Archiwum przetargów
środa, 08 listopad 2017 15:11

Instalacji liczników czasu w sygnalizacji świetlnej wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnych w Częstochowie

 Instalacja liczników czasu w sygnalizacji świetlnej wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnych w Częstochowie             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Roboty budowlane          

Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe          
Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego          
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej             
Nie            
Nazwa projektu lub programu                       
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy  chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich  wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały  zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących  członkami grup społecznie marginalizowanych             
Nie            
            Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22  ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez  zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)                       
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY          
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający             
Nie            
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania             
Nie                           
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:                          Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających            
Nie            
            Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie  przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe  numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do  kontaktów:            
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej             
Nie            
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z  zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające  zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:                          Informacje dodatkowe:                         
I. 1) NAZWA I ADRES:                Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, krajowy numer identyfikacyjny               150309847, ul.               Popiełuszki                4/6                             ,               42-217                Częstochowa, woj.               śląskie, państwo               Polska, tel.               (34)3664337, e-mail               Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks               (34)3664337.                             Adres strony internetowej (URL): http://www.mzd.czest.pl                                Adres profilu nabywcy:                                                Adres strony internetowej pod którym można uzyskać  dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie  dostępne                                     
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:                Administracja samorządowa                                          
                I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):                             
                Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku  wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym                w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z  zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z  zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali  zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z  zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):                               
                I.4) KOMUNIKACJA:                              Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)              
Tak                 http://www.mzd.czest.pl              
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia               
Tak                 http://www.mzd.czest.pl              
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem               
Nie                               
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:               Elektronicznie              
Nie                                 adres                               
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:                 Nie                                                       Inny sposób:                                    Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:                 Tak                                   Inny sposób:                   Osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.                                                 Adres:                 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU w CZĘSTOCHOWIE, ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 CZĘSTOCHOWA, pok. 43               
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne              
Nie                                 Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)                               
              SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                       
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:                Instalacja liczników czasu w sygnalizacji świetlnej wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnych w Częstochowie               Numer referencyjny:                MZDiT.ZP.3411-381/2017               Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny               
Nie                               
II.2) Rodzaj zamówienia:                Roboty budowlane               II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych                             Zamówienie podzielone jest na części:              
Nie                                    Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:                                                                          
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:                                  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:                                 
                II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia               (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:                              Zakres zamówienia obejmuje między innymi:  a) montaż liczników czasu sygnałów świetlnych dla pojazdów na  skrzyżowaniach al. Wolności z ul. Sobieskiego, al. Niepodległości z ul.  Równoległą i z ul. Źródlaną; b) opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego oraz realizacja  rozbudowy instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul.  Michałowskiego z ul. Fieldorfa-Nila, al. Wolności z ul. Sobieskiego oraz al. Niepodległości z ul. Równoległą i ul. Źródlaną obejmującego m.in.  dobudowę kabli sygnalizacyjnych, masztów, i liczników czasu sygnałów  świetlnych; c) opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego dla zabudowy  instalacji światłowodowej od istniejącego sterownika przy skrzyżowaniu  al. Niepodległości z ul. Bór do sterownika przy skrzyżowaniu al.  Wolności z ul. Sobieskiego; d) opracowanie, uzgodnienie i, po uzyskaniu opinii Komendy Miejskiej  Policji w Częstochowie, przedłożenie do zatwierdzenia w MZDiT  kompletnego projektu organizacji ruchu z programami sygnalizacji oraz  wykresami koordynacji  sygnalizacji na ciągu ul. Sobieskiego; e) wymianę sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.  Michałowskiego z ul. Fieldorfa-Nila; f) zabudowę kabla światłowodowego na odcinku al. Niepodległości i al.  Wolności od sterownika przy skrzyżowaniu z ul. Bór do sterownika przy  skrzyżowaniu al. Wolności z ul. Sobieskiego oraz na całej długości ul.  Sobieskiego; g) zainstalowanie systemów łączności dla potrzeb przesyłu informacji  pomiędzy urządzeniami systemu oraz urządzeń do koordynacji  światłowodowej; h) zaprogramowanie i przystosowanie sygnalizacji do obsługi procedur  systemu monitorowania nowych sterowników; i)  zintegrowanie zainstalowanych sterowników z serwerem  sieciowo-aplikacyjnym pracującym w siedzibie MZDiT w Częstochowie. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej, a maksymalnie 60  miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. 1) W zakresie  zastosowania   art. 29. ust 3a Zamawiający wymaga  zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,       w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  - Kodeksu pracy, osób   wykonujących następujące czynności: elektroinstalacyjne. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do  wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  na podstawie umowy                   o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1  czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia  spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w  wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  osób wykonujących wskazane                     w punkcie 1 czynności w  trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie  umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie  Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia  oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby  zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych  osób, imion                 i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w  imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub  Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie  realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie  Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres  obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać  zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych  pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL  pracowników. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które  podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z  przepisami ww. ustawy.) Imię i nazwisko pracownika nie podlega  anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o  pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez  Wykonawcę lub Podwykonawcę składek                 na ubezpieczenia  społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub  Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez  pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana  w sposób zapewniający ochronę  danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku  zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych  postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie  przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych  przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez  Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o  pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub  Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób  wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa  pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o  przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.               
II.5) Główny kod CPV:                45233294-6                               Dodatkowe kody CPV:              
Kod CPV
71322500-6
                II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):                                           Wartość bez VAT:                                            Waluta:              
