Archiwum przetargów

  Częstochowa: Budowa ścieżki rowerowej do Mstowa w granicach miasta Częstochowy.Numer ogłoszenia: 139193 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.   Ogłoszenie dotyczy:   V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów   (DSZ)   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337.   Adres strony internetowej zamawiającego: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego…
Częstochowa: Modernizacja części sieci oświetleniowej w CzęstochowieNumer ogłoszenia: 136005 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja części sieci…
Częstochowa: Wykonanie pomiarów hałasu oraz aktualizacja mapy akustycznej dla dróg miasta CzęstochowyNumer ogłoszenia: 119521 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez…
ZAŁĄCZNIKI: WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE OPUBLIKOWANE w DUUE- 2016-06-09

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017