Zmiany w przepisach dotyczących lokalizacji lub przebudowy zjazdów z dróg publicznych. Sprawdź szczegóły

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 21.09.2022 r. zmienionej ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2022 r., poz. 1693 z późn. zm.) oraz nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktur z dnia 24.06.2022 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) zmieniają się zasady wydawania zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów.

Od 21.09.2022 r. obowiązuje nowy wniosek w sprawach zezwoleń na lokalizację zjazdu lub przebudową już istniejącego. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Zarządu pod adresem www.mzd.czest.pl, zakładka „Jak załatwić sprawę”.

Najważniejsze zmiany:

  •          szczegółowe określenie przeznaczenia nieruchomości, którą ma obsługiwać zjazd,
  •     wskazanie przewidywanego natężenia ruchu generowanego przez projektowaną inwestycję na nieruchomości (natężenie ruchu winno zostać poparte analizą z uwzględnieniem funkcji zabudowy na nieruchomości oraz ilością stanowisk postojowych),
  •         wskazanie rodzaju (miarodajnych) pojazdów, jakie będą korzystały ze zjazdu, pojazdy te określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktur z dnia 24.06.2022 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
  •         konieczność załączenia do wniosku opinii ws. organizacji ruchu wydanej przez Biuro Inżyniera Ruchu (BIR) Urzędu Miasta Częstochowy dla nowoprojektowanych zjazdów z dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz dróg gminnych w przypadku projektowanej zabudowy wielorodzinnej, handlowo-usługowej, zjazdu na drogę wewnętrzną oraz wystąpienia trudnych warunków wynikających z istniejącego ukształtowania lub zagospodarowania terenu (np. duża różnica wysokości terenu względem drogi, bliskość skrzyżowania itp.),
  •       konieczność załączenia do wniosku opinii BIR w przypadku przebudowy zjazdu w związku ze zmianą zagospodarowania nieruchomości polegającej na zmianie funkcji z mieszkaniowej na mieszkaniową z usługami, handlem lub tylko z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku zostanie wystosowane wezwanie do jego uzupełnienia w wyznaczonym w wezwaniu terminie nie krótszym niż 7 dni od jego otrzymania. Brak uzupełnienia wniosku będzie skutkował pozostawieniem go bez rozpatrzenia w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jednocześnie MZD wyjaśnia, że zgodnie z nowym nazewnictwem na nieruchomość przyległą do drogi lokalizuje się zjazdy zwykłe, a nie jak dotychczas zjazdy indywidualne (do zabudowy mieszkaniowej) lub publiczne (w przypadku działalności gospodarczej). Zjazdy techniczne oraz awaryjne są przeznaczone tylko dla pojazdów obsługi drogi oraz służb ratowniczych.

NDI przejmuje plac budowy i planuje kolejność robót

Nowy wykonawca przebudowy alei Wojska Polskiego przedstawił władzom miasta etapy prac planowane po wznowieniu realizacji inwestycji. NDI ruszy z nimi w pełni po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu. Miasto oczekuje ich dużej intensywności. Z udziałem prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka odbyło się dziś spotkanie robocze z kadrą zarządzającą grupy NDI, nowego wykonawcy przebudowy alei Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91), z którym w ubiegłym tygodniu Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie podpisał umowę wykonawczą. Spotkanie było związane z formalnym przekazaniem placu budowy przez MZD konsorcjum wykonawczemu i okazją do przedstawienia informacji o pracach, które będą kolejno realizowane. Poza Prezydentem Miasta na miejscu obecni byli m.in.: dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Joanna Holi – Sosnowska, Marcin Lewandowski – wiceprezes grupy NDI, Wojciech Pałczyński – dyrektor Oddziału Południe grupy NDI,  a także Mirosław Bogdalczyk – dyrektor projektu i Mateusz Słota – kierownik robót mostowych.

Wykonawca zapowiada, że po przygotowaniu frontu robót, jeszcze w ramach obecnej organizacji ruchu, w pierwszej kolejności należy spodziewać się:

- założenia osnowy geodezyjnej w celu umożliwienia realizacji robót budowlanych,

- rozpoczęcia przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznych na odcinku od wiaduktu nad ul. Bór do obiektu nad aleją Pokoju,

- rozpoczęcia przebudowy kolizji sieci teletechnicznych.

