Archiwum przetargów
środa, 11 październik 2017 10:17

Opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa dróg  na terenie KSSE w Częstochowie             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi          

Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe          
Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego          
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej             
Nie            
Nazwa projektu lub programu                       
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy  chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich  wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały  zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących  członkami grup społecznie marginalizowanych             
Nie            
            Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22  ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez  zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)                       
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY          
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający             
Nie            
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania             
Nie                           
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:                          Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających            
Nie            
            Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie  przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe  numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do  kontaktów:            
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej             
Nie            
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z  zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające  zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:                          Informacje dodatkowe:                         
I. 1) NAZWA I ADRES:                Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, krajowy numer identyfikacyjny               150309847, ul.               Popiełuszki                4/6                             ,               42-217                Częstochowa, woj.               śląskie, państwo               Polska, tel.               (34)3664337, e-mail               Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks               (34)3664337.                             Adres strony internetowej (URL): http://mzd.czest.pl/                               Adres profilu nabywcy:                                                Adres strony internetowej pod którym można uzyskać  dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie  dostępne                                     
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:                Administracja samorządowa                                          
                I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):                             
                Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku  wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym                w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z  zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z  zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali  zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z  zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):                               
                I.4) KOMUNIKACJA:                              Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)              
Tak                 http://mzd.czest.pl/              
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia               
Tak                 http://mzd.czest.pl/              
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem               
Nie                               
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:               Elektronicznie              
Nie                                 adres                               
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:                 Nie                                                       Inny sposób:                                    Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:                 Tak                                   Inny sposób:                   Osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.                                                 Adres:                 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU w CZĘSTOCHOWIE, ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 CZĘSTOCHOWA, pok. 43               
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne              
Nie                                 Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)                               
              SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                       
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:                Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa dróg  na terenie KSSE w Częstochowie               Numer referencyjny:                MZDiT.ZP.3411-354/2017               Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny               
Nie                               
II.2) Rodzaj zamówienia:                Usługi               II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych                             Zamówienie podzielone jest na części:              
Nie                                    Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:                                                                          
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:                                  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:                                 
                II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia               (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:                              1. Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji  projektowo-kosztorysowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  dla zadania pod  nazwą "Budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie" Zakres inwestycji ma  dotyczyć wykonania dokumentacji budowlanych dla budowy czterech dróg  gminnych klasy "D" (dojazdowa) na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy  Ekonomicznej - Skorki na działkach nr ew. 284/11, 296/9, 296/23, 335/1  obręb Skorki z pełną infrastrukturą techniczną obejmującą: projekty  budowlane część drogowa drogi klasy D (dojazdowa), projekty odwodnienia  (zgodnie z załączonymi warunkami), projekty oświetlenia drogowego  (zgodnie z załączonymi warunkami), projekty kanalizacji technologicznej  (zgodnie z załączonymi warunkami), projekty sieci wodociągowe, projekty  kanalizacji sanitarnej, projekty sieci gazowej, badania geotechniczne  podłoża gruntowego zawierające: wskaźnik nośności CBR, wskaźnik  zagęszczenie, ocenę przydatności gruntu podłoża dla inwestycji drogowej, moduł odkształcenia podłoża pierwotny i wtórny, poziom zwierciadła wody gruntowej, rozstaw otworów badawczych co 50,00m, (Badania geotechniczne podłoża gruntowego należy wykonać w miejscach projektowanej jezdni),  inwentaryzację i projekt zieleni, projekt organizacji ruchu (należy   uwzględnić  oznakowanie  ulic tabliczkami  z ich nazwami. Tabliczki  i   słupki  muszą być  zgodne z obowiązującym  wzorem Miejskiego Systemu   Informacji Turystycznej), projekty budowlane koniecznej przebudowy   kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego,  przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, szczegółowe specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dodatkowo należy:  przygotować materiały do uzyskania decyzji ZRID, w tym mapy z projektami podziałów (ok. 5 działek) po 8 szt. zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia; 2.1.  