Archiwum przetargów

Częstochowa: Wykonanie pomiarów hałasu oraz aktualizacja mapy akustycznej dla dróg miasta CzęstochowyNumer ogłoszenia: 119521 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez…
ZAŁĄCZNIKI: WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE OPUBLIKOWANE w DUUE- 2016-06-09
ZAŁĄCZNIKI: OPUBLIKOWANE WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE 2016-S 078-138961 2016-04-21 OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE WSTĘPNEGO OGŁOSZENIA INFORMACYJNEGO 2016S 081-144213 Z DN 2016-04-26
Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowejNumer ogłoszenia: 38331 - 2016; data zamieszczenia: 12.04.2016OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej. II.1.2) Rodzaj zamówienia:…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017