Archiwum przetargów
środa, 06 grudzień 2017 10:19

Utrzymaniu bieżącym dróg w granicach miasta Częstochowa w rejonie I, II, III w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.

06/12/2017                S234            - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta     

Polska-Częstochowa: Roboty w zakresie naprawy dróg

2017/S 234-485450

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ul. Popiełuszki 4/6 Częstochowa 42-217 Polska Osoba do kontaktów: Wojciech Babczyński, Edward Hibner, Jacek Górski, Andrzej Markiewicz Tel.: +48 343664337/121 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kod NUTS: PL224

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzd.czest.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mzd.czest.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

              

Utrzymanie bieżące dróg w granicach miasta Częstochowa w rejonie I, II, III w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2020 r.

           
Numer referencyjny: MZDiT.ZP.3411-280/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45233142
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

              

Bieżące utrzymanie dróg w granicach miasta Częstochowy w I, II, III rejonie utrzymania obejmuje: bieżące utrzymanie jezdni, chodników, poboczy, parkingów, zatok autobusowych, przepustów i odwodnienia korpusu drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, w granicach miasta Częstochowy.

              

Zakres prac w czasie realizacji umowy będzie obejmował między innymi:

              

— remonty nawierzchni bitumicznej,

              

— remonty innych rodzajów nawierzchni ulepszonych,

              

— remonty nawierzchni gruntowych,

              

— remonty nawierzchni chodników,

              

— remonty krawężników,

              

— remonty obrzeży,

              

— oczyszczanie rowów przydrożnych,

              

— regulacja uzbrojenia.

              

Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na wykonanie: chodnika z kostki lub z płytek; dywanika z asfaltobetonu; ustawienie krawężnika i obrzeża - minimum 24 miesięcznej, a maksymalnie 82 miesięcznej od dnia podpisania protokołu odbioru danych robót. Na pozostałe asortymenty robót 24 miesiące.

           
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

                 

Utrzymanie bieżące dróg w granicach miasta Częstochowa w rejonie I w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2020 r.

              
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233141
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

                 

W granicach administracyjnych miasta Częstochowa.

              
II.2.4)Opis zamówienia:

                 

Bieżące utrzymanie dróg w granicach miasta Częstochowy w I rejonie utrzymania obejmuje: bieżące utrzymanie jezdni, chodników, poboczy, parkingów, zatok autobusowych, przepustów i odwodnienia korpusu drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, w granicach miasta Częstochowy.

                 

Zakres prac w czasie realizacji umowy będzie obejmował między innymi:

                 

— remonty nawierzchni bitumicznej,

                 

— remonty innych rodzajów nawierzchni ulepszonych,

                 

— remonty nawierzchni gruntowych,

                 

— remonty nawierzchni chodników,

                 

— remonty krawężników,

                 

— remonty obrzeży,

                 

— oczyszczanie rowów przydrożnych,

                 

— regulacja uzbrojenia.

                 

Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na wykonanie: chodnika z kostki lub z płytek; dywanika z asfaltobetonu; ustawienie krawężnika i obrzeża - minimum 24 miesięcznej, a maksymalnie 82 miesięcznej od dnia podpisania protokołu odbioru danych robót. Na pozostałe asortymenty robót 24 miesiące.

              
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

                 

Dotyczy punktu: II.2.5).

                 

1. Cena jednostkowa - pozycje od 01 do 48 z załącznika nr 9 SIWZ - 98 %

                 

2. Termin udzielanej rękojmi oraz gwarancji jakości w Miesiącach na wykonanie: Chodnika z kostki, z płytek; wykonanie dywanika z asfaltobetonu; ustawienie: krawężnika, obrzeża - 2 %

                 

Data rozpoczęcia podana w punkcie II.2.7) jest datą orientacyjną.

              
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

                 

Utrzymanie bieżące dróg w granicach miasta Częstochowa w rejonie II w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2020 r.

              
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233141
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

                 

W granicach administracyjnych miasta Częstochowa.

              
II.2.4)Opis zamówienia:

                 

Bieżące utrzymanie dróg w granicach miasta Częstochowy w II rejonie utrzymania obejmuje: bieżące utrzymanie jezdni, chodników, poboczy, parkingów, zatok autobusowych, przepustów i odwodnienia korpusu drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, w granicach miasta Częstochowy.

                 

Zakres prac w czasie realizacji umowy będzie obejmował między innymi:

                 

— remonty nawierzchni bitumicznej,

                 

— remonty innych rodzajów nawierzchni ulepszonych,

                 

— remonty nawierzchni gruntowych,

                 

— remonty nawierzchni chodników,

                 

— remonty krawężników,

                 

— remonty obrzeży,

                 

— oczyszczanie rowów przydrożnych,

                 

— regulacja uzbrojenia.

                 

Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na wykonanie: chodnika z kostki lub z płytek; dywanika z asfaltobetonu; ustawienie krawężnika i obrzeża - minimum 24 miesięcznej, a maksymalnie 82 miesięcznej od dnia podpisania protokołu odbioru danych robót. Na pozostałe asortymenty robót 24 miesiące.

              
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

                 

Dotyczy punktu: II.2.5).

                 

1. Cena jednostkowa - pozycje od 01 do 48 z załącznika nr 9 SIWZ - 98 %

                 

2. Termin udzielanej rękojmi oraz gwarancji jakości w miesiącach na wykonanie: chodnika z kostki, z płytek; wykonanie dywanika z asfaltobetonu; ustawienie: krawężnika, obrzeża - 2 %

                 

Data rozpoczęcia podana w punkcie II.2.7) jest datą orientacyjną.

