Większość relacji poprzecznych z al. Wojska Polskiego w Częstochowie będzie utrzymana

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu w temacie realizacji inwestycji w ciągu DK-91 w Częstochowie,

Komunikat MZD po otwarciu ofert w przetargu na pozostałe prace przy przebudowie DK-91

27 czerwca nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie pozostałego zakresu prac przy przebudowie al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91).

Każda z trzech złożonych ofert przekracza ustalony przez MZD budżet (niespełna 224 mln zł). Najniższą kwotę - nieco ponad 359 mln zł - zaproponowało konsorcjum firm: NDI S.A i NDI Sopot S.A. Spółka Strabag Infrastruktura Południe zaproponowała blisko 481 mln zł, a Budimex – niemal 487, 5 mln zł. Oprócz ceny, równie istotnym kryterium jest termin udzielonej rękojmi oraz gwarancji jakości podany w miesiącach. Rozpoczęła się formalna ocena ofert. Wypełnienie przewidzianych prawem procedur, związanych z badaniem ofert, jak i podjęcie decyzji dotyczącej przyszłości realizacji tego zadania jest kwestią kilku kolejnych tygodni. O każdej istotnej dla sprawy zmianie poinformujemy w odrębnych komunikatach.


Niezależnie od oceny merytorycznej i formalnej każdej z ofert należy podkreślić, że najniższa kwotowo propozycja oscyluje wokół kosztów, które MZD poniósłby łącznie, przystając na warunki zmian finansowych proponowane przez konsorcjum w trakcie trwania poprzedniego kontraktu. Tak duże korekty kosztowe (w stosunku do pierwotnego budżetu, wraz z uwzględnionymi w trakcie realizacji robót pracami dodatkowymi, za które wykonawca miał otrzymać dodatkowe wynagrodzenie), nie były jednak możliwe w trakcie realizacji inwestycji finansowanej z publicznych pieniędzy (w tym z funduszy unijnych). Tak znaczące podniesienie kwoty pierwotnego kontraktu byłoby naruszeniem prawa i dyscypliny finansowej. Trzeba dodać, że mechanizmu rozliczeń między podmiotami prywatnymi nie można porównywać z procedurą zamówień i realizacji zadań inwestycyjnych obowiązującą podmioty sektora finansów publicznych. Sprawą nadrzędną i niezbędną dla jednostek samorządowych jest wydatkowanie środków publicznych (pochodzących m.in. z podatków mieszkańców) w sposób nie budzący wątpliwości w świetle obowiązującego prawa. Dlatego w celu ustalenia nowych, realnych i uzasadnionych kosztów zadania w sposób jasny i transparentny niezbędne było ogłoszenie trwającego obecnie postępowania przetargowego. Aspekt finansowy nie był zatem jedynym czynnikiem decydującym o konieczności zerwania umowy z poprzednim konsorcjum. Zadecydowały o tym wszystkie kwestie, w tym: stopień zaawansowania prac, obowiązujące terminy realizacji inwestycji oraz formalno-prawne ograniczenia związane z aneksowaniem pierwotnej umowy.


Przypomnijmy, że trwający przetarg nieograniczony na dokończenie realizacji największego we współczesnej historii miasta zadania drogowego jest konsekwencją skutecznego odstąpienia od umowy z konsorcjum firm wykonawczych wyłonionych w ramach pierwotnej procedury przetargowej. Z początkiem kwietnia br. MZD złożył konsorcjum wykonawczemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na wykonanie prac budowlanych na DK-91 (wcześniej DK-1) z winy wykonawcy. Informację o tym przekazano opinii publicznej nieco później, kiedy ostatecznie wyczerpane zostały możliwości dojścia do porozumienia z konsorcjum dotychczas realizującym inwestycję. Odstąpienie od umowy – w ocenie Miejskiego Zarządu Dróg - było konieczne, ponieważ dotychczasowy wykonawca nie dawał już żadnych gwarancji realizacji strategicznej dla miasta, unijnej inwestycji drogowej w przewidzianym terminie. Stopień zaawansowania prac był niedostateczny wobec upływu czasu (łącznie niespełna 10% realizacji prac wszystkich branż na całym przebudowywanym odcinku od alei Jana Pawła II do ul. Rakowskiej!). Brak zadowalających postępów w realizacji robót ze strony dotychczasowego wykonawcy był dla MZD czynnikiem bardzo istotnym, również w obliczu utrudnień, z którymi borykają się w obrębie budowy mieszkańcy. Miejski Zarząd Dróg po wypowiedzeniu umowy uruchomił jednocześnie procedurę prawną, której celem jest wyegzekwowanie od wykonawcy kar umownych. Kwoty, których zapłaty MZD będzie domagał się od byłego konsorcjum wykonawczego opiewają na kilkadziesiąt milionów złotych. Zdaniem MZD jakiekolwiek roszczenia ze strony byłego wykonawcy od zamawiającego są nieuzasadnione. Stroną poszkodowaną przez działania wykonawcy jest bowiem MZD, a nie odwrotnie. Jednocześnie wszelkie spory w tym, jak i innym zakresie dotyczącym rozwiązanej umowy rozstrzygane będą na drodze sądowej. Mając  przekonanie co do racji zamawiającego, MZD uważa jednak, w przeciwieństwie do przedstawicieli lidera byłego konsorcjum wykonawczego, że subiektywne wypowiedzi w mediach (w tym społecznościowych) oraz przestrzeni publicznej, nie są właściwą formą prowadzenia skomplikowanego sporu prawnego. Dlatego w interesie publicznym, MZD nie komentuje wprost opinii formułowanych i upublicznianych przez przedstawicieli byłego konsorcjum wykonawczego.

