Archiwum przetargów
czwartek, 11 styczeń 2018 14:46

Utrzymaniu czystości na przystankach od 1 lutego 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku

Utrzymanie czystości na przystankach od 1 lutego 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku.             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi          

Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe          
Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego          
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej             
Nie            
Nazwa projektu lub programu                       
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy  chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich  wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały  zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących  członkami grup społecznie marginalizowanych             
Nie            
            Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22  ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez  zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)                       
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY          
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający             
Nie            
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania             
Nie                           
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:                          Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających            
Nie            
            Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie  przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe  numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do  kontaktów:            
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej             
Nie            
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z  zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające  zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:                          Informacje dodatkowe:                         
I. 1) NAZWA I ADRES:                Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, krajowy numer identyfikacyjny               150309847, ul.               Popiełuszki                4/6                             ,               42-217                Częstochowa, woj.               śląskie, państwo               Polska, tel.               (34)3664337, e-mail               Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks               (34)3664337.                             Adres strony internetowej (URL): http://www.mzd.czest.pl                               Adres profilu nabywcy:                                                Adres strony internetowej pod którym można uzyskać  dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie  dostępne                                     
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:                Administracja samorządowa                                          
                I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):                             
                Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku  wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym                w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z  zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z  zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali  zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z  zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):                               
                I.4) KOMUNIKACJA:                              Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)              
Tak                 http://www.mzd.czest.pl              
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia               
Tak                 http://www.mzd.czest.pl              
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem               
Nie                               
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:               Elektronicznie              
Nie                                 adres                               
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:                 Nie                                                       Inny sposób:                                    Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:                 Tak                                   Inny sposób:                   Osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.                                                 Adres:                 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU w CZĘSTOCHOWIE, ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 CZĘSTOCHOWA, pok. 43              
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne              
Nie                                 Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)                               
              SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                       
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:                Utrzymanie czystości na przystankach od 1 lutego 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku.               Numer referencyjny:                MZDiT.ZP.3411-474/2017               Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny               
Nie                               
II.2) Rodzaj zamówienia:                Usługi               II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych                             Zamówienie podzielone jest na części:              
Nie                                    Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:                                                                          
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:                                  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:                                 
                II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia               (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:                              Przez całoroczne utrzymanie w czystości przystanków należy rozumieć  oczyszczanie peronów przystanków na całej ich powierzchni, w tym części  wewnętrznej wiaty przystankowej oraz dojścia od wiaty do peronu w tym  usuwanie śniegu i lodu w okresie zimowym, opróżnianie koszy na śmieci ,  usuwania chwastów na przystankach, posypywanie powierzchni przystanków  środkami przeciwpoślizgowymi w okresie zimowym oraz usuwanie nadmiaru  śniegu i lodu z dachów wiat.  Do czynności utrzymania przystanków należy również w przypadku zaistnienia aktów wandalizmu - uprzątnięcie szkła  po rozbiciu szyb w wiacie, i uprzątnięcie nieczystości w przypadku  wywrócenia kosza z odpadami. W tym wyjazdy interwencyjne na zlecenie  Zamawiającego dotyczących stwierdzenia  zaistnienia aktów wandalizmu i  nieprawidłowości jednostkowych na przystankach z wszystkich stref poza  harmonogramem wyjazdów. Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości na  przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Częstochowy,  wyszczególnionych w załączonym do SIWZ wykazie, zwanym "Wykaz  infrastruktury przystankowej", określającym powierzchnię oraz  częstotliwość ich sprzątania - załącznik nr 1 do umowy.  2. Do zakresu obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji usługi utrzymania czystości na przystankach autobusowych i tramwajowych należy:   1) oczyszczanie peronów przystanków na całej ich powierzchni, w tym  części wewnętrznej wiaty przystankowej oraz dojścia od wiaty do peronu, 2) opróżnianie koszy na śmieci, o pojemności do 40 litrów, znajdujących  się na terenie przystanku,, 3) usuwanie traw i chwastów na przystankach, 4) na bieżąco odśnieżanie, pryzmowanie śniegu tak, aby nie stanowiło to  utrudnienia i zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pasażerów, posypywanie  materiałem szorstkim wszystkich przystanków tramwajowych i autobusowych  oraz peronów autobusowych zgodnie z  załącznikiem nr 1 do umowy, w  przypadku wystąpienia takiej konieczności, 5) usuwanie śniegu z ławek na przystankach, 6) na bieżąco likwidowanie lodu i gołoledzi,   7) po okresie zimowym, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca  zobowiązany jest do usunięcia z przystanków materiałów szorstkich, 8) w przypadku wystąpienia gołoledzi lub intensywnych opadów śniegu  Wykonawca zobowiązany jest w ciągu min 1 godziny max 5 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia z MZDiT w Częstochowie (zgłoszenie interwencyjne) przystąpić (uruchomić brygadę) do usuwania skutków gołoledzi i opadów  śniegu. Przystąpienie do usuwania skutków gołoledzi i opadów śniegu  (uruchomienie brygad) oraz lokalizację rozpoczęcia prac należy zgłosić  do MZDiT w Częstochowie, 9) usuwanie nadmiaru śniegu i lodu z dachów wiat, 10) usuwanie na bieżąco ogłoszeń, plakatów i ulotek nie dotyczących  funkcjonowania komunikacji miejskiej z obiektów infrastruktury  przystankowej  3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:     - uporządkowanie przystanków w przypadku zaistnienia aktów  wandalizmu:        - uprzątnięcie szkła po rozbiciu szyb w wiacie,      - uprzątnięcie nieczystości w przypadku wywrócenia kosza z odpadami w ciągu w ciągu min 1 godziny max 5 godzin od momentu zgłoszenia takiej  konieczności przez Zamawiającego (zgłoszenie interwencyjne). Zgłoszenie będzie przekazywane w formie poczty elektronicznej lub  telefonicznie na adres lub numer wskazany w § 2 ust.5 Umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia o 5%   zakresu prac określonych w ww. punktach. 