Zagospodarowanie terenu: Przedmiotowe zadanie dotyczy budowy dróg  gminnych klasy "D" (dojazdowa) - o łącznej długości ok. 750m  odchodzących od ul. Ekonomicznej w Częstochowie. W pasie drogowym tych  ulicy należy zaprojektować jezdnie o szerokości 6,0m, jednostronne ciągi piesze oraz pełną infrastrukturę techniczną tj.: kanalizację sanitarną,  deszczową, sieć wodociągową, gazową, oświetlenie uliczne, kanał  technologiczny oraz wyznaczenie tras dla potrzeb budowy przyłączy  elektroenergetycznych 1-15kV. W pasie drogowym ul. Ekonomicznej znajduję  się następująca infrastruktura: kanalizacja sanitarna; sieć  wodociągowa; sieć elektro-energetyczna; sieć teletechniczna; oświetlenie drogowe; kanalizacja deszczowa. 2.2. Konstrukcja nawierzchni.  Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla kategorii ruch KR3.  2.3. Urządzenia techniczne własne: odwodnienie - według załączonych  warunków, oświetlenie uliczne - według załączonych warunków, kanał  technologiczny - według załączonych warunków. 2.4. Kolizje z  uzbrojeniami niezwiązanymi z drogą Uwzględnić w opracowaniu lokalizację przebudowywanych urządzeń  niezwiązanych z drogą i kolidujących z jej budową. Projektant  przygotowuje materiały do uzyskania warunków przebudowy, bądź  zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej. Wymagania  organizacyjno-techniczne w zakresie wykonywania projektów przebudowy  sieci i urządzeń gestorów sieci, kolidujących z nowym zagospodarowaniem  terenu; 2.5. Wymagania formalne: kompletna koncepcja winna zawierać  wszystkie  elementy niezbędne do realizacji inwestycji. Kompletna  koncepcja przedstawiona przez Projektanta będzie podstawą do ustalenia  ostatecznego zakresu projektu budowlanego, którego wersja  robocza po  zaakceptowaniu przez inwestora będzie podstawą dalszego opracowania i  wystąpień w sprawie decyzji administracyjnych. Projekt zagospodarowania  terenu oraz plany sytuacyjne, prócz czytelnych rozwiązań projektowych,  powinny zawierać czytelne granice własności działek, ich numery oraz  istniejące uzbrojenie w kolorystyce zgodnej z wymogami MZUDP.  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być przygotowana w sposób  umożliwiający realizację inwestycji bez dodatkowych prac projektowych i  uzgodnień w zakresie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz mapy  ewidencji gruntów. Do dokumentacji budowlanej należy dołączyć niwelację  terenu z rzędnymi wysokościowymi wszystkich istniejących zjazdów.  Istniejące rzędne zjazdów należy nanieść na profil podłużny  projektowanej drogi. Do opracowanej dokumentacji budowlanej należy  dołączyć oświadczenia projektantów branżowych, że dokumentacja spełnia  wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.  Dokumentacja powinna być uzgodniona ze wszystkimi instytucjami  branżowymi,   których urządzeń dotyczą prace projektowe. Rodzaj i  fakturę nawierzchni należy uzgodnić z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta  Częstochowy do spraw Estetyki Miasta. Cała korespondencja prowadzona  przez Wykonawcę w przedmiotowej sprawie ma być na bieżąco przesyłana do  Zamawiającego Współpracować z Zamawiającym w trakcie przeprowadzania  przez niego postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz  sprawować nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych; 3.  Część informacyjna; 3.1 Materiały posiadane przez Inwestora do  wykorzystania przez projektanta: warunki dla przebudowy odwodnienia,  warunki dla przebudowy oświetlenia ulicznego, warunki dla budowy  kanalizacji teletechnicznej wytyczne do przebudowy kolidującej  infrastruktury technicznej. Zamawiający określa następujące wymagania  odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: w tym postępowaniu Zamawiający nie znajduje czynności w zakresie realizacji zmówienia polegającym na wykonywaniu  pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.               
II.5) Główny kod CPV:                71322000-1                               Dodatkowe kody CPV:              
                II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):                                           Wartość bez VAT:                                            Waluta:              
                 (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu  zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie  obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)              
                II.7)                Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  lub w art. 134 ust. 6 pkt 3  ustawy Pzp:                              Tak                                 Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz  warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art.  67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:                 Zamawiający przewiduje, możliwość udzielenia zamówień w okresie ostatnich 3 lat od  dnia udzielenia zamówienia podstawowego odpowiednio na warunkach, które  zostały określone w SIWZ, m.in. zmiany projektowe, aktualizacja  dokumentacji.               II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został  ustanowiony dynamiczny system zakupów:                                    miesiącach:                     lub    dniach:                                      lub                   data rozpoczęcia:                                          lub zakończenia:                                     
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-04-30
II.9) Informacje dodatkowe:                            
              SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM                       
                III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                             
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów                                 Określenie warunków:                 Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie                                  Informacje dodatkowe                                  III.1.2)  Sytuacja finansowa lub ekonomiczna                                   Określenie warunków:                 Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie                                  Informacje dodatkowe                                  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa                                  Określenie warunków:                 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do  realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające uprawnienia  budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: - 1 - osoba  - konstrukcyjno-budowlanej: drogowej; - 1 - osoba - instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;  - 1 - osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych; Uwaga: Osoby wykonujące usługę powinny posiadać  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.  poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji  technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na  podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy  Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których  odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z  dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych  nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 65). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykonali, a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, główne  usługi, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania  ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  okresie, przynajmniej: jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu  budowy lub rozbudowy drogi gminnej o długości odcinka minimum 0,5 km z  pełną infrastrukturą drogową obejmującą kanalizację deszczową i budowę  oświetlenia ulicznego. Zamawiający dopuszcza przedstawienia dokumentów w zakresie wykonania usługi osobno na: budowę lub rozbudowę drogi  spełniające ww. warunek osobno na kanalizację deszczową, osobno na  budowę oświetlenia ulicznego.                                  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk  osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją  o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:                 Tak                                                 Informacje dodatkowe:                 Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy-Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej  kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca,  którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega  wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.               
