Archiwum przetargów

      Ogłoszenie nr 520819-N-2018 z dnia 2018-02-20 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1. Przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego w Częstochowie, 2. Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Żużlową w Częstochowie na rondo turbinowe, 3. Rozbudowa ul. Dąbrówki w Częstochowie wraz z przyłączami wod.-kan., 4.Dokumentacja dla rozbudowy ul. Św. Kingi w Częstochowie, 5. Rozbudowa ul. Łódzkiej, 6. Budowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szajnowicza-Iwanowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej…
OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-01-30 - 2018-S 020-041189 30-01-2018 r. ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 30-01-2018 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ wraz z załącznikami 06-02-2018 r. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWIZ 09-02-2018 ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 15-02-2018 r. ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 19-02-2018 R. INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_2018-03-08.doc OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 06-04-2018r.    
Utrzymanie czystości na przystankach od 1 lutego 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku.             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy  chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich  wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały  zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących  członkami grup społecznie marginalizowanych              Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.…
Ogłoszenie nr 632608-N-2017  z dnia 2017-12-14 r.                                              Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu pod nazwą: Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018