Archiwum przetargów

Częstochowa: Budowa ul. Tarnowskiego na odcinku od posesji nr 26 do ul. Jagiellońskiej w Częstochowie.Numer ogłoszenia: 218194 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Tarnowskiego na odcinku od…
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE SIWZ + ZAŁĄCZNIKI ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ + ZAŁĄCZNIKI, ZMIANA TERMINÓW, OGŁOSZENIA O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE SIWZ + ZAŁĄCZNIKI ZAWIADOMIENIA O WNIESIENIU ODWOŁANIA + ODWOŁANIE ODPOWIEDZI NA ODWOŁANIE UZUPEŁNIENIE - MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINU WNOSZENIA WADIUM OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ + ZAŁĄCZNIKI ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW + ZAŁĄCZNIKI, OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW, OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ + ZAŁĄCZNIKI ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
Strona 112 z 112

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019