Archiwum przetargów

Wymiana  dywanika asfaltobetonowego na jezdni ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Orkana  do wiaduktu kolejowego przy ul. Bór.             OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU -             Roboty  budowlane           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych               Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,…
Wymiana  nawierzchni na wiadukcie drogowym nad DK-1 w ciągu ul. Mirowskiej             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Roboty  budowlane           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych               Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w  art. 22 ust.…
Budowa  dwóch zatok autobusowych wraz z infrastrukturą przystankową przy ul. św.  Rocha             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie  obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia  publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz  wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną  i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych               Nie                         Należy podać minimalny procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w  art. 22 ust.…
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W BZP 589257-N-2017 w DNIU 2017-09-15 Z-ca DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI ZAŁĄCZNIKI: SIWZ+ZAŁĄCZNIKI 15-09-2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 04-10-2017 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 18-10-2017 r

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018