Archiwum przetargów

Przebudowa  ul. Okólnej w Częstochowie na odcinku od ul. Dekabrystów do ul.  Wierzyńskiego             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Roboty budowlane           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych               Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w  art.…

Przebudowa ul. Hantkego

środa, 30 sierpień 2017 09:11
Przebudowa  ul. Hantkego             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Roboty budowlane           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych               Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w  art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób…
OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DUUE W DNIU 2017-08-26 S163-335827   ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 28-08-2017 r. OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 30-08-2017 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ + MODYFIKACJA SIWZ + DWA ZAŁĄCZNIKI 13-09-2017 r. OPUBLIKOWANEGO W DUUE SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 2017-09-15 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ 21-09-2017 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ ORAZ POWIADOMIENIA O MODYFIKACJI SIWZ 25-09-2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 05-10-2017 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 24-10-2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W BZP 578017-N-2017 W DNIU 2017-08-25 Z-ca DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁACZNIKI 25-08-2017 r.  INFORMACJA Z OTWARCIAOFERT 12-09-2017 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 08-11-2017 r.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018