Archiwum przetargów

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa       ul. Brata Alberta na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego wraz       z budową odcinka ul. Lawendowej i ul. Hiacyntowej w Częstochowie.                   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -                           Usługi                    Zamieszczanie ogłoszenia:              obowiązkowe                    Ogłoszenie dotyczy:              zamówienia publicznego                    Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze        środków Unii Europejskiej                 nie                      Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej       oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych       organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje        społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie       marginalizowanych                 nie                                  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik       zatrudnienia…
Przebudowa chodnika i miejsc postojowych  przy  ul. Pużaka (strona       zachodnia)- BO             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -                                  Roboty budowlane             Zamieszczanie ogłoszenia:              obowiązkowe                    Ogłoszenie dotyczy:              zamówienia publicznego                    Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze        środków Unii Europejskiej                 nie                      Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej       oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych       organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje        społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie       marginalizowanych                 nie                                  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik       zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których       mowa w art. 22 ust. 2 ustawy…

Budowa Placu Orląt Lwowskich

piątek, 31 marzec 2017 14:21
Budowa Placu Orląt Lwowskich             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -                                  Roboty budowlane             Zamieszczanie ogłoszenia:              obowiązkowe                    Ogłoszenie dotyczy:              zamówienia publicznego                    Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze        środków Unii Europejskiej                 nie                      Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej       oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych       organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje        społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie       marginalizowanych                 nie                                  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik       zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których       mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych      …
Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%,…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017