Archiwum przetargów

    Ogłoszenie nr 532523-N-2018 z dnia 2018-03-16 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa oświetlenia drogowego ulicy Busolowej w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu Budowa oświetlenia drogowego ulicy Busolowej w Częstochowie O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia…
    Ogłoszenie nr 531373-N-2018 z dnia 2018-03-14 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa parkingu przy ul. Iwaszkiewicza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu Przebudowa parkingu przy ul. Iwaszkiewicza O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej…
    Ogłoszenie nr 526316-N-2018 z dnia 2018-03-05 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: przebudowa chodników i miejsc parkingowych ulicy Gombrowicza - BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu Przebudowa chodników i miesjc parkingowych ulicy Gombrowicza - BO O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać…
  Ogłoszenie nr 523759-N-2018 z dnia 2018-02-27 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Gałczyńskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018