Archiwum przetargów

06/12/2017                S234            - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta      Polska-Częstochowa: Roboty w zakresie naprawy dróg 2017/S 234-485450 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ul. Popiełuszki 4/6 Częstochowa 42-217 Polska Osoba do kontaktów: Wojciech Babczyński, Edward Hibner, Jacek Górski, Andrzej Markiewicz Tel.: +48 343664337/121 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kod NUTS: PL224 Adresy internetowe: Główny adres: www.mzd.czest.pl I.2)Wspólne zamówienie I.3)Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mzd.czest.pl Więcej informacji można uzyskać pod…

Przebudowie ul. Bardowskiego - I etap.

poniedziałek, 04 grudzień 2017 15:04
Przebudowa  ul. Bardowskiego - I etap             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -              Roboty  budowlane           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych               Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w  art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy…
 Instalacja liczników czasu w sygnalizacji świetlnej wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnych w Częstochowie             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Roboty budowlane           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy  chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich  wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały  zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących  członkami grup społecznie marginalizowanych              Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.…
      Ogłoszenie nr 601000-N-2017  z dnia 2017-10-12 r.                                              Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Instalacja liczników czasu w sygnalizacji świetlnej wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnych  w Częstochowie            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018