Archiwum przetargów

 Ogłoszenie nr 558984-N-2019 z dnia 2019-06-10 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny…

Budowa parkingu na ulicy Mstowskiej - BO

czwartek, 23 maj 2019 15:09
 Ogłoszenie nr 551703-N-2019 z dnia 2019-05-23 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa parkingu na ulicy Mstowskiej - BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których…
 Ogłoszenie nr 551521-N-2019 z dnia 2019-05-23 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa ul. Torowej w Częstochowie (odcienk o długości około 200m) - BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej…
 Ogłoszenie nr 549611-N-2019 z dnia 2019-05-20 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny…
Strona 1 z 112

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019