              
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

                 

Utrzymanie bieżące dróg w granicach miasta Częstochowa w rejonie III w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2020 r.

              
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233141
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

                 

W granicach administracyjnych miasta Częstochowa.

              
II.2.4)Opis zamówienia:

                 

Bieżące utrzymanie dróg w granicach miasta Częstochowy w III rejonie utrzymania obejmuje: bieżące utrzymanie jezdni, chodników, poboczy, parkingów, zatok autobusowych, przepustów i odwodnienia korpusu drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, w granicach miasta Częstochowy.

                 

Zakres prac w czasie realizacji umowy będzie obejmował między innymi:

                 

— remonty nawierzchni bitumicznej,

                 

— remonty innych rodzajów nawierzchni ulepszonych,

                 

— remonty nawierzchni gruntowych,

                 

— remonty nawierzchni chodników,

                 

— remonty krawężników,

                 

— remonty obrzeży,

                 

— oczyszczanie rowów przydrożnych,

                 

— regulacja uzbrojenia.

                 

Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na wykonanie: chodnika z kostki lub z płytek; dywanika z asfaltobetonu; ustawienie krawężnika i obrzeża - minimum 24 miesięcznej, a maksymalnie 82 miesięcznej od dnia podpisania protokołu odbioru danych robót. Na pozostałe asortymenty robót 24 miesiące.

              
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

                 

Dotyczy punktu: II.2.5).

                 

1. Cena jednostkowa - pozycje od 01 do 48 z załącznika nr 9 SIWZ - 98 %

                 

2. Termin udzielanej rękojmi oraz gwarancji jakości w miesiącach na wykonanie: chodnika z kostki, z płytek; wykonanie dywanika z asfaltobetonu; ustawienie: krawężnika, obrzeża - 2 %

                 

Data rozpoczęcia podana w punkcie II.2.7) jest datą orientacyjną.

              

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

              

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony PLN).

           
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

              

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

              

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony PLN).

           
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

              

Zdolność techniczna lub zawodowa.

              

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

              

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach:

              

— 1 - osoba - inżynieryjnej drogowej.

              

Uwaga:

              

Osoby kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

              

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

              

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) zadania o łącznej wartości minimum:

              

— 4.000.000,00 PLN brutto – w przypadku ubiegania się o zamówienie dla rejonu I,

              

— 2.500.000,00 PLN brutto - w przypadku ubiegania się o zamówienie dla rejonu II,

              

— 2.000.000,00 PLN brutto - w przypadku ubiegania się o zamówienie dla rejonu III.

              

W zakresie bieżącego utrzymania dróg publicznych na terenie miast na prawach powiatu lub dróg krajowych.

              

III.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – dysponują:

              

— jedną rozkładarką mas bitumicznych – dla każdego z rejonów osobno,

              

— zestawem dwóch walców drogowych (jeden na kołach stalowych i jeden na kołach ogumionych) – dla każdego z rejonów osobno,

              

— jedną równiarką samojezdną – dla każdego z rejonów osobno,

              

— bazą sprzętową lub magazynem placowym o powierzchni nie mniej niż 1000m2, zlokalizowanych w promieniach 15km od siedziby Zamawiającego, gdzie w okresie trwania umowy będzie można magazynować frez pochodzący z rozbiórki nawierzchni asfaltowych stanowiący własność Zamawiającego.

           
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

              

Wykaz osób.

              

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami podpisany przez osobę/y uprawnioną/e sporządzony na podstawie załącznika nr 2 do siwz.

              

Wykaz robót budowlanych.

              

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Załącznik nr 3.

              

Wykaz wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.

              

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz potwierdzający spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2.1 III. siwz. Załącznik nr 4.

           
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

              

Zgodnie z załączony do swiz wzorem umowy.

           
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 024-040995
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/12/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/12/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

                 

Ofert należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój numer 43.

              

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

              

Wrzesień 2020.

           
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

              

Termin wykazany w pkt IV.2.6) jest równoważny z 60 dniowym terminem związania ofertą. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla zadania częściowego nr 1: 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 PLN); dla zadania częściowego nr 2: 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 PLN); dla zadania częściowego nr 3: 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 PLN). Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zakres robót ustala się w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostaną one udzielone: wykonanie robót w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu polegających na powtórzeniu podobnych asortymentów robót oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia polegających na: remoncie nawierzchni bitumicznej; remoncie innych rodzajów nawierzchni ulepszonych; remoncie nawierzchni gruntowych; remoncie nawierzchni chodników; remoncie krawężników; remoncie obrzeży; oczyszczaniu rowów przydrożnych; regulacji uzbrojenia. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy-Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy-Pzp. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert: Jednolity europejski dokument zamówienia.

              

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy-Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania o ceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności,o których mowa w art.25 ust. 1ustawy-Pzp: 1)W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 1.Wykaz osób; 2. Wykaz usług; 3. Wykaz narzędzi i urządzeń. 4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

              

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: 1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS; 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego; 5. Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6.Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 7. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument; 2. Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji; 3. Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy-Pzp.4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy-Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.5) Inne wymagane dokumenty: 1. Druk oferta; 2. ceny jednostkowe asort. robót; 3. kalkulacje wg. cen jednostkowych; 4. Ośw. w zakresie klauzul społecznych. 4. Ośw. o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę oraz inne oświadczenia

           
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
O O Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

              

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy-Pzp.

              

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy-Pzp.

              

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy-Pzp.

              

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy-Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

              

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

              

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

              

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy-Pzp.

              

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

              

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

           
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/12/2017
 
 
 

pdfOPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE

zipZAŁACZNIKI

 docxINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 18-12-2017 r.

docOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 27-12-2017 r.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018