Archiwum przetargów

OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-01-30 - 2018-S 020-041189 30-01-2018 r. ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 30-01-2018 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ wraz z załącznikami 06-02-2018 r. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWIZ 09-02-2018 ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 15-02-2018 r. ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 19-02-2018 R. INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_2018-03-08.doc OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 06-04-2018r.    
Utrzymanie czystości na przystankach od 1 lutego 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku.             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy  chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich  wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały  zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących  członkami grup społecznie marginalizowanych              Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.…
Ogłoszenie nr 632608-N-2017  z dnia 2017-12-14 r.                                              Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu pod nazwą: Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz…
06/12/2017                S234            - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta      Polska-Częstochowa: Roboty w zakresie naprawy dróg 2017/S 234-485450 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ul. Popiełuszki 4/6 Częstochowa 42-217 Polska Osoba do kontaktów: Wojciech Babczyński, Edward Hibner, Jacek Górski, Andrzej Markiewicz Tel.: +48 343664337/121 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kod NUTS: PL224 Adresy internetowe: Główny adres: www.mzd.czest.pl I.2)Wspólne zamówienie I.3)Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mzd.czest.pl Więcej informacji można uzyskać pod…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018