W lecie kumulacja prac z bieżącego utrzymania na częstochowskich ulicach

 

Początek lata to oprócz realizacji zadań inwestycyjnych przede wszystkim czas kiedy na ulicach w granicach Częstochowy trwają najbardziej intensywne w roku prace związane z bieżącym utrzymaniem. Remonty i naprawy cząstkowe jezdni wraz z wyrównywaniem dróg gruntowych to działania, które są realizowane w całym mieście i oczekiwane najbardziej przez mieszkańców. Jednak obok tych prac istotną rolę w mieście spełniają także czyszczenie nawierzchni ulic, chodników i dróg rowerowych, darniowanie tychże, odtwarzanie oznakowania poziomego czy konserwacja urządzeń infrastruktury drogowo – odwodnieniowej.

Oto lista części realizowanych na zlecenie MZD przedsięwzięć z wymienionego zakresu.

  •      Aktualnie realizowane remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – prace w ostatnich lub najbliższych dniach prowadzone są m.in. w ciągu ulic: 11 Listopada, Mała Warszawka, Olszowa, Sportowa, Sokola, Łokietka, Turkusowa, Trzcinowa, Pastelowa, Sabinowska (rej. Posesji 34), Liszka Dolna, Pirotechników, Czeremchowa ponadto naprawy patcherem w ulicach: Cieszyńskiej i Kartuskiej. Układany także jest dywanik z frezu w ul. Wrzosowej. Kolejne tego typu remonty w następnych tygodniach.
  •      Równanie dróg gruntowych – pracami aktualnie objęte są ulice: Gdańska, Toruńska, Suwalska, Wichrowa, Sudecka, Huculska, Józefata, Przelotna, boczna od Wielkoborskiej dojazd do ogródków działkowych – prace będą kontynuowane w kolejnych tygodniach także w innych lokalizacjach.
  •       Czyszczenie ulic, chodników – w zależności od standardu drogi sprzątanie w ramach stałego utrzymania odbywa się od 8 razy w ciągu miesiąca (ścisłe centrum miasta), przez 4 razy w ciągu miesiąca (układ komunikacyjny wokół centrum miasta), po 2 razy w ciągu miesiąca (drogi poza centrum miasta). Ponadto realizowane są także w zakresie czyszczenia prace interwencyjne. Realizacja najczęściej w nocy.
  •      Darniowanie chodników i dróg rowerowych - chodnik i ścieżka rowerowa ul. Westerplatte (strona południowa), chodnik ul. Kisielewskiego – odcinek od Traugutta do Dmowskiego str. zachodnia (+ 2 przejścia dla pieszych), chodnik ul. Rakowska str. północna (+ 10 wysepek na odcinku od Limanowskiego do Jesiennej ), chodnik ul. Limanowskiego str. zachodnia odcinek od Żareckiej do Rakowskiej, chodnik ul. Bugajska str. południowa  odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Szerokiej, chodnik ul. Bohaterów Katynia str. wschodnia odcinek od Różanej do Smolnej
  •       Utrzymanie kanalizacji deszczowej – polegające na czyszczeniu wpustów na terenie miasta zgodnie z harmonogramem ulic pozamiatanych po zimie
  •     Odtwarzanie oznakowania poziomego dedykowanego wszystkim uczestnikom ruchu drogowego – po odtworzeniu stosownego oznakowania w strefie płatnego parkowania, finalizowane są prace polegające na realizacji odtworzeń w ciągu dróg krajowych na terenie Częstochowy, co potrwa do końca czerwca, następnie oznakowanie poziome odtwarzane będzie do końca lata na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach miasta. Wszędzie oznakowanie odtwarzane jest w możliwie pełnym zakresie przede wszystkim w wymiarze w pełni odpowiadającym za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  

