Archiwum przetargów
środa, 19 wrzesień 2018 13:05

Przebudowę ul. Korkowej

Ogłoszenie nr 619041-N-2018  z dnia 2018-09-19 r.      
                  
            Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa ul. Korkowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
         
         
            Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe          
         
            Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego          
         
            Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej            
           
              Nie            
           
            Nazwa projektu lub programu            
                     
         
            O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych            
           
              Nie
           
           
            Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)            
                     
         
            SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY          
         
            Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający            
           
              Nie
           
            Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania            
           
              Nie                           
            Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:                        
            Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających            
           
              Nie            
           
            Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:            
                       


            Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej            
           

              Nie
           

            W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:                        
            Informacje dodatkowe:                        
         

         
           
              I. 1) NAZWA I ADRES:               Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, krajowy numer identyfikacyjny               150309847, ul.               Popiełuszki                4/6                             ,               42-217                Częstochowa, woj.               śląskie, państwo               Polska, tel.               (34)3664337, e-mail               Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks               (34)3664337.              
              Adres strony internetowej (URL): www.mzd.czest.pl              
                Adres profilu nabywcy:
               
             
                Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne                                    
           
              I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
              Administracja samorządowa                
                                      
           
                              I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):                            
                Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym                 w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):                
                             
           
           
                              I.4) KOMUNIKACJA:                            
              Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)              
                Tak
               
                www.mzd.czest.pl              
             
              Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia              
                Tak                
                www.mzd.czest.pl              
             
              Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem              
                Nie                
                             
             
              Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:              
              Elektronicznie              
                Nie
               
                adres                
                             
             
             
                Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:                
                Nie                                    
                  Inny sposób:                  
                                 
                Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:                
                Tak                
                  Inny sposób:                  
                  Osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego                
               
                Adres:                
                MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU w CZĘSTOCHOWIE, ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 CZĘSTOCHOWA, pok. 43              
             
              Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne              
                Nie                
                Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)                
                             
           
         
         
                          SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                      
         
           
             
              II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
              Przebudowa ul. Korkowej              
              Numer referencyjny:               MZDiT.ZP.3411-391/2018              
              Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny              
             
                Nie                               
             
              II.2) Rodzaj zamówienia:

              Roboty budowlane              
              II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych              
              Zamówienie podzielone jest na części:              
             

                Nie                                   
                  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:                  
                                                                       
             

                Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:                
                               
                Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:                
                               
             
             
                              II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia               (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:              
              Zamówienie obejmuje między innymi: 1. roboty ziemne; 2. wykonanie podbudowy tłuczniowej; 3. wyrównanie nawierzchni tłuczniowej; 4. wykonanie nawierzchni bitumicznej; 5. utwardzenie poboczy tłuczniem; 6. regulacja uzbrojenia.
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej, a maksymalnie 83 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 1)W zakresie  zastosowania  art. 29. ust 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu pracy osób wykonujących następujące czynności: operatora rozściełacza, operatora walca. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane  w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.) Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudnione były co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) lub na  postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w  analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do: - zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym punkcie specyfikacji - w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, - przedłożenia zamawiającemu zgłoszeń ofert pracy przedstawionych powiatowemu urzędowi pracy, odpisu skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do  pracodawcy oraz umów o pracę -  w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę (z winy bezrobotnego), wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie zamawiającego, wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób. W przypadku nie zatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający moment zakończenia umowy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia - za każdego niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego, chyba, że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a  nie zatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nie  leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji.
             


             
              II.5) Główny kod CPV:               45233220-7                              
                Dodatkowe kody CPV:
             
                               
               
                              II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):                            
              Wartość bez VAT:                            
              Waluta:              
             

                               
                (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)              

             
                              II.7)                 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  lub w art. 134 ust. 6 pkt 3  ustawy Pzp:                             Nie                
                Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:                
             
              II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:                
                   miesiącach:                     lub    dniach:
                 
                 
                  lub                  
                  data rozpoczęcia:                                         lub zakończenia:                                   
               

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-11-30

                          
              II.9) Informacje dodatkowe:              
           

         
         
                          SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM                      
         
           
                              III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                            
             
                III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów                
                Określenie warunków:                 Zamawiający odstępuje od warunków w tym zakresie                
                Informacje dodatkowe                                
                III.1.2)  Sytuacja finansowa lub ekonomiczna                 
                Określenie warunków:                 Zamawiający odstępuje od warunków w tym zakresie                
                Informacje dodatkowe                                
                III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa                
                Określenie warunków:                 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej  lub zawodowej. I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalnościach:     - 1 - osoba - inżynieryjnej drogowej.     Uwaga: Osoby kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej  lub zawodowej  i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) przynajmniej dwa zadania w zakresie budowy lub przebudowy drogi o wartości co najmniej 750.000,00 PLN brutto każde.
               
                Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:                 Tak                                
                Informacje dodatkowe:                              
                              III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA                            
             
                III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp                
                III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp                 Tak                                    Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:                              Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)                  
                             Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)                  
                                              Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)                  
                                          Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)                  
                                                
                                                   
                                                 
                                  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)                
             
                              III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI                            
             
                                  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                                
                Tak                                 
                                  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji                                
                Nie                              
                              III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:                            
             
                Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy-Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy-Pzp. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 6. Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 7. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy-Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej                 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy-Pzp Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy-Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy-Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć: 1. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW TRZECICH DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Należy podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną i w oryginale złożyć wraz z ofertą. Załącznik nr 7.              
                              III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP                            
             
                III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:                
                W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 1. WYKAZ OSÓB Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami podpisany przez osobę/y uprawnioną/e sporządzony na podstawie załącznika nr 5 do siwz. 2. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i  wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji  o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Załącznik nr 6.                
                III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:                
                             
                              III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP                            
             
                Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy-Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy-Pzp: 1. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik nr 3. Inne wymagane dokumenty: 1. KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO Należy wypełnić,  podpisać przez osobę (osoby) uprawnione i w oryginale złożyć wraz z ofertą w dniu składania ofert. Załącznik nr 4. 2. DRUK OFERTA Druk oferta należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę)  uprawnioną. Załącznik nr 8. 3. PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY/OSÓB PODPISUJĄCEJ OFERTĘ Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują one w odpisie z właściwego rejestru - przedstawiciel Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez notariusza i złożone wraz z ofertą w dniu składania ofert. 4. PEŁNOMOCNICTWO z art.23 ust.2 ustawy-Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art.23 ust.2 Prawa Zamówień Publicznych. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez notariusza i złożone wraz z ofertą w dniu składania ofert. 5. OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIANIU OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę. Załącznik nr 9. Złożyć w dniu składania ofert. 6. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE PROTOKOŁU ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU Załącznik nr 10. Do wykorzystania w razie wglądu do dokumentacji przetargowej (nie należy załączać do oferty). 7. KOSZTORYSY OFERTOWE Należy przedłożyć kosztorysy ofertowe w formie uproszczonej wraz z odrębnym wykazem  czynników cenotwórczych (R, Kp, Z, M, S) wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, które powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione wraz z ofertą w dniu składania ofert. 8. OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE KLAUZUL SPOŁECZNYCH Oświadczenie w zakresie klauzul społecznych należy podpisać przez osoby (osobę)  uprawnioną i załączyć do oferty w oryginale. Załącznik nr 11. 9. WZÓR UMOWY Stanowi załącznik do siwz (nie należy załączać do oferty)              
                              III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)                            
                             
           
         
         
                          SEKCJA IV: PROCEDURA                      
         
           
              IV.1) OPIS              
              IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
              Przetarg nieograniczony                            
              IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
             
                Tak                                  
                  Informacja na temat wadium                  
                  Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25.000,00 PLN (słownie:  dwadzieścia pięć tysiący 00/100 PLN).                          
             
              IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:              
                Nie                                 
                  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:                  
                                      
             
                              IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:                            
                Nie                                
                Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:                
                Nie                                 
                Informacje dodatkowe:                
                             
             
                              IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:                            
                                               
                Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej                
                                                
                Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:                
                                              
             
                              IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu                            
                              (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)                            
                Liczba wykonawców                  
                Przewidywana minimalna liczba wykonawców                 
                Maksymalna liczba wykonawców                  
                Kryteria selekcji wykonawców:                
                             
             
                              IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:                            
                Umowa ramowa będzie zawarta:                
                               
                Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:                
                                 
                  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:                  
                                 
                Informacje dodatkowe:                
                               
                Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:                
                                                
                  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:                  
                                         
                Informacje dodatkowe:                
                               
                W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:                
                                                                
                Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:                
               
             
             
              IV.1.8) Aukcja elektroniczna              
                              Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)                             Nie                              
                Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:                
                    
