                                 adres                               
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:                 Nie                                                       Inny sposób:                                     Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:                 Tak                                   Inny sposób:                   Osobiście  lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Oferta musi być sporządzona w języku  polskim.                                                   Adres:                  MIEJSKI  ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU w CZĘSTOCHOWIE, ul. Popiełuszki 4/6, 42-217  CZĘSTOCHOWA, pok. 43               
Komunikacja  elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,  które nie są ogólnie dostępne              
Nie                                 Nieograniczony, pełny, bezpośredni i  bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)                                
              SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                       
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez  zamawiającego:                Budowa  dwóch zatok autobusowych wraz z infrastrukturą przystankową przy ul. św.  Rocha               Numer referencyjny:                MZDiT.ZP.3411-299/2017               Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia  przeprowadzono dialog techniczny               
Nie                               
II.2) Rodzaj zamówienia:                Usługi               II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych                             Zamówienie podzielone jest na części:               
Nie                                    Oferty lub wnioski o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:                                                                          
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia  łącznie następujących części lub grup części:                                  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać  udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:                                 
                II.4) Krótki opis przedmiotu  zamówienia               (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług  lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w  przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny  produkt, usługę lub roboty budowlane:                              Zakres  robót obejmuje między innymi: - roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników,   zjazdów, pobocza; - rozebranie podłoża na zjazdach; - roboty ziemne  - wykonanie  koryta - zatok MPK;  - profilowanie i zagęszczenie podłoża; - wykonanie  podbudowy kamiennej gr. 25cm  na zjazdach; - wykonanie nawierzchni na zjazdach z  kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej; - ułożenie rabatki  30x8cm na ławie betonowej C-12/15; - ułożenie krawężnika ulicznego 15x30cm na  ławie betonowej C-12/15 na zjazdach; - wykonanie stabilizacji podłoża  gr. 25cm   pod zatoki   Rm = 2,5 Ppa; - wykonanie podbudowy kamiennej  gr. 20cm z kruszywa  stabilizowanego mechanicznie; - wykonanie podbudowy betonowej   gr. 20cm  z  betonu C-8/10 z dylatacjami; - wykonanie nawierzchni betonowej gr. 22cm  z  betonu C-35/40 z dylatacjami; - ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej  - kolor, klasy B-50 gr.  8cm na podsypce cementowo-piaskowej; - regulację  wysokościową urządzeń PWiK na pierścieniach dystansowych; - wykonanie  obramowania chodników, zjazdów i zatoki; - zabezpieczenie istniejących kabli  teletechnicznych rurą ochronna Arotta; - regulację wysokościową urządzeń   WOD-KAN; - oznakowanie  przystanków MPK. Zamawiający wymaga udzielenia minimum  60 miesięcznej, a maksimum 84 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot  zamówienia. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego  czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 1)  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie  umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: budowlano-drogowe,  brukarskie. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do  wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez  wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób  wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w  szczególności do:  a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia  spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku  wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania  kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia  na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca  przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę  osób wykonujących wskazane  w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji  zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na  podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie  zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne  określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,  wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie  umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,  rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia  oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z  oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę  osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres  obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać  zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Umowa o pracę  może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa  powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy  musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.) Imię  i nazwisko pracownika nie  podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o  pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie  właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub  podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu  zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; -  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub  podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez  pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych  osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności  zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary  umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie  zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez  zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia  spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub  podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  wskazane w punkcie 1 czynności.  5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do  przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może  zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.               
II.5) Główny kod CPV:                45233140-2                               Dodatkowe kody CPV:              
                II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli  zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):                                            Wartość bez VAT:                                            Waluta:              
                 (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu  zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania  umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)              
                II.7)                Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o  których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  lub w art. 134 ust. 6 pkt 3  ustawy  Pzp:                              Nie                                 Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu  oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67  ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:                                II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub  okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został  ustanowiony dynamiczny system zakupów:                                    miesiącach:                     lub    dniach:                                      lub                   data rozpoczęcia:                                           lub zakończenia:                     2017-11-15                
Okres       w miesiącach Okres       w dniach Data       rozpoczęcia Data       zakończenia
      2017-11-15
II.9)  Informacje dodatkowe:                            
              SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I  TECHNICZNYM                       
                III.1) WARUNKI UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU                             
