Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie

 W dniu 06.06.2019 r. Gmina Miasto Częstochowa podpisała umowę o dofinansowanie na realizacje zadania pn. „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” nr POIS.02.01.00    -00-0004/18-00. W dniu 20.06.2021 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie rozszerzający zakres rzeczowy inwestycji o prace związane z budową odwodnienia ulicy Traugutta. Dnia 22.06.2023 r. został podpisany aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie uwzgledniający zakres rzeczowy dotyczący przebudowy oraz budowy odwodnienia Alei Wojska Polskiego DK 1 (obecnie DK 91).

Zadanie finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem                     i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Poddziałanie 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 56 460 261,57 zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 34 307 044,35 zł.

Dofinansowanie 29 160 987,70 zł.

Cel realizowanego zadania:

Bezpośrednim celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wód opadowych                                    i roztopowych w dzielnicy Północ, na obszarze zlewni ul. Traugutta oraz
Alei Wojska Polskiego DK 1 (obecnie DK 91) w Częstochowie, a co za tym idzie zapobieganie zalewaniu okolicznych terenów. Tym samym inwestycja ma na celu wzmocnienie odporności miasta Częstochowy na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom. Inwestycja ma na celu zwiększenia ilości retencjonowanej wody przy wykorzystaniu metod naturalnych i obniżenia ryzyka powodziowego.

Zakres rzeczowy zadania:   

 •     Budowa ul. Lawendowej w Częstochowie – w ramach tej części zadania przewidziana była budowa części drogowej, w tym drogi dojazdowej do budowanego zbiornika, budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem chłonno – odparowującym, oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny. Ponadto
  w ramach wskazanego odcinka inwestycji wykonano likwidację kolizji z istniejącą infrastrukturą poprzez przebudowę sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych.

 

 •     Budowa ul. Hiacyntowej w Częstochowie - w ramach tej części zadania został wybudowany nowy układ drogowy (m.in. jezdnia asfaltowa, chodnik od strony południowej,  zjazdy, przejście dla pieszych, skrzyżowanie z ulicą podrzędną), kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem chłonno –odparowującym, sieć oświetlenia ulicznego, kanał technologiczny.
 •     Rozbudowa ul. Św. Brata Alberta na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego w Częstochowie – w ramach rozbudowy ul. Św. Brata Alberta wykonano przebudowę ulicy wraz z przyłączami, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny.

 •     Rozbudowa ul. Gen. Romualda Traugutta na odcinku od ul. Stefana Kisielewskiego do ul. Łódzkiej oraz budowa ul. gen. Romualda Traugutta na odcinku od ul. Łódzkiej do drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 4KDL
  w ramach tej części zadania wybudowana została kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem chłonno – odparowującym, wykonano nasadzenia oraz wybudowana została droga publiczna wraz z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.
 •     Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – ta część zadania obejmuje przebudowę oraz budowę odwodnienia Alei Wojska Polskiego DK 1 (obecnie DK 91) na odcinku: początek na wysokości ul. Spornej 9 koniec na wysokości mostu kolejowej przy ul. Rakowskiej

Wskaźniki produktu do osiągnięcia:

 •      11,94 km – długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej
 •      3 szt. – liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej)
 •      1,37 km2 – powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych
Wróć do początku strony