Fundusze Europejskie - Projekt Regionalny

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie

Informacje ogólne:

Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie” w ramach konkursu do Poddziałania  4.5.2 Niskoemisyjny transport  miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W dniu 16.09.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zgodnie z umową o dofinansowanie planowany całkowity koszt inwestycji to 794 548,88 zł, uzyskane dofinansowanie to 650 000,00 zł.

Przedmiot projektu:

Projekt polega na wymianie istniejących opraw oświetleniowych części sieci oświetleniowej w Częstochowie na oprawy energooszczędne celem uzyskania oszczędności energii elektrycznej. W ramach projektu zmodernizowanych zostanie 549 punktów oświetleniowych. W wyniku realizacji projektu zakłada się uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, co bezpośrednio przełoży się na spadek emisji gazów cieplarnianych. Projekt poprzez spełnianie celów będzie w perspektywie długoterminowej wywierał pozytywne oddziaływanie na środowisko. Poprzez efektywne doświetlenie ulic wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców. Wymiana opraw na efektywne systemy LED zapewni mniejszą energochłonność oświetlenia oraz poprawi estetykę ulic.

 

Wróć do początku strony