INFORMACJA dla osób, które zamierzają składać wnioski na zajęcie pasa drogowego na cele handlowe w rejonie cmentarzy w Częstochowie w okresie Wszystkich Świętych 2024 r.

I N F O R M A C J A

dla osób, które zamierzają składać wnioski na zajęcie pasa drogowego na cele handlowe w rejonie cmentarzy w Częstochowie w okresie Wszystkich Świętych 2024 r.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że przy przydzielaniu miejsc handlowych będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Kolejnością składanych wniosków,
2. Długością deklarowanego okresu zajęcia pasa drogowego (preferencje dla stanowisk długoterminowych – min. 100 dni),
3. Przydziałem jednego stanowiska dla jednej osoby uprawnionej do prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności nierejestrowanej.

UWAGA
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ USTALONEGO PEŁNOMOCNIKA.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dodatkowo załączyć oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. na konto Urzędu Miasta Częstochowy Nr 12103019867261000000029020.
Dodatkowe stanowiska będą przyznawane tylko w przypadku stwierdzenia wolnych lokalizacji.

Ww. wnioski będą przyjmowane w siedzibie Zarządu przy ul. Legionów 52 w Częstochowie od 15.03.2024 roku do 15.04.2024 roku.
W pierwszej kolejności należy zgłosić się do pok. nr 16 celem sprawdzenia załączników i nadania numeracji na wniosku a następnie złożyć dokumenty na kancelarię MZD.

Wróć do początku strony