Archiwum przetargów

 Ogłoszenie nr 601263-N-2018 z dnia 2018-08-07 r.  Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika drogowego ulic Wirażowej i Żyznej w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do…
 Ogłoszenie nr 601127-N-2018 z dnia 2018-08-07 r.  Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa parkingu dla 48 miejsc postojowych samochodów osobowych, budowę placu zabaw dla dzieci, w tym placu rowerowego i parku linowego wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi, w ramach zagospodarowania terenu działki 25/2 i części działki 23/13 obręb 150, położonego w Częstochowie w rejonie ulicy Staszica OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,…
      Ogłoszenie nr 597652-N-2018 z dnia 2018-08-01 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1. Budowa odcinka ul. Kusięckiej od ul. Mirowskiej do posesji nr 22/24 w Częstochowie 2. Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Faradaya w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały…
 Ogłoszenie nr 597090-N-2018 z dnia 2018-07-31 r.  Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Szajnowicza - Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018