PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 6607S W CZĘSTOCHOWIE – UL. KIEDRZYŃSKA NA ODCINKU OD UL. INWALIDÓW WOJENNYCH DO UL. DEKABRYSTÓW WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 6607S W CZĘSTOCHOWIE – UL. KIEDRZYŃSKA NA ODCINKU OD UL. INWALIDÓW WOJENNYCH DO UL. DEKABRYSTÓW WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa dla projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6607S w Częstochowie – ul. Kiedrzyńska na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Dekabrystów wraz ze skrzyżowaniem” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie jako jednostka realizująca inwestycje w dniu 19.05.2017 r. podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z.o.o Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Koszt całkowity inwestycji: 4 526 590,64 zł;
Kwota otrzymanego dofinansowania: 1 803 428,00 zł.

Przedmiot projektu:

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące elementy przynoszące wymierne efekty rzeczowe:

 • droga na odcinku 704 mb, • chodnik po obu stronach jezdni,
 • ścieżka rowerowa po prawej stronie oddzielona od jezdni pasem zieleni, 
 • przebudowa skrzyżowania z ul. Dekabrystów z pasem do prawo skrętu i dostosowaniem sygnalizacji świetlnej do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu, 
 • przebudowa oświetlenia z liniami kablowymi podziemnymi, oprawami energooszczędnymi typu LED, 
 • przebudowa 5 szt. przystanków autobusowych, • pasy zieleni oddzielające ruch pieszy i rowerowy od jezdni, 
 • miejsca parkingowe w obrębie pasa drogowego, 
 • oznakowanie pionowe i poziome, 
 • urządzenia bezpieczeństwa: udogodnienia dla osób niepełnosprawnych – płytki wskaźnikowe, obniżenie niwelety do 0 na przejścia dla pieszych, sygnalizacja świetlna z sygnałem dźwiękowym, oświetleniem.

Przebudowa ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego

PRZEBUDOWA ULICY SOBIESKIEGO W CZĘSTOCHOWIE NA ODCINKU OD ULICY PUŁASKIEGO DO ULICY NOWOWIEJSKIEGO

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa dla projektu pn. „Przebudowa ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W dniu 22 kwietnia 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie jako jednostka realizująca inwestycje w dniu 8 czerwca 2016 r. podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Drog – Bud Sp. z.o.o. Lubojenka ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Koszty kwalifikowane inwestycji: 1 776 567,99 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania : 888 283,00 zł

Przedmiot projektu:

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące elementy: przynoszące wymierne efekty rzeczowe:

 • droga na odcinku 0,575km,
 • ciągi piesze dł.1140,00 mb, droga rowerowa dł. 571,50 mb,
 • przystanki autobusowe – 4 szt. będą zaopatrzone w nowe wiaty,
 • na przejściach dla pieszych obniżenie niwelety do 0 w świetle krawędzi jezdni,
 • zamontowane płytki wskaźnikowe dla osób niewidomych, przebudowa odwodnienia na całym odcinku, studzienki ściekowe,
 • nowe oznakowanie związane z ruchem pieszych i rowerowym.

 

Wróć do początku strony