W następnej kolejności, po wprowadzeniu nowej czasowej organizacji ruchu w obrębie inwestycji, wykonawca przystąpi do kolejnych etapów:

- rozbiórki pozostałych części istniejących przejść podziemnych,

- rozbiórki obiektu nad Wartą,

- przebudowy sieci ciepłowniczej na wysokości ul. Zamenhofa i ul. Brzozowej w rejonie projektowanego przejścia podziemnego,

- przebudowy kanalizacji deszczowej: w rejonie skrzyżowania z ul. Legionów, w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską i ul. Rejtana, w miejscu starej estakady i przejścia podziemnego przy ul. Brzozowej,

- budowy obiektów mostowych: nad rzeką Wartą, na skrzyżowaniu z ul. Legionów i na skrzyżowaniu z ulicami: Krakowską/Rejtana.

W najbliższym czasie, odrębnym komunikatem poinformujemy o zmianach w organizacji ruchu, z którymi będą wiązać się wspomniane prace oraz terminach, od których obowiązywać będą te zmiany. Trwają uzgodnienia i proces zatwierdzania organizacji ruchu.  Zakończenie wszystkich prac budowlanych i oddanie do użytku nowej alei Wojska Polskiego od skrzyżowania z aleją Jana Pawła II do ul. Rakowskiej planowane jest pod koniec 2023 roku.

Budowa przedłużenia ul. Korfantego - podpisanie umowy

Dyrekcja Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie i przedstawiciele kadry zarządzającej firmy Strabag, wyłonionej w przetargu, podpisali dziś umowę na realizację budowy przedłużenia ul. Korfantego od Skweru Lotników do ul. Bugajskiej. Będzie to znakomite połączenie drogowe, piesze i rowerowe zarówno z DK-46 i sąsiednią Gminą Miastem Olsztyn, jak i całą Jurą Krakowsko – Częstochowską. To także kluczowa inwestycja pod względem zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Częstochowie. Realizacja zadania będzie kosztować 59 mln zł z czego 30 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Polski Ład, a pozostała kwota, blisko połowa niezbędnego montażu finansowego, została zabezpieczona w środkach własnych miasta.

Zakres prac, które rozpoczną się jesienią tego roku obejmuje:

• wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo rowerowych, chodników, zatok autobusowych nowej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących w tym niezbędnych łączników i łącznic
• budowę obiektu kolejowego relacji Częstochowa – Kielce (lokalizacja wskazana po lewej stronie mapy ze zdjęcia)
• budowę obiektu drogowego w ciągu jednej z łącznic nad ciągiem pieszo – rowerowym (lokalizacja wskazana po prawej stronie mapy ze zdjęcia)
• budowę odwonienia
• przebudowę sieci: wodociągowej, gazowej itp.
• budowę pełnego oświetlenia drogowego
• przebudowę kanalizacji kablowej
• budowę kanału technologicznego
• budowę infrastruktury przystankowej
• zagospodarowanie zieleni

Termin zakończenia inwestycji z umowy to połowa października 2024. Przypomnijmy, że przed kilkoma laty Częstochowa zrealizowała strategiczną budowę pierwszego odcinka nowej ul. Korfantego od ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników, której kontynuacją jest rozpoczynająca się inwestycja.

Umowa z NDI podpisana

Informujemy, że dziś (13.09) w siedzibie częstochowskiego MZD została podpisana umowa na realizację pozostałego do wykonania zakresu prac wielkiej przebudowy al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91). Prace zgodnie z zakończoną przed kilkoma tygodniami procedurą przetargową realizować będzie konsorcjum firm NDI S.A i NDI Sopot S.A. Inwestycja zostanie zrealizowana w niezmiennym do pierwotnych założeń zakresie, zgodnie z projektem dofinansowanym ze środków UE. Dokumenty ze strony zamawiającego i wykonawcy parafowali przedstawiciele kadry zarządzającej Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie i konsorcjum NDI. Przebudowa al. Wojska Polskiego w Częstochowie to największa drogowa inwestycja we współczesnej historii miasta.

