INFORMACJA - zajęcie pasa drogowego roboty

I N F O R M A C J A

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, iż przed przystąpieniem do zajęcia pasa drogowego należy wprowadzić zatwierdzoną organizację ruchu.

Przy czym co najmniej na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia konieczne jest zawiadomienie Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie, Wydziału Inżynierii Miejskiej i Kontroli w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie.

Niezgłoszenie faktu wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu drogowego oraz brak odbioru oznakowania potwierdzonego protokołem, traktowane jest jako wykroczenie przeciw bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji i będzie ono zgłaszane służbom Policji. Ponadto zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, z późn. zm.) „kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub tez miejsca prowadzenia robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze, podlega karze aresztu albo grzywny”. Jednocześnie zgodnie z art. 85 § 1 ww. ustawy „Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Z – ca DYREKTORA

mgr inż. Piotr Kurkowski

Wróć do początku strony