5. Niezależnie od świadczenia usług, o których mowa powyżej, Wykonawca  zobowiązany, jest w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy  (tj. bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia), do wykonywania każdego  miesiąca do minimum 50 (pięćdziesiąt) - maksimum 150 (sto pięćdziesiąt)  wyjazdów interwencyjnych w celu oczyszczenia wskazanego przez  Zamawiającego przystanku autobusowego lub tramwajowego. 6. Wykaz i kategorie przystanków podlegające całorocznemu utrzymaniu w  czystości oraz wykaz koszy na śmieci do opróżniania określa załącznik nr 1 do umowy. 7. Wymagane jest zamontowanie na sprzęcie o którym mowa w pkt. 6.2.1 II. SIWZ urządzenia do monitoringu satelitarnego. Pełny dostęp do  monitoringu udostępniony będzie dla Zamawiającego i będzie elementem  dodatkowej kontroli wykonanej usługi. Po ogłoszeniu wyników, a w  przeddzień podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać System  Satelitarnego Zarządzania pojazdami GPS. System ma umożliwić pełny  monitoring ruchu  pojazdów, czas pracy, dostęp do mapy, udostępnienie  danych historycznych, harmonogramy pracy, dostęp do raportów  administrowania systemem, archiwizację danych oraz transmisję danych.  Dzień przed  zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest umożliwić w  siedzibie Zamawiającego dostęp w czasie rzeczywistym do pełnego  monitoringu pojazdów wykorzystywanych przy realizacji usług. Warunkiem  podpisania umowy będzie protokół sporządzony przez Zamawiającego w  obecności przedstawiciela Wykonawcy stwierdzający poprawność  zainstalowania i uzyskiwania danych z systemu GPS u Zamawiającego.  Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej archiwizacji danych pozyskanych z systemu Satelitarnego Zarządzania Pojazdami GPS oraz udostępniania ich  na każdorazowe żądanie Zamawiającego, a także udostępnienie formy  elektronicznej (mapy przejazdów wraz z ww. trybami pracy) na nośniku  typu: płyta CD, DVD, Pendrive, USB Flash Drive, Flash Disc, za każdy  miesiąc dla Zamawiającego. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez  Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez  Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie  umowy o pracę: 1)  W zakresie  zastosowania   art. 29. ust 3a Zamawiający wymaga  zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  - Kodeksu pracy, osób  wykonujących następujące czynności: obsługę samochodów. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do  wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania  przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający  uprawniony jest w szczególności do:  a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  ww. wymogów i dokonywania  ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia  spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w  wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu  wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę  osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji  zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie  umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie  zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia  oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby  zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych  osób, imion  i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu  oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu  wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub  podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie  realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie  wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres  obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać  zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych  pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL  pracowników. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które  podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z  przepisami ww. ustawy.) Imię i nazwisko pracownika nie podlega  anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o  pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez  wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni  okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub  podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez  pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę  danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku  zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych  postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie  przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych  przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez  wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o  pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub  podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób  wykonujących wskazane w punkcie                         1 czynności.  5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa  pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o  przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.               
II.5) Główny kod CPV:                90610000-6                               Dodatkowe kody CPV:              
                II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):                                           Wartość bez VAT:                                            Waluta:              
                 (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu  zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie  obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)              
                II.7)                Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  lub w art. 134 ust. 6 pkt 3  ustawy Pzp:                              Nie                                 Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz  warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art.  67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:                                II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został  ustanowiony dynamiczny system zakupów:                                    miesiącach:                     lub    dniach:                                      lub                   data rozpoczęcia:                     2018-02-01                     lub zakończenia:                     2018-04-30                
II.9) Informacje dodatkowe:                            
              SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM                       
                III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                             
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów                                 Określenie warunków:                 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: 1) ZEZWOLENIE NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH LUB WPIS W REJESTRZE  DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ - ważne zaświadczenia o wpisie do rejestru  działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości wydanego przez Prezydenta Miasta Częstochowy  na podstawie art. 65 ust. 5  Ustawy  z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie  działalności gospodarczej (tj.  Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 ze  zmianami) w związku z art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 11 kwietnia 2012 poz. 391).  2) ZEZWOLENIE NA TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH - ważne zezwolenia na  transport odpadów komunalnych, wydane na podstawie ustawy z dnia 14  grudnia 2012r. o odpadach.                                  Informacje dodatkowe                                  III.1.2)  Sytuacja finansowa lub ekonomiczna                                   Określenie warunków:                 Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie                                  Informacje dodatkowe                                  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa                                  Określenie warunków:                 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej  lub zawodowej I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykonali, a  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, główne usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania  ofert, a jeżeli okres prowadzenia   działalności jest krótszy - w tym  okresie, co najmniej dwie usługi polegające na sprzątaniu, odbiorze  odpadów oraz transporcie zebranych odpadów o łącznej wartości co  najmniej 60.000,00 PLN brutto. II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają  warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, dysponują lub  będą dysponować - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń  technicznych:    1. sprawnym sprzętem (w ilości minimum 4 szt.) do wywożenia  nieczystości z koszy na przystankach autobusowych i tramwajowych o  pojemności do 40 litrów;    2. pojazdem patrolowym w ilości 1 szt. celem prowadzenia kontroli  czystości przystanków autobusowych  i tramwajowych, na potrzeby kontroli wspólnej z inspektorem MZDiT w Częstochowie.     