Archiwum przetargów

Remont przystanków komunikacyjnych i zatok autobusowych w CzęstochowieNumer ogłoszenia: 365618 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont przystanków komunikacyjnych i zatok autobusowych w Częstochowie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.…
Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulic Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie Numer ogłoszenia: 365088 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana…
Inwestycje oświetleniowe - monitoring na ul. Dekabrystów - Budowa monitoringu wizyjnego ulicy Dekabrystów na odcinku od Alei Armii Krajowej do ulicy Kilińskiego w CzęstochowieNumer ogłoszenia: 363458 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana…
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SIWZ + ZAŁĄCZNIKI POWIADOMIENIA O ZMIANACH W SIWZ + ZAŁĄCZNIK SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ + ZAŁĄCZNIKI oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT oraz WNOSZENIA WADIUM ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ + ZAŁĄCZNIK INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019