Archiwum przetargów

ZAŁĄCZNIKI: OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 231853-2017-PL z dnia 17-06-2017 19-06-2017 r SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 19-06-2017 r. POWIADOMIENIA O ZMIANACH SIWZ 27-06-2017 r. OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 27-06-2017 r. MODYFIKACJA SIWZ 14_07_2017r. OPUBLIKOWANEGO OGŁOSZENIA o SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA POWIADOMIENIE O ZMIANACH SIWZ +ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ 26-07-2017   SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANEGO W DUUE 2017-07-28 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 11-08-2017 r.
ZAŁĄCZNIKI: OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – 2017-06-13 SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 13-6-2017 r OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA 14-06-2017 r. OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA 27-06-2017 r. ODPOWIEDZI-na-ZAPYTANIA-MODYFIKACJA-SIWZ-ZMIANA-TERMINOW-11-07-2017.zip OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ ORAZ POWIADOMIENIE O ZMIANACH SIWZ 21-07-2017r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ ORAZ POWIADOMIENIE O ZMIANACH SIWZ 21-07-2017r. OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA 25-07-2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 08-08-2017 r.
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA BZP NR 530562-N-2017 Z DNIA 12-06-2017 SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 12-06-2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 20-06-2017 r. POWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 21-06-2017 r.
Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa ul. Traugutta w  Częstochowie             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych               Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w  art. 22 ust. 2 ustawy…

Informacje o MZDiT

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017