Archiwum przetargów

Przebudowa ulicy Malczewskiego

poniedziałek, 04 luty 2019 14:56
    Ogłoszenie nr 510142-N-2019  z dnia 2019-02-04 r.                                            Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa ulicy Malczewskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną…
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W DUUE 24-12-2018 p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 24-12-2018 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 24-10-2019 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 05-02-2019
 Ogłoszenie nr 663040-N-2018 z dnia 2018-12-19 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu i serwisowaniu parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do…

Utrzymanie obiektów mostowych

czwartek, 13 grudzień 2018 15:18
 Ogłoszenie nr 661667-N-2018 z dnia 2018-12-13 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Utrzymanie obiektów mostowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22…
Strona 5 z 110

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019