Archiwum przetargów

Dobudowa  brakujących miejsc parkingowych  na ul. Rolniczej w Częstochowie             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Roboty  budowlane           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:                        Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych               Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w  art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,…
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa ul.  Brata Alberta na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego wraz z budową  odcinka ul. Lawendowej i ul. Hiacyntowej w Częstochowie.             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych               Nie                         Należy podać minimalny procentowy…
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa       ul. Łódzkiej od ul. Okulickiego do ronda z przedłużeniem ul. Szajnowicza       Iwanowa w Częstochowie             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -                                  Usługi             Zamieszczanie ogłoszenia:              obowiązkowe                    Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze        środków Unii Europejskiej                 nie                      Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej       oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych       organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje        społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie       marginalizowanych                 nie                                  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik       zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których       mowa…
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Projekt przebudowy ul. Narcyzowej w Częstochowie             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -                           Usługi             Zamieszczanie ogłoszenia:              obowiązkowe             Ogłoszenie dotyczy:              zamówienia publicznego             Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                 nie               Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych                 nie                           Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017