Archiwum przetargów

Budowa  dwóch zatok autobusowych wraz z infrastrukturą przystankową przy ul. św.  Rocha             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych               Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w  art. 22 ust.…
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W BZP 589257-N-2017 w DNIU 2017-09-15 Z-ca DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI ZAŁĄCZNIKI: SIWZ+ZAŁĄCZNIKI 15-09-2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 04-10-2017 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 18-10-2017 r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W BZP 586600-N-2017 w DNIU 2017-09-12 Z-ca DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁACZNIKI 12-09-2017 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 15-09-2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 28-09-2017 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 02-10-2017 r.
Przebudowa  ul. Bór na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Jagiellońskiej w  Częstochowie             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Roboty budowlane           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych               Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w  art.…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018