Archiwum przetargów

 Ogłoszenie nr 558881-N-2018 z dnia 2018-05-16 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa oświetlenia drogowego dla zadań: 1) Budowa oświetlenia ulicy Miętowej w Częstochowie; 2) Budowa oświetlenia drogowego ulicy Palladowej oraz fragmentu ulicy Jurajskiej w Częstochowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie…

Przebudowa ulicy Spadek

wtorek, 15 maj 2018 13:07
 Ogłoszenie nr 558042-N-2018 z dnia 2018-05-15 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa ulicy Spadek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22…
 Ogłoszenie nr 556287-N-2018 z dnia 2018-05-11 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sudeckiej, 2. Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ulicy Starzyńskiego (okolice Szkoły Podstawowej), 3. Budowa odcinka kanału deszczowego w ul. Mącznej od skrzyżowania z ul. Zawodziańską do posesji nr 70 w Częstochowie, 4. Budowa odcinka ul. Kusięckiej od ul. Mirowskiej do posesji nr 22/24 w Częstochowie, 5. Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Faradaya w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego…
    Ogłoszenie nr 556553-N-2018 z dnia 2018-05-11 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa dojścia dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami do przystanku autobusowego zlokalizowanego przy przejściu podziemnym w Al. Wyzwolenia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018