Archiwum przetargów

ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE DO DUUE- 2016-02-24 SIWZ + ZAŁĄCZNIKI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W DUUE 2016-02-26 - S040-064538-pl OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA WYSŁANE DO DUUE- 2016-03-30 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA do SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW - 2016-03-30 + ZAŁACZNIKI SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI z 2016-03-30 NA ZAPYTANIA do SIWZ - 2016-04-06 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA do SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW - 2016-04-15 + ZAŁACZNIKI OGLOSZENIE-O-SPROSTOWANIU-OGLOSZENIA-OPUBLIKOWANE-W-DUUE-2016-04-20 INFORMCJA Z OTWARCIA OFERT OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Subregionu Północnego, zlokalizowanych w Częstochowie: I.   przy dworcu Częstochowa Główna ul. Piłsudskiego; II.  przy dworcu PKP Stradom; III. przy dworcu PKP Raków; oraz infrastruktury rowerowej obsługującej węzłyNumer ogłoszenia: 27592 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60,…

Remont chodnika ulica Łomżyńska – BO

poniedziałek, 08 luty 2016 13:40
Remont chodnika ulica Łomżyńska - BONumer ogłoszenia: 27220 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika ulica Łomżyńska…

Remont chodnika przy ul. Pużaka - BO

poniedziałek, 08 luty 2016 13:30
Remont chodnika przy ul. Pużaka - BONumer ogłoszenia: 27152 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika przy…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017