Archiwum przetargów

Budowa oświetlenia w ul. Uczniowskiej wraz z utwardzeniem nawierzchni            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Zamieszczanie ogłoszenia:               obowiązkowe             Ogłoszenie dotyczy:               zamówienia publicznego             Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                 nie               Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych                 nie                           Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust.…
Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągach ulic:  św. Jadwigi, św. Rocha oraz Michałowskiego w Częstochowie wg procedury [zaprojektuj i zbuduj]             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Zamieszczanie ogłoszenia:               obowiązkowe             Ogłoszenie dotyczy:               zamówienia publicznego             Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                 nie               Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych                 nie                           Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do…

Przebudowa chodnika w ulicy Ludowej - przy szkole

poniedziałek, 12 wrzesień 2016 13:45
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W BZP 307417-2016 W DNIU 2016-09-12. SIWZ + ZAŁĄCZNIKI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 27-09-216 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘOWANIA 06-10-2016 r.
Przebudowa obustronnych chodników na ul. Wolnej (odcinek od ul. Faradaya do ul. OlsztyńskiejNumer ogłoszenia: 164619 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów   (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego…

Informacje o MZDiT

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017