Archiwum przetargów

Meble biurowe na potrzeby budynku Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy…

Chodnik wzdłuż ulicy Wielkoborskiej - BO

poniedziałek, 16 lipiec 2018 15:16
  Ogłoszenie nr 589786-N-2018  z dnia 2018-07-16 r.                                            Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Chodnik wzdłuż ulicy Wielkoborskiej - BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,…

Przebudowie ul. Spadek

poniedziałek, 16 lipiec 2018 15:12
  Ogłoszenie nr 589712-N-2018  z dnia 2018-07-16 r.                                            Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowę ulicy Spadek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i…
  Ogłoszenie nr 589617-N-2018  z dnia 2018-07-16 r.                                            Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa oświetlenia ulicy Letniskowej w Częstochowie            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Roboty budowlane                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018