3. wymagane jest zamontowanie na ww. sprzęcie urządzenia do  monitoringu satelitarnego. Pełny dostęp do monitoringu udostępniony  będzie dla Zamawiającego i będzie elementem dodatkowej kontroli  wykonanej usługi. Po ogłoszeniu wyników, a w  przeddzień podpisania  umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać System Satelitarnego  Zarządzania pojazdami GPS. System ma umożliwić pełny monitoring ruchu   pojazdów, czas pracy, dostęp do mapy, udostępnienie danych  historycznych, harmonogramy pracy, dostęp do raportów administrowania  systemem, archiwizację danych oraz transmisję danych. Dzień przed  zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest zainstalować w siedzibie  Zamawiającego stanowisko umożliwiające korzystanie z systemu GPS (z  pełnym dostępem). Warunkiem podpisania umowy będzie protokół sporządzony przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy stwierdzający poprawność zainstalowania i uzyskiwania danych z systemu GPS u  Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej archiwizacji  danych pozyskanych z systemu Satelitarnego Zarządzania Pojazdami GPS  oraz udostępniania  ich na każdorazowe żądanie Zamawiającego, a także  udostępnienie formy elektronicznej (mapy przejazdów wraz z ww. trybami  pracy) na nośniku typu: płyta CD, DVD, Pendrive, USB Flash Drive, Flash  Disc, za każdy miesiąc dla Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany  jest raz w tygodniu za poprzedni tydzień, dostarczyć do siedziby  Zamawiającego na płycie CD/DVD dokumentację zdjęciową oczyszczonych  przystanków (przynajmniej jedno zdjęcie przystanku po jego każdorazowym  posprzątaniu) - na każdym zdjęciu powinna być zamieszczona data i  godzina jego wykonania.                                  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk  osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją  o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:                 Nie                                                 Informacje dodatkowe:                               
                III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA                             
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp                 III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp                 Tak                                   Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:                              Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)                   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)                   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)                   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)                                                                            Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)                 
                III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W  CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI                             
                  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                                  Tak                                                    Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji                                  Nie                              
                III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH  PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU  POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:                             
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta  została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,  potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1  ustawy-Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej  ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne  przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia  braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Zaświadczenie  właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3  miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej  terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS Zaświadczenie właściwej  terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na  ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3  miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub  grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Informacja z Krajowego  Rejestru Karnego Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Oświadczenie  wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne  Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka  zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 6.   Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat  lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Oświadczenie  wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub  ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w  przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów  potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie  spłat tych należności. 7. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z  opłacaniem podatków i opłat lokalnych Oświadczenie wykonawcy o  niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w  ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).  Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Informacja z odpowiedniego  rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny  równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub  administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy  informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2 Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem  podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na  ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z  właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi  odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) nie otwarto jego  likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Dokument składany w  odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument  "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z  odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie  określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w  którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym  oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem  sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,  wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na  zasadach określonych w art. 22a ustawy-Pzp, będzie dysponował  niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie  zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy  przedłożyć: Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji  niezbędnych zasobów - Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach  lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Należy podpisać  przez osoby (osobę) uprawnioną i w oryginale złożyć wraz z ofertą w dniu składania ofert. Załącznik nr 6.               
                III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ  WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA  OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP                             
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:                 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w  postępowaniu należy przedłożyć:  1. WYKAZ USŁUG. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca  przedstawi podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w  okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo  wniosków odpuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi  zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o  których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez  podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku  świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać  tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń  okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne  dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Załącznik nr 4.  2. WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU i URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Wykaz  narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych  Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o  podstawie do dysponowania tymi zasobami. Warunek zostanie uznany za  spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisany przez osobę/y  uprawnioną wykaz. Załącznik nr 5. 3. KONCESJA, ZEZWOLENIE LUB LICENCJA. Warunek zostanie uznany za  spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: 1) Aktualne zaświadczenie o  wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydanego przez  Prezydenta Miasta Częstochowy na podstawie art. 65 ust. 5  Ustawy  z  dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (tj.  Dz. U. z  2010r. Nr 220 poz. 1447 ze zmianami)  w związku z art. 4a ustawy z dnia  13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach ( tj.  Dz. U. z 11 kwietnia 2012 poz. 391).  2) Aktualne zezwolenia na transport odpadów komunalnych, wydane na  podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.                  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:                               
                III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ  WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA  OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP                             
              
