Archiwum przetargów

ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA BZP NR 530562-N-2017 Z DNIA 12-06-2017 SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 12-06-2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 20-06-2017 r. POWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 21-06-2017 r.
Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa ul. Traugutta w  Częstochowie             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych               Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w  art. 22 ust. 2 ustawy…
Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa ul. Łódzkiej od ul.  Okulickiego do ronda z przedłużeniem ul. Szajnowicza-Iwanowa w  Częstochowie             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej                           Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych                                        Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,…
Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Projekt przebudowy ul.  Narcyzowej w Częstochowie             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -              Usługi           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej                           Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych                                        Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w  art. 22 ust. 2…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018