- Przed nami ogromne logistyczne wyzwanie, bo na realizację kontraktu mamy czas do końca przyszłego roku, tymczasem zakres prac jest bardzo duży. Ale to też nasza kolejna inwestycja, którą będziemy realizować w Częstochowie i mamy nadzieję, że dobry kontakt z Inwestorem jak i Zamawiającym pomoże nam w sprawnej realizacji tego ważnego projektu – podkreśla Małgorzata Winiarek – Gajewska, prezes zarządu grupy NDI S.A. i dodaje - Aleja Wojska Polskiego to kluczowa arteria miasta, musimy dokonać wielu uzgodnień zatem czas oraz sprawne ich procedowanie będą odgrywać w tej realizacji decydującą rolę. Aktualnie kończymy nasz inny wymagający projekt czyli kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, który był nie mniej wyczekiwanym, obserwowanym i skomplikowanym logistycznie zadaniem. Udało się go zrealizować zgodnie z założeniami i chcielibyśmy móc pod koniec przyszłego roku tym samym pochwalić się w Częstochowie.​

Termin zakończenia inwestycji jaki wyznaczył w umowie Zamawiający to 30 listopada przyszłego roku.

- Zainteresowanie oferentów w przetargu potwierdziło, że jest to zadanie technologicznie do realizacji w tym terminie. Ponadto to strategiczna inwestycja, na której efekt będzie czekać nie tylko Częstochowa, ale także mieszkańcy regionu i całej południowej Polski. Cieszę się, że realizacji tego zadania podejmuje się firma z doświadczeniem zebranym w trakcie wielu wymagających realizacji na terenie kraju – mówi p.o. dyrektora MZD w Częstochowie, Joanna Holi – Sosnowska. – Dla nas to koniec skomplikowanego czasu wypełnienia licznych procedur, po którym przychodzi czas na wyzwania w terenie. Priorytetem jest oddanie do użytku z końcem przyszłego roku nowego kręgosłupa komunikacyjnego naszego miasta. Efekt końcowy ma zrekompensować niedogodności, z którymi mieszkańcy mierzyli się do tej pory i zmierzą się przez kolejne miesiące – dodaje Joanna Holi – Sosnowska.  

W przeciągu kilkunastu kolejnych dni na budowie pojawią się ekipy wykonawcy. O szczegółach związanych z harmonogram prac i zmianami w organizacji ruchu poinformujemy w odrębnych komunikatach.

Finisz prac przy ul. Złotej - ostatnie utrudnienia

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że dobiegają końca prace związane z budową od podstaw ul. Złotej wraz z podziemną i naziemną infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy ulicami: Mirowską a Legionów. W związku z układaniem warstwy wiążącej nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu Złota/Srebrna/Mirowska możemy dziś (18.08) napotkać na spowolnienia, skrzyżowanie jednak pozostanie przejezdne. Natomiast w sobotę (20.08) w godzinach 8-16 układana będzie ostatnia, ścieralna warstwa nawierzchni skrzyżowania, co będzie wymagało powrotu we wskazanych godzinach do czasowych utrudnień. Nastąpi wówczas przywrócenie ruchu wahadłowego na skrzyżowaniu oraz zamknięcie wlotu ul. Srebrnej w związku ze wspomnianymi robotami bitumicznymi. Dla zamkniętego wlotu ulicy Srebrnej wyznaczony zostanie objazd ulicami Mirowską, Morenową Srebrną. Na czas tych prac siłą rzeczy objazdem będzie musiał poruszać się także autobus MPK linii nr 26. W sobotni wieczór po godzinie 18 powinna zostać przywrócona stała, pierwotna organizacja ruchu i komunikacji miejskiej. Szczegóły w linku http://mzd.czest.pl/utrudnienia-w-ruchu-mzdit/zmiany-tymczasowej-organizacji-ruchu-na-skrzyzowaniu-ul-mirowskiej-zlotej-i-srebrnej
Pełna przejezdność w ciągu ul. Złotej nastąpi zaś z końcem miesiąca. Do tego czasu zachowajmy szczególną ostrożność. Przepraszamy za utrudnienia budujemy dla Was!

Zaawansowane prace na budowie nowego śladu DK-46 - wizytacja budowy

Postępują prace przy budowie nowego odcinka łączącego ulice: św. Jadwigi i Główną z ul. Pułaskiego w ramach rozbudowy DK-46 w Częstochowie. Z ziemi wyłania się powoli docelowy kształt tego nowego, kluczowego dla zachodniej części miasta i okolic centrum połączenia drogowego. Cała inwestycja wraz z przebudową istniejącego śladu w ciągu ulic: Głównej i Przejazdowej ma zakończyć się w IV kwartale 2023 r.


- To strategiczne zadanie, które rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych miasta
- mówi Krzysztof Matyjaszczyk, który wizytował budowę 4 sierpnia. – Na razie z racji przebudowy DK-46 zmagamy się na Głównej i Przejazdowej z utrudnieniami, ale liczę na to, że pod koniec przyszłego roku będzie można oddać do użytku cały wylot na Opole z nowym odcinkiem między ul. Pułaskiego a ulicami Św. Jadwigi, Św. Barbary i Główną. Postępy prac są obiecujące i jeżeli nic złego się nie stanie, to przyszłoroczny termin zostanie dotrzymany.   


