Archiwum przetargów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W BZP 586600-N-2017 w DNIU 2017-09-12 Z-ca DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁACZNIKI 12-09-2017 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 15-09-2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 28-09-2017 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 02-10-2017 r.
Przebudowa  ul. Bór na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Jagiellońskiej w  Częstochowie             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Roboty budowlane           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych               Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w  art.…
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W BZP 583278-N-2017 w DNIU 2017-09-06 DYREKTOR MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr MARIUSZ SIKORA ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 06-09-2017 r. POWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 21-09-2017 r.
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego (DK-1) wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018