                 (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu  zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie  obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)              
                II.7)                Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  lub w art. 134 ust. 6 pkt 3  ustawy Pzp:                              Nie                                 Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz  warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art.  67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:                                II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został  ustanowiony dynamiczny system zakupów:                                    miesiącach:                     lub    dniach:                                      lub                   data rozpoczęcia:                                          lub zakończenia:                                     
II.9) Informacje dodatkowe:                Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: minimum 30 dni kalendarzowych, a  maksimum 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.            
              SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM                       
                III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                             
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów                                 Określenie warunków:                 Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.                                 Informacje dodatkowe                                  III.1.2)  Sytuacja finansowa lub ekonomiczna                                   Określenie warunków:                 Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie                                 Informacje dodatkowe                                  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa                                  Określenie warunków:                 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej  lub zawodowej.  I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują  do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające uprawnienia do  projektowania  bez ograniczeń w specjalnościach:      - 1 - osoba - konstrukcyjno-budowlanej: telekomunikacyjnej;     - 1 - osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych. II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują  do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające uprawnienia do  kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalnościach:      - 1 - osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  telekomunikacyjnych;      - 1 - osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych. Uwaga:  Osoby kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia  budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo  budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst  jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów. Zgodnie                z art. 12a ustawy Prawo budowlane  samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje  zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.  Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o  zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach  członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej  lub zawodowej  i w  okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  zrealizowali (zakończyli) przynajmniej dwa zadania z zakresu budowy  sygnalizacji świetlnej, w tym co najmniej jedno z zakresu budowy  sygnalizacji świetlnej wg procedury "zaprojektuj i wybuduj" wraz z  ułożeniem sieci światłowodowej dla skoordynowanego ciągu sygnalizacji  świetlnych o łącznej wartości minimum: 200.000,00 PLN brutto.                                  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk  osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją  o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:                 Tak                                                 Informacje dodatkowe:                               
                III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA                             
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp                 III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp                 Tak                                   Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:                              Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)                   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)                   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)                   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)                                                                            Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)                 
                III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W  CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI                             
                  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                                  Tak                                                    Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji                                  Nie                              
                III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH  PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU  POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:                             
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej  informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do  tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  ustawy Pzp: 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu  potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.  Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej  terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na  ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3  miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub  grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Informacja z Krajowego  Rejestru Karnego. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Oświadczenie  wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka  zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 6  Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat  lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Oświadczenie  wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub  ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w  przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów  potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie  spłat tych należności. 7. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z  opłacaniem podatków i opłat lokalnych. Oświadczenie wykonawcy o  niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w  ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1.  Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w  przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez  właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,  której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Dokument potwierdzający  niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto  jego likwidacji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty  wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo  że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych  należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na  raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono  upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce  zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie  określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp Wykonawca mający  siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego"  składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy  Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której  dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się  go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed  notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem  samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce  zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument  dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem  zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby  albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,  której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed  organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania  Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów  ich ważności. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego  przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów  odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W celu  oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych  podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie  dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte  wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący  Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich  zasobów, należy przedłożyć: 1. zobowiązanie podmiotów trzecich do  oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. Pisemne zobowiązanie  podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do  oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia. Należy podpisać przez osoby/bę uprawnioną i w oryginale  załączyć do oferty w dniu składania ofert. Załącznik nr 6              
                III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ  WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA  OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP                             
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:                 WYKAZ OSÓB Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz osób  skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w  szczególności odpowiedzialnych za wykonanie usługi oraz kierowanie  robotami budowlanymi, wraz z informacjami  na temat ich kwalifikacji  zawodowych, uprawnień, doświadczenia  niezbędnych do wykonania  zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie  czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  podpisany przez osobę/y uprawnioną/e sporządzony na podstawie załącznika nr 4 do siwz. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi  podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz robót budowlanych, wykonanych  nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i  wartości, daty, miejsca  wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z  załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały  wykonane należycie,                         w szczególności informacji  o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty  budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o  obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych  dokumentów - inne dokumenty. Załącznik nr 5.                 III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:                               
                III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ  WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA  OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP                             
              
