Archiwum przetargów

 Ogłoszenie nr 595835-N-2018 z dnia 2018-07-27 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trakcji tramwajowej w Częstochowie, dla procedury "Zaprojektuj i zbuduj" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do…
 Ogłoszenie nr 593598-N-2018 z dnia 2018-07-24 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa ścieżki rowerowej w Alei Jana Pawła II na odcinku od ul. Wilsona do Alei Armii Krajowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik…
OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-07-23 - 2018 S 139-317180 p.o. Z-ca DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIEmgr inż. MIROSŁAW KUCIA-PIEKARSKI   ZAŁĄCZNIKI:  SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 23-07-2018 DOKUMENTACJA SDIP 23-07-2018r. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WYSŁANE do DUUE 14-08-2018  p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI POWIADOMIENIA O ZMIANACH TERMINÓW 14-08-2018 OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-08-17 p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIEmgr inż. PIOTR KURKOWSKI  SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WYSŁANE do DUUE 04-09-2018r. p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI POWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 04-09-2018r. OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w DUUE- 2018-09-07  ZASTĘPCA DYREKTORA…
ZAŁĄCZNIKI: OPUBLIKOWANE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU w DUUE 2018-07-18 - 2018 S 136-310172 p.o. Z-ca DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. MIROSŁAW KUCIA-PIEKARSKI SIWZ-ZALACZNIKI 2018-07-18.zip DOKUMENTACJA 2018-07-18.zip OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-07-20- 2018 S 138-314457  ZASTĘPCA DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIEmgr EMILIA TRZEPIZUR ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 31-07-2018r. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WYSŁANE do DUUE 2018-08-16 p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 16-08-2018r. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WYSŁANE do DUUE 2018-08-17 p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI  OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018