                III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)                             
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej  informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do  tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  ustawy-Pzp: 1. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej. Załącznik nr 3.  Inne wymagane dokumenty: 1.DRUK OFERTA. Druk oferta należy wypełnić i  podpisać przez osoby (osobę)  uprawnioną. Załącznik nr 7. 2.  PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY/OSÓB PODPISUJĄCEJ OFERTĘ. Pełnomocnictwo dla  osoby/osób podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują one w odpisie z  właściwego rejestru - przedstawiciel Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno  być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej  za  zgodność z oryginałem przez notariusza i złożone wraz z ofertą w dniu  składania ofert.  3. PEŁNOMOCNICTWO z art.23 ust.2 ustawy-Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają  pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art.23 ust.2 Prawa  Zamówień Publicznych. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w  formie oryginału lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez notariusza i złożone wraz z ofertą w dniu składania ofert. 4. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE PROTOKOŁU ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU Załącznik nr 8.  Do wykorzystania w razie wglądu do dokumentacji przetargowej (nie należy załączać do oferty). 5. OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIANIU OSÓB NA PODSTAWIE  UMOWY O PRACĘ Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o  pracę. Załącznik nr 9. Złożyć w dniu składania ofert. 6. WZÓR UMOWY  Stanowi załącznik do siwz (nie należy załączać do oferty) 7. WYKAZ  INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ Stanowi załącznik do siwz oraz załącznik nr 1 do umowy (nie należy załączać do oferty)               
              SEKCJA IV: PROCEDURA                       
IV.1) OPIS                IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:                Przetarg nieograniczony                             IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:              
Tak                                                     Informacja na temat wadium                   Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN).                          
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:              
Nie                                                    Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:                                        
                IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów  elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:                             
Nie                                                 Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów  elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:                 Nie                                                  Informacje dodatkowe:                               
                IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:                             
Nie                                                 Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej                                                                   Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:                                                
                IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu                                              (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)                             
                Liczba wykonawców                                   Przewidywana minimalna liczba wykonawców                                   Maksymalna liczba wykonawców                                   Kryteria selekcji wykonawców:                               
                IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:                             
                Umowa ramowa będzie zawarta:                                                  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:                                                      Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:                                                    Informacje dodatkowe:                                                  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:                                                      Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:                                                            Informacje dodatkowe:                                                  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów  dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:                                                                   Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów  elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach  umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:                               
IV.1.8) Aukcja elektroniczna                                Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)                              Nie                                               Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:                                     Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:                               Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:                                                                           Należy podać, które informacje zostaną udostępnione  wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie  termin ich  udostępnienia:                                                          Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:                                             Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji  elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli  licytować (minimalne wysokości postąpień):                               Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu  elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie  połączeń:                              Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:                                             Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:               
                 Czas trwania:                 
                Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:                                                                  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:                               
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT                IV.2.1) Kryteria oceny ofert:                IV.2.2) Kryteria              
Kryteria Znaczenie
CENA RYCZAŁTOWA za 1 MIESIĄC WYKONYWANIA USŁUGI 60,00
ILOŚĆ WYJAZDÓW  INTERWENCYJNYCH (min. 50, maks. 150) 20,00
CZAS REAKCJI na ZGŁOSZENIE INTERWENCYJNE w GODZINACH (min. 1h, maks. 5h) 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)               Tak                              IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne                IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem                             Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:                                            Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia  zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji                                                           Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:                                                           Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):                                            Informacje dodatkowe                             
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego                             Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:                                            Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy  podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące  podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:                                            Wstępny harmonogram postępowania:                                            Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:                                             Należy podać informacje na temat etapów dialogu:                             
              Informacje dodatkowe:                              IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego                             Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:                                            Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby  ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny  ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:                                                            Informacje dodatkowe:                              IV.4) Licytacja elektroniczna                               Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:              
              
              Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:              
              
              Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń  informatycznych:              
              
              Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:              
              
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:               
                   Czas trwania:                   
                Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu:                                               
                           Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:                                  Data: godzina:                                Termin otwarcia licytacji elektronicznej:              
              
              Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:              
              
              Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo  ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:              
              
              Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:               
              
              Informacje dodatkowe:              
              
IV.5) ZMIANA UMOWY               Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  wykonawcy:               Tak                                               Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:                 W zakresie zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Pzp przewiduje się  możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie: 1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku: a) wprowadzenia zmian  przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług; 2) terminu realizacji umowy lub poszczególnych czynności w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej; b) wystąpienia szczególnie niesprzyjających  warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie usługi zgodnie z warunkami umowy lub innymi przyjętymi normami; c) wystąpienia  uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,  np. konieczność zmiany tymczasowej organizacji ruchu, zaistniałych w  trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają  prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; przy tym, termin może zostać przedłużony nie więcej niż o czas trwania  okoliczności uzasadniających jego zmianę.                IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE               
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):                               Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym                              IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:                              Data: 2018-01-19, godzina: 09:30,                             Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną  potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):               Nie                                         Wskazać powody:                                            Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu               >              Oferta powinna być sporządzona w języku polskim               IV.6.3) Termin związania ofertą:                                do:                              okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)                            IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o  udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z  pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie  całości lub części zamówienia:               Nie                             IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o  udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na  badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał  przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały  mu przyznane               Nie                              IV.6.6) Informacje dodatkowe:               INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH  OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY-PZP 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w  postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego  zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub  zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,  niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków  prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,  będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności  przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do  dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.  Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty  zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub  ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków  udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu  podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ. 4.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych  podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do  udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą  wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie  zasobów nie ponosi winy. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby  innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich  zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także wypełniony  dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w  pkt. 8.1.1 SIWZ, dla każdego z tych podmiotów. 6. Zamawiający żąda od  Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy-Pzp, przedstawienia w  odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.6.2 SIWZ.  7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie  dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte  wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący  Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich  zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w  szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy  wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w  odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących  wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje  roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub  finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie  potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający  zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a)   zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał  się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli  wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub  ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ. 10. INFORMACJA DLA  WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  PODWYKONAWCOM 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia  Podwykonawcom. 2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części  zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3. Zamawiający żąda, aby przed  przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,  podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i  osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. 4.  Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach  danych, o których mowa  w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji  zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców,  którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia  Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wypełniony dokument  ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w pkt. 8.1.1  SIWZ, dla każdego z tych Podwykonawców. 6. Jeżeli powierzenie  Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie  jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia  wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w pkt 8.1.1 SIWZ, potwierdzający brak podstaw wykluczenia wobec  tego Podwykonawcy. 7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego  Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest  zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania  części zamówienia Podwykonawcy. 8. Powierzenie wykonania części  zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za  należyte wykonanie tego zamówienia. 9. Zamawiający przewiduje procentową  wartość ostatniej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie umowy w wysokości 10 %. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o  udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,  wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w pkt. 8.1.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz  brak podstaw wykluczenia.

ZAŁĄCZNIKI:

zipSIWZ + ZAŁĄCZNIKI

docINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 19-01-2018 r.

docOGLOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 24-01-2018 r.

 

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019