                III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA                             
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp                 III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp                 Tak                                   Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:                              Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)                   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)                   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)                   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)                                                                            Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)                 
                III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W  CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI                             
                  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                                  Tak                                                    Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji                                  Nie                              
                III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH  PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU  POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:                             
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta  została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,  potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1  ustawy-Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: 1. Odpis z właściwego  rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw  wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2.  Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - Zaświadczenie  właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3  miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej  terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS - Zaświadczenie  właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego  dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub  grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Informacja z Krajowego  Rejestru Karnego - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Oświadczenie  wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne -  Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka  zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 6.  Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat  lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Oświadczenie  wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub  ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w  przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów  potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie  spłat tych należności. 7. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z  opłacaniem podatków i opłat lokalnych - Oświadczenie wykonawcy o  niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w  ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1.  Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w  przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez  właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,  której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Dokument potwierdzający  niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto  jego likwidacji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty  wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo  że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych  należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na  raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono  upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce  zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie  określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy-Pzp. Wykonawca mający  siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego"  składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy  Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której  dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się  go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed  notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem  samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce  zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument  dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem  zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby  albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,  której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed  organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania  Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów  ich ważności. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego  przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów  odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W celu  oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych  podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy-Pzp, będzie  dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte  wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący  Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich  zasobów, należy przedłożyć: 1. Zobowiązanie podmiotów trzecich do  oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - Pisemne zobowiązanie  podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do  oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia. Należy podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną i w oryginale złożyć wraz z ofertą w dniu składania ofert. Załącznik nr 6.               
                III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ  WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA  OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP                             
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:                 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w  postępowaniu należy przedłożyć: WYKAZ OSÓB - Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do  realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za  kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich  kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  niezbędnych do  wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  podpisany przez osobę/y uprawnioną/e sporządzony na podstawie załącznika nr 4 do siwz. WYKAZ USŁUG - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca  przedstawi podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz dostaw lub usług  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również  wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu  składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów  określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są  wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje  bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy  lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub  ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym  charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -  oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich  należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu. Załącznik nr 5.                 III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:                               
                III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ  WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA  OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP                             
              
