Archiwum przetargów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W BZP 578017-N-2017 W DNIU 2017-08-25 Z-ca DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁACZNIKI 25-08-2017 r.  INFORMACJA Z OTWARCIAOFERT 12-09-2017 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 08-11-2017 r.
OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DUEE W DNIU 2017-08-25 S162-333573 Z-ca DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 25-08-2017 r. OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 28-08-2017 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ + MODYFIKACJA SIWZ 07-09-2017 r. OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 11-09-2017 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ ORAZ ZMIANIA TERMINU 26-09-2017 r. OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 29-09-2017 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 05-10-2017 r. OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 10-10-2017 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 12-10-2017 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 13-10-2017 r. OPUBLIKOWANE…
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W BZP 574874-N-2017 w DNIU 2017-08-22 ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Finansowych i Zamówień Publicznych MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr EMILIA TRZEPIZUR ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 22-08-2017 r.  ZAWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 30-08-2017 r.
Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa ul. Zawodziańskiej od  ul. Mącznej do ul. Mstowskiej w Częstochowie             OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU -             Usługi           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych               Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018