Archiwum przetargów

Przebudowa drogi powiatowej nr 6607 S w Częstochowie - ul. Kiedrzyńska na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Dekabrystów wraz ze skrzyżowaniem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programuw ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie Należy podać minimalny…

Utrzymanie czystości na przystankach

środa, 14 grudzień 2016 13:19
Utrzymanie czystości na przystankach            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -                           Usługi             Zamieszczanie ogłoszenia:               obowiązkowe             Ogłoszenie dotyczy:               zamówienia publicznego             Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                 nie               Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych                 nie                           Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy…
ZAŁĄCZNIKI: OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DUUE 01.12.2016 r. SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 01.12.2016 r. MODYFIKACJI SIWZ O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNOSZENIA WADIUM 28-12-2016 r. OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU 2016-OJS253-465895-pl 2016-12-31.pdf ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ + MODYFIKACJA SIWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ OPZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ + MODYFIKACJA SIWZ + ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZAWIADOMIENIA O WNIESIENIU ODWOŁANIA + ODWOŁANIE OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 17-01-2016 r. Powiadomienia o zmianach siwz oraz przedłużeniu terminów składania ofert oraz wnoszeniu18+01+2017r. OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 20-01-2017 r.\ INFORMACJA Z OTWARCIA…
Utrzymanie bieżące dróg w granicach miasta Częstochowa w rejonie I, II, III w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -                           Roboty budowlane             Zamieszczanie ogłoszenia:              obowiązkowe             Ogłoszenie dotyczy:              zamówienia publicznego             Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                 nie               Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych                 nie                           Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których…

Informacje o MZDiT

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017