             
              Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:                            
              Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:              
              Nie                             
                              Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie  termin ich udostępnienia:                                          
              Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:                            
              Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):                            
              Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:                            
              Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:                            

              Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:              

                                Czas trwania:                
               
               
                Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:                                                
                Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:                
               
             

             
              IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT              
              IV.2.1) Kryteria oceny ofert:              
              IV.2.2) Kryteria
             
             

Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI w MIESIĄCACH (minimalnie 60 miesięcznej, maksymalnie 83 miesięcznej) 40,00

             
              IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)              
              Tak                             
              IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne              
              IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem              
              Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:              
                           
              Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji                                           
              Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:                                           
              Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):              
                           
              Informacje dodatkowe              
              Dotyczy IV.2.2) 1. CENA - 60 %; 2. TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI w MIESIĄCACH (minimalnie 60 miesięcznej, maksymalnie 83 miesięcznej) - 40 %.              
             
              IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego              
              Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:              
                           
              Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:              
                           
              Wstępny harmonogram postępowania:              
                           
              Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:                                           
              Należy podać informacje na temat etapów dialogu:              
                           
             
              Informacje dodatkowe:              
                           
              IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego              
              Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:              
                           
              Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:              
                                           
              Informacje dodatkowe:              
                           
              IV.4) Licytacja elektroniczna               
              Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:              
             

                             

              Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:              
             

                             

              Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:              
             

                             

              Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:              
             

                             

              Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:              

               
                  Czas trwania:                  
                   
               
                Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu:                                              

          
                Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:                
                Data: godzina:                

              Termin otwarcia licytacji elektronicznej:              
             

                             

              Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:              
             

                             

             
              Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:              
             

                             

             
              Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:              
             

                             

             
              Informacje dodatkowe:              
             

                             

              IV.5) ZMIANA UMOWY              
              Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:               Tak                              
                Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:                
                Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: W zakresie zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie: 1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku: a) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług; b) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; c) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych; d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym; e) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub policji; przy tym wynagrodzenie może zostać zmienione z odpowiednim zastosowaniem postanowień § 4 ust. 11 umowy. 2) terminu realizacji umowy w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej; b) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych dla danej pory roku uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przyjętymi normami; c) wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub jego części (w tym w sytuacji niezrealizowania prac przez osoby trzecie), konieczność zmiany tymczasowej organizacji ruchu, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; d) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; e) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej kontynuację i zakończenie robót budowlanych; f) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych; g) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub policji; przy tym, termin może zostać przedłużony nie więcej niż o czas trwania okoliczności uzasadniających jego zmianę. 3) przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych w przypadku: a) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; b) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; c) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych; d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym; e) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub policji; przy tym, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przygotować, we własnym zakresie, wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do wprowadzenia przyjętych rozwiązań. 4) zmiany osób z personelu Wykonawcy wymaganym w SIWZ, przy czym proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. Jeżeli zastępowana osoba została imiennie wskazana w ofercie Wykonawcy proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w stopniu nie mniejszym niż osoba zastępowana (tj. osoba zastępująca musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze, niż kwalifikacje i doświadczenie osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy).              

              IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE              
             
              IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):              
                           
              Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym              
                           

              IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:              
              Data: 2018-10-05, godzina: 09:30,              
              Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):              
              Nie                          
              Wskazać powody:              
             
             
              Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu               >               Oferta powinna być sporządzona w języku polskim              
              IV.6.3) Termin związania ofertą:
                              do:                              okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)                           
              IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:               Nie                            
              IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane               Nie                             
              IV.6.6) Informacje dodatkowe:              
              INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY-PZP 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,                                   w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w pkt. 8.1.1 SIWZ, dla każdego z tych podmiotów. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy-Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.6.2) SIWZ. 7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. 4. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w 8.1.1 SIWZ, dla każdego z tych Podwykonawców. 6. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w 8.1.1 SIWZ, potwierdzający brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 8. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 9. Zamawiający przewiduje procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy  za wykonanie umowy w wysokości 10 %. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJA, SPÓŁKI CYWILNE) 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w 8.1.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
           

        

Ogłoszenie podpisuje:  p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE
mgr inż. PIOTR KURKOWSKI

ZAŁACZNIKI:

zipSIWZ + ZAŁĄCZNIKI - 2018-09-19

 docINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 05-10-2018r. 

docOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 10-10-2018r.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020