Szereg prac z powyższego zakresu zostało już wykonanych po zimie w większości rejonów miasta, jednak do końca lata możemy spodziewać się kontynuacji w każdej z branż w całej Częstochowie. Większość robót może być realizowana tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, a część z nich może generować czasowe utrudnienia, za które przepraszamy.

Stawiamy na poprawę bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie do jesieni tego roku zrealizuje kolejnych 15 projektów poprawiających bezpieczeństwo przy newralgicznych przejściach dla pieszych w różnych częściach miasta. Nowe oznakowanie poziome i pionowe, dodatkowe oświetlenie czy elementy infrastruktury dedykowane niepełnosprawnym mają znacznie poprawić sytuację przede wszystkim niechronionych uczestników ruchu drogowego. Inwestycje za łącznie ponad 0,5 mln zł dofinansowane zostaną w części ze środków Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego”. Poniżej lokalizacje i przedmioty zadań.

 1. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego, ul. Nowowiejskiego, Al. N.M.P., w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 2. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego, ul. Śląskiej, Al. N.M.P.  w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 3. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Al. Kościuszki, Al. Wolności Al. N.M.P. w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 4. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Św. Rocha i Św. Krzysztofa w Częstochowie.

 5. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Bialskiej w Częstochowie.

 6. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Dekabrystów w Częstochowie.

7. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie.

8. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Mazowieckiej w Częstochowie.

 9. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Św. Krzysztofa w Częstochowie.

 10. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych w rejonie Placu Daszyńskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 11. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego, ul. Popiełuszki, Al. N.M.P., w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 12. Dostosowanie istniejącego przejścia dla pieszych przez Al. N.M.P. w rejonie Ryneczku w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 13. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wilsona, Al. N.M.P., ul. Piłsudskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 14. Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. Dekabrystów w Częstochowie.

 15. Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. PCK w Częstochowie pomiędzy szkołą a szpitalem.

O przebiegu realizacji powyższych zadań poinformujemy w odrębnych komunikatach.

Ułatwienia w ruchu do czasu wznowienia prac przy przebudowie DK-91

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że do czasu wyłonienia wykonawcy przebudowy pozostałego zakresu al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91) i późniejszego przekazania placu budowy, w jego obrębie zostanie wprowadzonych szereg zmian mających na celu ułatwienie poruszania się podróżującym.

Postępują prace przy przebudowie DK-46 - zmiana organizacji ruchu w kilku miejscach

Informujemy że, w związku z rozbudową DK-46 – wciągu ulic: Głównej i Przejazdowej w Częstochowie, od poniedziałku 23.05.2022 częściowej zmianie ulegnie tymczasowa organizacja ruchu na odcinkach:

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy pozostałego zakresu przebudowy al. Wojska Polskiego

W ślad za decyzjami związanymi z odstąpieniem od umowy na realizację prac budowlanych przy DK-91 w Częstochowie

Raport z budowy nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91) - stan na koniec marca

Po raz kolejny zachęcamy do tego by sprawdzić, co ważnego dzieje się na budowie nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91) i jak postępują prace na poszczególnych odcinkach u progu wiosny 2022 roku.

Postęp prac przy przebudowie ul. Złotej - termin zakończenia bez zmian

Postępują prace przy budowie nowej ul. Złotej w częstochowskiej dzielnicy Zawodzie.

Rozbudowa ul. Jesiennej – z początkiem marca kolejny etap prac

Rozbudowa ul. Jesiennej – z początkiem marca kolejny etap prac

Wykonawca inwestycji związanej z budową łącznika ul. Jesiennej do ul. Bór i przebudowy jej istniejącego śladu między ul. Rydza – Śmigłego a ul. 11 listopada wkracza w kolejny etap prac.

Wróć do początku strony