Archiwum przetargów

    Ogłoszenie nr 539825-N-2018 z dnia 2018-04-04 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowę chodnika w ul. Olsztyńskiej od ul. Hutników do Ronda im. M. Czernego - strona południowa - BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać…
      Ogłoszenie nr 539341-N-2018 z dnia 2018-04-03 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1. Budowa ulicy Suchej; 2. Rozbudowa ul. Srebrnej w Częstochowie od oczyszczalni ścieków do ul. Morenowej wraz ze skrzyżowaniem; 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sudeckiej; 4. Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ulicy Starzyńskiego (okolice Szkoły Podstawowej). OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1. Budowa ulicy Suchej; 2.…
OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-03-30 - 2018 S 063-139000 p.o.  DYREKTORA MZDiT W CZĘSTOCHOWIEmgr inż. Piotr Kurkowski ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 30-03-2018r. ORGANIZACJA RUCHU 30-03-2018r. STWiORB DROGOWA DLA TRZECH WĘZŁÓW 30-03-2018r. ZAPIS ELEKTRONICZNY CENTRUM 30-03-2018r. ZAPIS ELEKTRONICZNY RAKÓW 30-03-2018r. ZAPISY ELEKTRONICZNE STRADOM 30-03-2018r. PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ 30-03-2018r. SYSTEM OBSŁUGI PARKINGU 30-03-2018r. ODWIERTY GEOTECHNICZNE 30-03-2018r. STWiORB ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA DLA TRZECH WĘZŁÓW 30-03-2018r. WYTYCZNE DO PRZETARGU. TELETRASMISJA WĘZŁY PRZESIADKOWE 30-03-2018r. SPROSTOWANIE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU WYSLANE do DUUE- 2018-04-26 p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE    mgr inż. PIOTR KURKOWSKI ODPOWIEDZ na ZPYTANIA, POWIADOMIENIE o ZMIANACH SIWZ, ZMIANACH TERMINÓW - 2018-04-26…
    Ogłoszenie nr 537712-N-2018 z dnia 2018-03-28 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa dojścia dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami do przystanku autobusowego zlokalizowanego przy przejściu podziemnym w Al. Wyzwolenia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018