Prezydentowi miasta w trakcie wizytacji budowy towarzyszyli m.in. dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie Joanna Holi-Sosnowska, przedstawiciele konsorcjum wykonawczego, którego liderem jest Drog-Bud oraz inspektorzy nadzoru nad inwestycją.


- Najwięcej prac było i jest związane z tym, co jest pod drogą, z infrastrukturą podziemną i towarzyszącą. Realizowany jest nowy wodociąg, w czasie prac zbliżamy się mocno do torów kolejowych, co rodzi różne komplikacje, ale mam nadzieję, że harmonogram inwestycji będzie dalej realizowany zgodnie z planem
– opisuje sytuację dyrektor MZD.    


Jeżeli chodzi o nowy odcinek drogi widać już wymierne efekty na odcinku między przygotowanym do budowy rondem od strony ul. Pułaskiego a stadionem Skry. Za ul. Zaciszańską - w kierunku św. Jadwigi – trwają prace ziemne i budowa przepustu nad kanałem melioracyjnym. W ramach inwestycji powstaje nowa sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa. Na „starym” odcinku DK-46 na pięciu „wahadłach” realizowane są roboty branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Kontynuowane są też prace przy obiekcie mostowym na Stradomce (tu od 12 lipca ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną odbywa się na odcinku ok. 120 m jako piąte „wahadło” w obrębie inwestycji).  


Od 2 sierpnia można za to ponownie jeździć przez przejazd kolejowy w ul. Zaciszańskiej (był zamknięty od 18 lipca),  natomiast od 16 do 26 sierpnia zapowiadane jest zamknięcie dla ruchu kołowego i pieszego przejazdu kolejowego w ul. Mała Warszawka.


Zadanie „Rozbudowy DK-46 – ul. Głównej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego” to strategiczna inwestycja realizowana w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”. Oprócz budowy infrastruktury drogowej i podziemnych sieci, na odcinku ok. 6 km powstaną drogi rowerowe, chodniki, oświetlenie, ronda i skrzyżowania poprzeczne, które zyskają nową i bezpieczną geometrię. Dzięki budowie nowego śladu drogi, czyli tzw. obejścia ul. Św. Barbary, drogi zachodniej części centrum miasta będzie omijał ruch tranzytowy. Inwestycja wraz z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej kosztuje ponad 98 mln zł (bez kosztów robót dodatkowych).

Przepraszamy za utrudnienia, budujemy dla Was!

Piesi będą bardziej bezpieczni przy Nowowiejskiego/Focha – zmiana organizacji ruchu

Informujemy, że w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiego oraz Focha w poniedziałek lub wtorek (25.07 lub 26.07)

Przetarg na dokończenie przebudowy al. Wojska Polskiego rozstrzygnięty

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie w drodze zakończonego postępowania przetargowego wyłonił wykonawcę realizacji pozostałego do wykonania zakresu przebudowy alei Wojska Polskiego (DK-91). Najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała pozytywną oceną formalną, zaproponowało konsorcjum firm: NDI S.A i NDI Sopot S.A. Firmy wyceniły konieczne do wykonania prace na nieco ponad 359 mln zł. Oczekiwanym przez zamawiającego terminem zakończenia inwestycji jest 30.11.2023 roku. Zgodnie z założonym w przetargu zakresem inwestycji zadanie ma być zrealizowane według pierwotnych założeń i projektu, na który uzyskano zezwolenie na wykonanie inwestycji drogowej.

Po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczął się bieg wymaganych prawem terminów, koniecznych do wypełnienia procedury m.in. w związku z obowiązkową kontrolą uprzednią prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu przewidzianych prawem formalności i tylko w sytuacji zabezpieczenia montażu finansowego przez zamawiającego możliwe będzie podpisanie umowy z wyłonionym konsorcjum firm wykonawczych.

O każdej istotnej dla przyszłości tej inwestycji sprawie poinformujemy niezwłocznie w odrębnych komunikatach.