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do  prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych  przepisów                                 Określenie warunków:                  Zamawiający  odstępuje od określenia warunku w tym zakresie                                   Informacje dodatkowe                                  III.1.2)  Sytuacja finansowa lub ekonomiczna                                   Określenie warunków:                 Zamawiający  odstępuje od określenia warunku w tym zakresie                                   Informacje dodatkowe                                  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa                                  Określenie warunków:                 O  udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki, dotyczące  zdolności technicznej  lub zawodowej.  I. O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia  publicznego osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w  specjalnościach:      - 1 - osoba - inżynieryjnej drogowej. Uwaga:  Osoby  kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane bez  ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.  Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych  funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub  odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie  wcześniej obowiązujących przepisów.  Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane  samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy  mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały  uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną  stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania  kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej  lub  zawodowej i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania  ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  zrealizowali (zakończyli) przynajmniej dwa zadania w zakresie budowy lub  przebudowy dróg, placów, parkingów, chodników, zatok autobusowych.                                  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w  ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk  osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o  kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:                 Tak                                                 Informacje dodatkowe:                  Zamawiający,  na podstawie art. 24aa ustawy-Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności  dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta  została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia  warunki udziału w postępowaniu.               
                III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA                             
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w  art. 24 ust. 1  ustawy Pzp                 III.2.2) Zamawiający  przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp                 Tak                                   Zamawiający przewiduje następujące  fakultatywne podstawy wykluczenia:                              Tak  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)                   Tak  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)                   Tak  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)                   Tak  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)                                                                            Tak (podstawa  wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)                 
                III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI                             
                  Oświadczenie o  niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                                   Tak                                                    Oświadczenie o  spełnianiu kryteriów selekcji                                  Nie                              
                III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE  ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1  PKT 3 USTAWY PZP:                             
Zamawiający  przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została  najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie  aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających  okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy-Pzp. W celu wykazania braku  podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:  1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o  działalności gospodarczej - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej  ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw  wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Zaświadczenie  właściwego naczelnika urzędu skarbowego - Zaświadczenie właściwego naczelnika  urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem  podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub  innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym  organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami  lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej  jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS - Zaświadczenie właściwej terenowej  jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca  nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie  spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w  szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu. 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego - Informacja z  Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i  21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5.  Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne -  Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka  zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 6. Oświadczenie  wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na  ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania  wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o  zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne  lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów  potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi  odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych  należności. 7. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i  opłat lokalnych - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i  opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Dokumenty podmiotów  zagranicznych: 1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny  dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku  braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ  sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo  dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Dokument  potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie  otwarto jego likwidacji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na  ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym  organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub  grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Dokument składany w odniesieniu do  osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w  zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy-Pzp. Wykonawca mający  siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej  miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy  dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z  odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w  art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce  zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich  dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby  złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo  organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce  zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub  miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww.  dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie  Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub  oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub  przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania  Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich  ważności. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez  Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania  ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji  dotyczących tego dokumentu. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na  zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a  ustawy-Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym  należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący  Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy  przedłożyć: 1. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji  niezbędnych zasobów - Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub  sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych  zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Należy podpisać przez osoby (osobę)  uprawnioną i w oryginale złożyć wraz z ofertą w dniu składania ofert. Załącznik  nr 6.               
                III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB  DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W  CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY  PZP                             
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:                 W  celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy  przedłożyć: 1. WYKAZ OSÓB - Na potwierdzenie spełnienia warunku należy  przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami  budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień  niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych  przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  podpisany przez osobę/y uprawnioną/e sporządzony na podstawie załącznika nr 4 do  siwz. 2. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli  Wykonawca przedstawi podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz robót budowlanych,  wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i  podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów  określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w  szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami  prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są  referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty  budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym  charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne  dokumenty. Załącznik nr 5.                   III.5.2) W ZAKRESIE  KRYTERIÓW SELEKCJI:                               
                III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU  POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP                              
              
