PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 6607S W CZĘSTOCHOWIE – UL. KIEDRZYŃSKA NA ODCINKU OD UL. INWALIDÓW WOJENNYCH DO UL. DEKABRYSTÓW WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 6607S W CZĘSTOCHOWIE – UL. KIEDRZYŃSKA NA ODCINKU OD UL. INWALIDÓW WOJENNYCH DO UL. DEKABRYSTÓW WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa dla projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6607S w Częstochowie – ul. Kiedrzyńska na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Dekabrystów wraz ze skrzyżowaniem” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie jako jednostka realizująca inwestycje w dniu 19.05.2017 r. podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z.o.o Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Koszt całkowity inwestycji: 4 526 590,64 zł;
Kwota otrzymanego dofinansowania: 1 803 428,00 zł.

Przedmiot projektu:

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące elementy przynoszące wymierne efekty rzeczowe:

  • droga na odcinku 704 mb, • chodnik po obu stronach jezdni,
  • ścieżka rowerowa po prawej stronie oddzielona od jezdni pasem zieleni, 
  • przebudowa skrzyżowania z ul. Dekabrystów z pasem do prawo skrętu i dostosowaniem sygnalizacji świetlnej do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu, 
  • przebudowa oświetlenia z liniami kablowymi podziemnymi, oprawami energooszczędnymi typu LED, 
  • przebudowa 5 szt. przystanków autobusowych, • pasy zieleni oddzielające ruch pieszy i rowerowy od jezdni, 
  • miejsca parkingowe w obrębie pasa drogowego, 
  • oznakowanie pionowe i poziome, 
  • urządzenia bezpieczeństwa: udogodnienia dla osób niepełnosprawnych – płytki wskaźnikowe, obniżenie niwelety do 0 na przejścia dla pieszych, sygnalizacja świetlna z sygnałem dźwiękowym, oświetleniem.
Wróć do początku strony