Archiwum przetargów

 Ogłoszenie nr 519968-N-2019 z dnia 2019-02-28 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa chodnika przy ulicy Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Wielkoborskiej - BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób…
 Ogłoszenie nr 518347-N-2019 z dnia 2019-02-26 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa chodnika na ulicy Sikorskiego - BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których…
 Ogłoszenie nr 513602-N-2019 z dnia 2019-02-13 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22…

Utrzymanie oznakowania poziomego

środa, 13 luty 2019 13:13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE w DUUE 2019-02-13 p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 13-02-2019  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 18-03-2019  OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 02-04-2019  
Strona 6 z 113

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019