Archiwum przetargów

Przebudowie ul. Spadek

poniedziałek, 16 lipiec 2018 15:12
  Ogłoszenie nr 589712-N-2018  z dnia 2018-07-16 r.                                            Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowę ulicy Spadek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i…
  Ogłoszenie nr 589617-N-2018  z dnia 2018-07-16 r.                                            Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa oświetlenia ulicy Letniskowej w Częstochowie            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Roboty budowlane                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały…
  Ogłoszenie nr 586634-N-2018  z dnia 2018-07-11 r.                                            Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa parkingu dla 48 miejsc postojowych samochodów osobowych, budowę placu zabaw dla dzieci, w tym placu rowerowego i parku linowego wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi, w ramach zagospodarowania terenu działki 25/2 i części działki 23/13 obręb 150, położonego w Częstochowie w rejonie ulicy Staszica            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Roboty budowlane                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków…
 Ogłoszenie nr 584228-N-2018 z dnia 2018-07-05 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Szajnowicza - Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018