Archiwum przetargów

 Ogłoszenie nr 602600-N-2019 z dnia 2019-09-26 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu pod nazwą: Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zadanie przewidziane do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie…
ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie o dialogu technicznym 18-09-2019 Regulamin dialogu technicznego 18-09-2019 Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym 18-09-2019 Przedłużenie Dialogu Technicznego 16-10-2019 Przedłużenie Dialogu Technicznego 31-10-2019 INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO 15-11-2019    
   Ogłoszenie nr 591811-N-2019  z dnia 2019-08-30 r.                                Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Rozbudowa ulicy Artyleryjskiej i ul. Kościelnej  w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Roboty budowlane                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,…
 Ogłoszenie nr 576256-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.  Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020