Budowa przedłużenia ul. 1 maja do ul. Krakowskiej staje się faktem - podpisanie umowy

W obecności Prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka podpisana została dziś umowa na budowę przedłużenia ul. 1 maja do ul. Krakowskiej w Częstochowie.

W sali konferencyjnej częstochowskiego Urzędu Miasta, gdzie miało miejsce spotkanie obecni byli m.in. przedstawiciele stron parafujący dokumenty czyli dyrektor MZD w Częstochowie, Joanna Holi – Sosnowska wraz z Jej zastępcą Piotrem Kurkowskim oraz prokurent firmy wykonawcy - Primost Południe sp. z o.o. z Będzina, Michał Targoś i przedstawiciele mediów. Budowa nowej przeprawy przez tory kolejowe dzielące Częstochowę na dwie części będzie jednym z największych drogowych przedsięwzięć w historii naszego miasta. Oprócz drogowego wiaduktu nad torami wraz z pełną infrastrukturą (zarówno dla ruchu kołowego, jak i dedykowaną pieszym i rowerzystom) wybudowane zostaną drogi dojazdowe i dwa skrzyżowania typu rondo, jedno w miejscu istniejącego ronda Mickiewicza i drugie o zbiegu ul. Krakowskiej z ks. Wróblewskiego. Budowę poprzedzi proces przejęcia nieruchomości, zasadnicze prace budowlane w terenie rozpoczną się w okolicach przełomu roku po zakończeniu trwających inwestycji, które generują utrudnienia w ruchu.

- Ta kolejna duża inwestycja drogowa pozwoli na odciążenie ścisłego centrum miasta (w tym alei NMP oraz alei Wolności) oraz wygodniejsze skomunikowanie dzielnic, między którymi odbywa się intensywny ruch. Realizacja nowego połączenia jest jednym z najistotniejszych elementów modernizacji układu komunikacyjnego w mieście, którą staramy się konsekwentnie realizować od ponad 10 lat  – powiedział prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk i dodał. - Budowa realizowana w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” pozwoli spiąć realizowane aktualnie inne inwestycje, z jednej strony nową al. Wojska Polskiego, z drugiej  budowaną DK-46 wraz z jej nowym śladem. Da to Częstochowie zupełnie nowy układ drogowy. Wartością dodaną inwestycji będzie ponadto lepsze skomunikowanie terenów inwestycyjnych, w tym dawnego „Elanexu”.

Kształt inwestycji był szeroko konsultowany, co pozwoliło wypracować rozwiązania projektowe  minimalizujące ingerencję w istniejącą zabudowę, zarówno tę mieszkaniową, jak i w kompleks będący historyczną spuścizną cywilizacji przemysłowej naszego miasta. Przedłużenie ul. 1 maja będzie miało charakter drogi powiatowej. Zadaniem wykonawcy jest wybudowanie połączenia komunikacyjnego o długości 1,2 km od ronda Mickiewicza do skrzyżowania ulic Krakowskiej i Księdza Wróblewskiego. Droga wyposażona zostanie w ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych. Nad torami kolejowymi powstanie wiadukt drogowy - z pełną infrastrukturą drogową, rowerową i dedykowaną pieszym (obecnie jest tam tylko kładka dla pieszych). Ponadto w ramach prac zaplanowano przebudowę ronda Mickiewicza oraz skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. ks. Wróblewskiego. Powstaną też ekrany akustyczne. W postępowaniu przetargowym pojawiły się cztery oferty. Wygrała firma Primost Południe z Będzina z kwotą 94 mln 721 tys. zł, z którą dziś MZD podpisuje umowę. Niemal 60 mln zł zostało pozyskane z programu inwestycyjnego Polskie Ład, a pozostała kwota, ok. 35 mln zł to wkład własny ze środków budżetu miasta. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 28 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty budowlane w terminie do 26 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy przez co należy rozumieć dokonanie przez Wykonawcę zgłoszenia do odbioru należycie wykonanych wszystkich robót objętych przedmiotem umowy.

Zakres inwestycji - zgodnie z dokumentami zamówienia:


 • • niezbędne prace przygotowawcze;
  • roboty rozbiórkowe - rozbiórka istniejących utwardzonych nawierzchni oraz kolidujących ogrodzeń;
  • wykonanie robót ziemnych;
  • przebudowa i budowa odwodnienia;
  • przebudowa sieci wodociągowej;
  • przebudowa sieci gazowej;
  • przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz wykonanie telekomunikacyjnego kanału technologicznego;
  • przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz budowa oświetlenia;
  • rozbiórka kolidujących obiektów budowlanych;
  • rozbiórka obiektu budowlanego znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków i odzysk wraz z przekazaniem elementów budynku zgodnie z protokołem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  • rozbiórka kładki dla pieszych nad terenami kolejowymi;
  • budowa wiaduktu drogowego;
  • budowa ekranów akustycznych i murów oporowych;
  • skrócenie toru kolejowego wraz z likwidacją sieci trakcyjnej;
  • wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża;
  • ułożenie warstw konstrukcyjnych;
  • wykonanie ogrodzeń;
  • humusowanie skarp wraz z obsianiem,
  • regulacja pionowa urządzeń infrastruktury technicznej;
  • wykonanie organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną;
  • wycinka drzew;
  • nasadzenia drzew;
  • wykonanie projektu wykonawczego na 2 kpl. schodów zewnętrznych przy wiadukcie.
Wróć do początku strony