                III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)                             
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej  informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do  tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  ustawy-Pzp: 1. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej. Załącznik nr 3. Inne wymagane dokumenty: 1. DRUK OFERTA -  Druk oferta należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną.  Załącznik nr 7. 2. PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY/OSÓB PODPISUJĄCEJ OFERTĘ -  Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują  one w odpisie z właściwego rejestru - przedstawiciel Wykonawcy.  Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub  kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i złożone  wraz z ofertą w dniu składania ofert. 3. PEŁNOMOCNICTWO z art.23 ust.2  Pzp. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia  przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art.23  ust.2 Prawa Zamówień Publicznych. Pełnomocnictwo powinno być załączone  do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z  oryginałem przez notariusza i złożone wraz z ofertą w dniu składania  ofert. 4. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE PROTOKOŁU ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO  PROTOKOŁU - Załącznik nr 8. Do wykorzystania w razie wglądu do  dokumentacji przetargowej (nie należy załączać do oferty). 5. WZÓR UMOWY  - Stanowi załącznik do siwz (nie należy załączać do oferty) 6. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Stanowi załącznik do siwz i załącznik nr 1 do  umowy (nie należy załączać do oferty). 7. HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH -  Stanowi załącznik do siwz i załącznik nr 2 do umowy (nie należy  załączać do oferty).              
              SEKCJA IV: PROCEDURA                       
IV.1) OPIS                IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:                Przetarg nieograniczony                             IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:              
Tak                                                     Informacja na temat wadium                   Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN).                          
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:              
Nie                                                    Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:                                        
                IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów  elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:                             
Nie                                                 Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów  elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:                 Nie                                                  Informacje dodatkowe:                               
                IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:                             
Nie                                                 Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej                 Nie                                                  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:                 Nie                               
                IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu                                              (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)                             
                Liczba wykonawców                                   Przewidywana minimalna liczba wykonawców                                   Maksymalna liczba wykonawców                                   Kryteria selekcji wykonawców:                               
                IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:                             
                Umowa ramowa będzie zawarta:                                                  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:                                                      Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:                                                    Informacje dodatkowe:                                                  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:                                                      Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:                                                            Informacje dodatkowe:                                                  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów  dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:                                                                   Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów  elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach  umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:                               
IV.1.8) Aukcja elektroniczna                                Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)                              Nie                                               Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:                                     Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:                               Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:                                                                           Należy podać, które informacje zostaną udostępnione  wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie  termin ich  udostępnienia:                                                          Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:                                             Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji  elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli  licytować (minimalne wysokości postąpień):                               Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu  elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie  połączeń:                              Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:                                             Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:               
                 Czas trwania:                 
                Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:                                                                  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:                               
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT                IV.2.1) Kryteria oceny ofert:                IV.2.2) Kryteria              
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN ZŁOŻENIA KOMPETENTNEJ KONCEPCJI INWESTYCJI  DO ZATWIERDZENIA 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)               Tak                              IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne                IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem                             Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:                                            Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia  zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji                                                           Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:                                                           Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):                                            Informacje dodatkowe               Dotyczy IV.2.2) Kryteria: 1. CENA - 60%; 2. TERMIN ZŁOŻENIA KOMPETENTNEJ  KONCEPCJI INWESTYCJI DO ZATWIERDZENIA (MINIMUM 20 DNI KALENDARZOWYCH,  MAKSYMALNIE 40 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY) - 40%               
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego                             Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:                                            Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy  podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące  podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:                                            Wstępny harmonogram postępowania:                                            Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:                                             Należy podać informacje na temat etapów dialogu:                             
              Informacje dodatkowe:                              IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego                             Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:                                            Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby  ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny  ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:                                                            Informacje dodatkowe:                              IV.4) Licytacja elektroniczna                               Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:              
              
              Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:              
              
              Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń  informatycznych:              
              
              Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:              
              
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:               
                   Czas trwania:                   
                Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu:                                               
                           Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:                                  Data: godzina:                                Termin otwarcia licytacji elektronicznej:              
              
              Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:              
              
              Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo  ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:              
              
              Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:               
              
              Informacje dodatkowe:              
              
IV.5) ZMIANA UMOWY               Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  wykonawcy:               Tak                                               Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:                 W zakresie zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje się  możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie: 1) należnego  Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku: a) wprowadzenia zmian przez  ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług; b)  wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi  technologiami i postępem technicznym. 2) terminu realizacji umowy w  przypadku: a) wystąpienia siły wyższej; b) wystąpienia uzasadnionych  okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, np. dokonanie  przez Zamawiającego zmiany założenia i warunków wykonania dokumentacji  określone w załączniku nr 1 do umowy, przedłużenie procedur związanych z podziałem działek geodezyjnych, konieczności przeprowadzenia  konsultacji społecznych, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu  umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe  wykonanie przedmiotu umowy; c) rozszerzenie warunków technicznych przez  gestorów sieci lub PKP; d) przedłużających się uzgodnień branżowych lub  nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; e) nie wydania przez  uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej kontynuację i zakończenie prac projektowych; f) przedłużenia procedury przetargowej  wynikającej między innymi z postępowania odwoławczego; g) zmian  przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; h) wprowadzenia  przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność  organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych,  wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub policji; Przy tym, termin  może zostać przedłużony nie więcej niż o czas trwania okoliczności  uzasadniających jego zmianę.                IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE               
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):                               Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym                              IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:                              Data: 2017-10-20, godzina: 09:30,                             Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną  potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):               Nie                                         Wskazać powody:                                            Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu               >              Oferta powinna być sporządzona w języku polskim               IV.6.3) Termin związania ofertą:                                do:                              okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)                            IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o  udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z  pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie  całości lub części zamówienia:               Nie                             IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o  udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na  badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał  przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały  mu przyznane               Nie                              IV.6.6) Informacje dodatkowe:               INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH  OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach  oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać  na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub  ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego  łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na  zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić  Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi  zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych  zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający oceni, czy  udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub  zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na  wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu  oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a  których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który polega na  sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada  solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek  nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie  ponosi winy. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych  podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich  zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także wypełniony  dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w  pkt. 8.1 SIWZ, dla każdego z tych podmiotów. 6. Zamawiający żąda od  Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w  odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.6 ppkt 2  SIWZ. 7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub  sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym  należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek  łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w  szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy  wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego  podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na  zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub  doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane  zdolności dotyczą. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub  sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach  polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków  udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy  wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym  przez Zamawiającego: a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,  jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową  lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ. INFORMACJA DLA  WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  PODWYKONAWCOM 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia  Podwykonawcom. 2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części  zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3. Zamawiający żąda, aby przed  przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,  podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i  osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia.  Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach  danych, o których mowa  w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji  zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców,  którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia  Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wypełniony dokument  ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w pkt. 8.1  SIWZ, dla każdego  z tych Podwykonawców. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH  SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o  udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument ”Oświadczenia o  niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te  potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak  podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje  spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw  wykluczenia.

ZAŁĄCZNIKI:

zipSIWZ + ZAŁĄCZNIKI 10-10-2017 r.

docxINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 20-10-2017 r.

pdfOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 06-11-2017 r.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018