Archiwum przetargów

OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-12-06- 2018 ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Finansowych i Zamówień Publicznych MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr EMILIA  TRZEPIZUR  ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 06-12-2018 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ - DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 24-12-2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 08-01-2019 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 09-01-2019 r.
 Ogłoszenie nr 654961-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika drogowego ulic Wirażowej i Żyznej w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do…
OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-11-29- 2018 ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Finansowych i Zamówień Publicznych MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr EMILIA  TRZEPIZUR  ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 29-11-2018 OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU ZAMÓWIENIA WYSŁANE DO DUUE 30-11-2018  p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI MODYFIKACJA SIWZ 30-11-2018 r. OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WYSŁANE DO DUUE 2018-12-04 ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH MZDiT W CZĘSTOCHOWIE mgr EMILIA TRZEPIZUR INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 3-01-2019  OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 22-01-2019    
 Ogłoszenie nr 654784-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ulicy Starzyńskiego (okolice Szkoły Podstawowej) - BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019