Archiwum przetargów

Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie

środa, 09 sierpień 2017 11:26
OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DUUE S151-311989 W DNIU 2017-08-09 DYREKTOR MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr MARIUSZ SIKORA ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 09-08-2017 r OPUBLIKOWANE W DUUE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 2017-08-10 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA, MODYFIKACJA SIWZ 18-08-2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 18-09-2017 r. OPUBLIKOWANE W DUUE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 21-08-2017 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA, MODYFIKACJA SIWZ + ZAŁACZNIKI, ZMIANA TERMINÓW 01-9-2017 r. OPUBLIKOWANEGO W DUUE SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 2017-09-05 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 08-09-2017 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE, MODYFIKACJA SIWZ 11-09-2017 r.
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP NR 556278-N-2017 Z DNIA 2017-07-24 SIWZ+ ZAŁĄCZNIKI 24-07-2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 09-08-2017 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 14-08-2017 r. DYREKTOR MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr MARIUSZ SIKORA
Ogłoszenie nr 554291-N-2017 z dnia 2017-07-19 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa ulicy Kamińskiego w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w…
Ogłoszenie nr 551457-N-2017 z dnia 2017-07-14 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu pod nazwą: Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zadanie będzie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017