                III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)                             
1. DRUK OFERTA  Druk oferta należy wypełnić i podpisać przez osobę (osoby)  uprawnioną.  Załącznik nr 7 2. PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY/OSÓB PODPISUJĄCEJ OFERTĘ Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują  one w odpisie z właściwego rejestru - przedstawiciel Wykonawcy.  Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub  kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez notariusza i złożone wraz z ofertą w dniu składania ofert. 3. PEŁNOMOCNICTWO z art.23 ust.2 Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają  pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art.23 ust.2 Prawa  Zamówień Publicznych. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w  formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  notariusza i złożone wraz z ofertą w dniu składania ofert. 4. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE PROTOKOŁU ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU Załącznik nr 8 . Do wykorzystania w razie wglądu do dokumentacji  przetargowej (nie należy załączać do oferty). 5. Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę. Załącznik  nr 9. Złożyć w dniu składania ofert. 6. WZÓR UMOWY Stanowi załącznik do siwz (nie należy załączać do oferty) 7. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA Stanowi załącznik nr 1 do umowy. Załącznik nr 11 do siwz (nie należy  załączać do oferty).              
              SEKCJA IV: PROCEDURA                       
IV.1) OPIS                IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:                Przetarg nieograniczony                             IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:              
Tak                                                     Informacja na temat wadium                   Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7.000,00 PLN (słownie:  siedem tysięcy 00/100 PLN).                          
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:              
Nie                                                    Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:                                        
                IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów  elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:                             
Nie                                                 Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów  elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:                 Nie                                                  Informacje dodatkowe:                               
                IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:                             
Nie                                                 Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej                 Nie                                                  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:                 Nie                               
                IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu                                              (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)                             
                Liczba wykonawców                                   Przewidywana minimalna liczba wykonawców                                   Maksymalna liczba wykonawców                                   Kryteria selekcji wykonawców:                               
                IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:                             
                Umowa ramowa będzie zawarta:                                                  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:                                                      Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:                                                    Informacje dodatkowe:                                                  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:                                                      Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:                                                            Informacje dodatkowe:                                                  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów  dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:                                                                   Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów  elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach  umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:                               
IV.1.8) Aukcja elektroniczna                                Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)                              Nie                                               Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:                                     Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:                               Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:                                                                           Należy podać, które informacje zostaną udostępnione  wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie  termin ich  udostępnienia:                                                          Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:                                             Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji  elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli  licytować (minimalne wysokości postąpień):                               Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu  elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie  połączeń:                              Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:                                             Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:               
                 Czas trwania:                 
                Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:                                                                  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:                               
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT                IV.2.1) Kryteria oceny ofert:                IV.2.2) Kryteria              
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY (minimum 30 dni kalendarzowych, a 30,00
TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI W MIESIĄCACH  (minimum 24 miesięcznej,             10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)               Tak                              IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne                IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem                             Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:                                            Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia  zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji                                                           Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:                                                           Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):                                            Informacje dodatkowe               Dotyczy IV.2.2) Kryteria:  1. CENA - 60 % 2. TERMIN REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH OD DNIA  PODPISANIA UMOWY (minimum 30 dni kalendarzowych, a maksymalnie 60 dni  kalendarzowych) - 30% 3. TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI  JAKOŚCI W MIESIĄCACH (minimum 24 miesięcznej, a maksimum 60 miesięcznej)  - 10%              
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego                             Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:                                            Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy  podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące  podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:                                            Wstępny harmonogram postępowania:                                            Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:                                             Należy podać informacje na temat etapów dialogu:                             
              Informacje dodatkowe:                              IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego                             Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:                                            Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby  ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny  ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:                                                            Informacje dodatkowe:                              IV.4) Licytacja elektroniczna                               Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:              
              
              Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:              
              
              Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń  informatycznych:              
              
              Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:              
              
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:               
                   Czas trwania:                   
                Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu:                                               
                           Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:                                  Data: godzina:                                Termin otwarcia licytacji elektronicznej:              
              
              Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:              
              
              Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo  ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:              
              
              Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:               
              
              Informacje dodatkowe:              
              
IV.5) ZMIANA UMOWY               Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  wykonawcy:               Tak                                               Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:                 W zakresie zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje się  możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie: 1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku: a) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od  towarów i usług; 2) terminu realizacji umowy w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej; b) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych dla danej pory roku uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych  zgodnie ze sztuką budowlaną i przyjętymi normami; c) wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie  Zamawiającego, np. konieczność przesunięcia terminu przekazania danego  terenu budowy, konieczność zmiany tymczasowej organizacji ruchu,  zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; d) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji  warunkującej kontynuację  i zakończenie robót budowlanych (jeżeli takie  decyzje będą wymagane), przy tym, termin może zostać przedłużony nie więcej niż o czas trwania  okoliczności uzasadniających jego zmianę.                IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE               
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):                               Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym                              IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:                              Data: 2017-11-20, godzina: 09:30,                             Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną  potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):               Nie                                         Wskazać powody:                                            Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu               >              Oferta powinna być sporządzona w języku polskim               IV.6.3) Termin związania ofertą:                                do:                              okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)                            IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o  udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z  pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie  całości lub części zamówienia:               Nie                             IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o  udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na  badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał  przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały  mu przyznane               Nie                              IV.6.6) Informacje dodatkowe:               INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH  OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach  oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać  na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub  ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego  łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na  zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić  Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi  zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych  zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający oceni, czy  udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub  zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na  wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu  oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a  których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który polega na  sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada  solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek  nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie  ponosi winy. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych  podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich  zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także wypełniony  dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w pkt 8.1.1 SIWZ, dla każdego z tych podmiotów. 6. Zamawiający żąda od  Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w  odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.6.2 SIWZ.  7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie  dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte  wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący  Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich  zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w  szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy  wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego  podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na  zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub  doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane  zdolności dotyczą. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub  sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach  polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków  udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy  wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym  przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub  podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej  części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub  sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części  zamówienia Podwykonawcom. 2. Zamawiający wymaga wskazania przez  Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć  Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.  Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia  Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz  dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. 4. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić  Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu  pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza  powierzyć realizację zamówienia. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć  wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku  istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w pkt 8.1.1 SIWZ, dla każdego z tych Podwykonawców.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie  zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do  reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia  publicznego. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez  Wykonawców, wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu  wykluczeniu”, o którym mowa w pkt 8.1.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają  spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków  udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 ZAŁACZNIKI:

zipSIWZ + ZAŁACZNIKI 08-11-2017 r.

docINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 20-11-2017 r.

docOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 23-11-2017 r.

 

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018