Nowa i lepsza sygnalizacja świetlna z priorytetem dla tramwaju w kilku lokalizacjach

Na kilku newralgicznych skrzyżowaniach w mieście częstochowski MZD jeszcze tego lata zleci przeprowadzenie inwestycji w infrastrukturę sygnalizacji świetlnej. Poprawi to bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się uczestników ruchu drogowego i pasażerów komunikacji miejskiej. Realizacja zadań poprawi także estetykę często zniszczonej upływem czasu infrastruktury. Trwa postępowanie, w wyniku którego wyłoniony zostanie wykonawca zadania. Inwestycja przeprowadzona zostanie w pięciu lokalizacjach:

•             Skrzyżowanie al. Jana Pawła II z ul. Popiełuszki (wszystkie wloty) - niezbędna wymiana konstrukcji, rozbudowa sterownika, nowa kanalizacja kablowa i dobudowa kamer wideodetekcji (system wideodetekcji - zbiera dane z ruchu i dostosowuje światło zielone do aktualnie panujących warunków ruchu)

•             Skrzyżowanie al. AK z ul. Dekabrystów – rozbudowa istniejącego sterownika, dobudowa nowej kanalizacji i dobudowa pętli indukcyjnych (5 szt.), dzięki którym stworzony zostanie priorytet dla tramwaju

•             Skrzyżowanie al. 11 listopada z ul. Brzozową – uruchomienie podglądu z kamer wideodetekcji, dobudowa odcinków kanalizacji i nowego okablowania oraz dobudowa światłowodu.

•             Przejście dla pieszych przy al. AK 68 - objęcie sterowaniem przejścia dla pieszych przez torowisko tramwajowe, nowa kanalizacja i okablowanie, dobudowa pętli indukcyjnych w celu stworzenia priorytetu dla tramwaju, dobudowa kamer wideodetekcji na obu kierunkach ruchu

•             Skrzyżowanie al. Jana Pawła II z al. AK – wymiana 4 szt. Konstrukcji wysięgnikowych dla sygnalizacji świetlnej.

Warto także podkreślić, że w ostatnich dniach sygnalizacja przy skrzyżowaniu al. AK/ al. Kościuszki/ul. Jasnogórska została na zlecenie MZD przeprogramowana w celu stworzenia priorytetu dla tramwaju w porach, kiedy go dotychczas brakowało.

 27 lipca nastąpi otwarcie ofert w postępowaniu na realizację powyższych. Wówczas poznamy także ostateczną cenę wykonania.

Dodatkowe oczyszczanie dróg i chodników w obrębie centrum miasta

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, z uwagi na bujną wegetację szeroko pojętej zieleni w przestrzeni miejskiej, jak i kapryśną aurę generującą dodatkowe zanieczyszczenia tego lata, zlecił wykonanie wspomagających prac w pasach drogowych w obrębie centrum miasta, które mają na celu poprawę estetyki i zwiększenie komfortu przemieszczania się po naszym mieście. Poza gospodarowaniem placami, terenami zielonymi oraz bieżącym utrzymaniem zieleni w przestrzeni miejskiej pozostającymi w kompetencjach Centrum Usług Komunalnych, szereg miejsc wymaga w tym sezonie letnim dodatkowego zaangażowania wychodzącego poza standardowy zakres utrzymania w pasie drogowym. W tym celu zostały zlecone przez MZD do wykonania prace utrzymaniowe pasa drogowego w miejscach, gdzie oprócz podejmowanych dotąd działań było to konieczne.  

Zlecone roboty obejmują: usuwanie chwastów, darniowanie traw, koszenie przerostów w postaci wysokiej trawy, samosiejek, zamiecenie żwiru, piasku i kamieni znajdujących się w miejscach, gdzie nie dojeżdża zamiatarka - w rogach przy krawężnikach od strony ulicy, wokół urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych, elementów małej architektury nie będącej w stałym utrzymaniu, wysepek na ulicach i na rondach oraz w miejscach parkingowych nie będących w stałym utrzymaniu. Wszystko to -  w obrębie szeroko rozumianego centrum miasta, na śródmiejskich obrzeżach oraz przy węzłach przesiadkowych: Stradom, Raków i Centrum - Piłsudskiego. Całość trwających prac dodatkowych zakończy się najpóźniej w połowie sierpnia.

Oprócz powyższego cyklicznie realizowane przez MZD są prace utrzymaniowe o szerokim zakresie oddziaływania, o których informowaliśmy w odrębnych komunikatach.

Większość relacji poprzecznych z al. Wojska Polskiego w Częstochowie będzie utrzymana

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu w temacie realizacji inwestycji w ciągu DK-91 w Częstochowie,

Wróć do początku strony