                III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W  pkt III.3) - III.6)                             
Wykonawca,  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o  której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o  przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której  mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy-Pzp: 1. Oświadczenia wykonawcy o  przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej  grupy kapitałowej. Załącznik nr 3.  Inne wymagane dokumenty:  1. DRUK OFERTA -  Druk oferta należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę)  uprawnioną.  Załącznik nr 7. 2. PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY/OSÓB PODPISUJĄCEJ OFERTĘ -  Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują one w  odpisie z właściwego rejestru - przedstawiciel Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno  być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej  za zgodność  z oryginałem przez notariusza i złożone wraz z ofertą w dniu składania ofert. 3.  PEŁNOMOCNICTWO z art.23 ust.2 Pzp. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o  udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie  z art.23 ust.2 Prawa Zamówień Publicznych. Pełnomocnictwo powinno być załączone  do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez notariusza i złożone wraz z ofertą w dniu składania ofert. 4. KOSZTORYSY  OFERTOWE - Należy przedłożyć kosztorysy ofertowe w formie uproszczonej wraz z  odrębnym wykazem  czynników cenotwórczych (R, Kp, Z, M, S) wykonane zgodnie z  obowiązującymi przepisami, które powinny być podpisane przez osobę (osoby)  uprawnione wraz z ofertą w dniu składania ofert. 5. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE  PROTOKOŁU ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU - Załącznik nr 8. Do wykorzystania w  razie wglądu do dokumentacji przetargowej (nie należy załączać do oferty). 6.  Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę - Oświadczenie o  zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę. Załącznik nr 9. Złożyć w dniu  składania ofert. 7. WZÓR UMOWY - Stanowi załącznik nr 10 do siwz (nie należy  załączać do oferty).               
              SEKCJA IV: PROCEDURA                       
IV.1) OPIS                IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia:                Przetarg  nieograniczony                             IV.1.2) Zamawiający  żąda wniesienia wadium:              
Tak                                                     Informacja na temat wadium                    Oferta musi być zabezpieczona  wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie:  trzy tysiące 00/100 PLN).                          
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na  poczet wykonania zamówienia:              
Nie                                                    Należy podać informacje  na temat udzielania zaliczek:                                        
                IV.1.4) Wymaga się złożenia  ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów  elektronicznych:                             
Nie                                                 Dopuszcza się złożenie ofert  w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów  elektronicznych:                 Nie                                                  Informacje dodatkowe:                                
                IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty  wariantowej:                             
Nie                                                 Dopuszcza się złożenie  oferty wariantowej                 Nie                                                  Złożenie oferty wariantowej  dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:                  Nie                               
                IV.1.6) Przewidywana  liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu                                               (przetarg ograniczony, negocjacje  z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)                             
                Liczba wykonawców                                   Przewidywana minimalna liczba wykonawców                                   Maksymalna liczba wykonawców                                   Kryteria selekcji wykonawców:                                
                IV.1.7) Informacje na temat umowy  ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:                             
                Umowa ramowa będzie zawarta:                                                   Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy  ramowej:                                                      Przewidziana maksymalna liczba  uczestników umowy ramowej:                                                    Informacje dodatkowe:                                                   Zamówienie obejmuje ustanowienie  dynamicznego systemu zakupów:                                                      Adres strony internetowej, na której  będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:                                                             Informacje dodatkowe:                                                  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu  zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:                                                                    Przewiduje się pobranie ze  złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert  w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:                               
IV.1.8) Aukcja elektroniczna                                Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej  (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)                               Nie                                               Należy podać adres strony  internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:                                     Należy wskazać elementy, których wartości będą  przedmiotem aukcji elektronicznej:                               Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości,  wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:                                                                           Należy podać,  które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej  oraz jaki będzie  termin ich udostępnienia:                                                          Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:                                              Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji  elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować  (minimalne wysokości postąpień):                               Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego,  rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:                              Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w  aukcji elektronicznej:                                             Informacje o liczbie etapów aukcji  elektronicznej i czasie ich trwania:                
                 Czas trwania:                 
                Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych  postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:                                                                  Warunki zamknięcia aukcji  elektronicznej:                               
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT                IV.2.1) Kryteria oceny ofert:                IV.2.2)  Kryteria              
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN       UDZIELANEJ RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI W MIESIĄCACH (minimalnie 60       miesięcznej, maksymalni 40,00
IV.2.3)  Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp  (przetarg nieograniczony)               Tak                              IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog  konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne                IV.3.1)  Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem                             Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:                                             Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia  zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji                                                            Przewidziany jest podział negocjacji  na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:                                                           Należy podać informacje na temat  etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):                                            Informacje dodatkowe                             
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego                             Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub  informacja o sposobie uzyskania tego opisu:                                            Informacja o wysokości nagród dla wykonawców,  którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące  podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:                                             Wstępny harmonogram postępowania:                                             Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby  rozwiązań:                                             Należy podać informacje na temat etapów  dialogu:                             
              Informacje dodatkowe:                Dotyczy  IV.2.2) Kryteria:  1. CENA - 60 %; 2. TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI  JAKOŚCI W MIESIĄCACH (minimalnie 60 miesięcznej, maksymalnie 84 miesięcznej) -  40 %.                IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa  innowacyjnego                             Elementy opisu przedmiotu  zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie  oferty:                                            Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu  liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny  ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:                                                             Informacje dodatkowe:                               IV.4) Licytacja elektroniczna                               Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:               
              
              Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w  licytacji elektronicznej:              
              
              Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji  elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:               
              
              Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie  minimalnych wysokości postąpień:              
              
Informacje o  liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:                
                   Czas trwania:                   
                Wykonawcy,  którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną  zakwalifikowani do następnego  etapu:                                               
                           Termin składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:                                   Data: godzina:                                Termin otwarcia licytacji elektronicznej:               
              
              Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:              
              
              Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy,  albo wzór umowy:              
              
              Wymagania dotyczące zabezpieczenia  należytego wykonania umowy:               
              
              Informacje dodatkowe:              
              
IV.5) ZMIANA UMOWY               Przewiduje  się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:               Tak                                               Należy wskazać zakres,  charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:                 W  zakresie zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje się możliwość  zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie: 1) należnego Wykonawcy  wynagrodzenia w przypadku: a) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie  stawek podatku od towarów i usług; b) konieczności przebudowy uzbrojenia  podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z uzyskanymi  warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w  stosownym czasie; c) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych; d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi  technologiami i postępem technicznym; e) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian  zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi na  skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub  policji; przy tym wynagrodzenie może zostać zmienione z odpowiednim  zastosowaniem postanowień § 4 ust. 11 umowy. 2) terminu realizacji umowy w  przypadku: a) wystąpienia siły wyższej; b) wystąpienia szczególnie  niesprzyjających warunków atmosferycznych dla danej pory roku uniemożliwiających  prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przyjętymi normami; c) wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie  Zamawiającego, np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,  konieczność zmiany tymczasowej organizacji ruchu, zaistniałych w trakcie  realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i  terminowe wykonanie przedmiotu umowy; d) konieczności przebudowy uzbrojenia  podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z uzyskanymi  warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w  stosownym czasie; e) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie  decyzji warunkującej kontynuację                    i zakończenie robót  budowlanych; f) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych; g) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i  efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych,  wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub policji; przy tym, termin może  zostać przedłużony nie więcej niż o czas trwania okoliczności uzasadniających  jego zmianę. 3) przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych w przypadku: a) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; b) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji  projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci  lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; c) konieczności wykonania  robót zamiennych lub dodatkowych; d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji  spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym; e) wprowadzenia przez  Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji  ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy,  wniosków radnych lub policji; przy tym, Wykonawca zobowiązany jest opracować i  przygotować, we własnym zakresie, wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do  wprowadzenia przyjętych rozwiązań.                IV.6) INFORMACJE  ADMINISTRACYJNE               
IV.6.1) Sposób udostępniania  informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):                               Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym                              IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu:                              Data: 2017-10-06,  godzina: 09:30,                              Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na  pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):                                                        Wskazać powody:                                             Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub  wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu               >              Oferta powinna być  sporządzona w języku polskim               IV.6.3) Termin  związania ofertą:                                do:                              okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)                             IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie  zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii  Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez  państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które  miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:               Nie                             IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie  zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub  prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie  całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane               Nie                              IV.6.6) Informacje dodatkowe:               INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH  OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY-PZP: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w  odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych  podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków  prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych  podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie  dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w  tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych  zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający oceni, czy  udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub  ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę  spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec  tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ. 4.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych  podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do  udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek  nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi  winy. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu  wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w  zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,  składa także wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o  którym mowa w pkt 8.1.1 SIWZ, dla każdego z tych podmiotów. 6. Zamawiający żąda  od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na  zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych  podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.8. SIWZ. 7. W celu oceny, czy  Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach  określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w  stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy  stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do  ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:  - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania  zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia  publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu  zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega  w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,  kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub  usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub  zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego  zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę  warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy  wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez  Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli  wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,  o których mowa w pkt 9.1 SIWZ. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH  POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM: 1. Wykonawca może powierzyć  wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 2. Zamawiający wymaga wskazania przez  Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom  i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3. Zamawiający żąda, aby przed  przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał  nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do  kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. 4. Wykonawca jest  obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać  informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza  powierzyć realizację zamówienia. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć  wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia  wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wypełniony  dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków  udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1.1 SIWZ, dla każdego z tych Podwykonawców. 6.  Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane  następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego  przedstawia wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o  którym mowa w pkt. 8.1.1 SIWZ, potwierdzający brak podstaw wykluczenia wobec  tego Podwykonawcy. 7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy  zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego  Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia  Podwykonawcy. 8. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie  zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 9.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, których  niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń  lub sprzeciwu: a. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia  Podwykonawcom. b. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części  zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez  Wykonawcę firm Podwykonawców. c. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie  części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich  podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wypełniony dokument  "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu", o którym mowa w pkt 8.1.1 SIWZ, dla  każdego z tych Podwykonawców. d. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania  części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji,  Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia wypełniony dokument "Oświadczenia  o niepodleganiu wykluczeniu", o którym mowa w pkt 8.1.1 SIWZ, potwierdzający  brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. e. Jeżeli Zamawiający  stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca  obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia  wykonania części zamówienia Podwykonawcy. f. Powierzenie wykonania części  zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte  wykonanie tego zamówienia. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie  zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do  reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku  wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument  ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w pkt 8.1.1 SIWZ,  składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te  potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw  wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków  udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

DYREKTOR MZDiT w CZĘSTOCHOWIE
mgr MARIUSZ SIKORA

 ZAŁĄCZNIKI:

 zipSIWZ + ZAŁACZNIKI 19-09-2017 r.

docZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 06-10-2017 r.

 

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018