Archiwum przetargów

 Ogłoszenie nr 632211-N-2018 z dnia 2018-10-04 r.  Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Naprawa przystanku końcowego linii autobusu nr 10 i 24 - BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub…
   Ogłoszenie nr 631629-N-2018 z dnia 2018-10-03 r.  Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa chodnika przy ul. Łódzkiej od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej - BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących…
 Ogłoszenie nr 631584-N-2018 z dnia 2018-10-03 r.  Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Bór i ulicy Gazowej w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej…
  Ogłoszenie nr 621991-N-2018  z dnia 2018-09-26 r.                                 Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Mycie i czyszczenie Alei Najświętrzej Maryi Panny wraz z Placem Biegańskiego            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą…
Strona 4 z 103

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018