Archiwum przetargów

Bieżąca naprawa infrastruktury przystankowej na terenie miasta CzęstochowyNumer ogłoszenia: 237240 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca naprawa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Częstochowy. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie…
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MZDiTNumer ogłoszenia: 233786 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MZDiT. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017